Search result for

hear

(143 entries)
(0.0475 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hear-, *hear*
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hearing (n ) การไต่สวน

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - สเปน (ES) (UNAPPROVED version -- use with care )
heart (n ) corazón

English-Thai: Longdo Dictionary
heart(n) หัวใจ
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hear[VI] ได้ยิน, See also: ได้ยินเสียง
hear[VT] ได้ยิน, See also: ได้ยินเสียง
hear[VT] ฟัง, Syn. listen, harken, tune in, Ant. disregard, ignore
heart[N] ความรัก, See also: ความเอ็นดู
heart[N] จิตใจ, See also: ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก
heart[N] ไพ่โพแดง
heart[N] ส่วนสำคัญ, See also: ใจกลาง, แก่น, Syn. center, core, kernel
heart[N] หัวใจ (อวัยวะ)
hearse[N] รถศพ
hearth[N] พื้นเตา, See also: ส่วนล่างของเตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hear(เฮียร์) {heard,hearing,hears} vt. ฟัง,ได้ยิน,สดับ,รับฟัง,ได้ยินมาว่า,พิจารณา. vi. ฟัง,ได้ยิน., See also: hearable adj. hearer n., Syn. heed,listen
hearing(เฮีย'ริง) n. การฟัง,การพิจารณา,การได้ยิน,โสตประสาท, การพิจารณาคดี, Syn. interview
hearken(ฮาร์'เคิน) vi.,vt. ดูharken, See also: harkener n., Syn. listen
hearsay(เฮีย'เซ) n. ข่าวลือ,เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา, Syn. report,rumour
hearse(เฮิร์ซ) n. รถศพ,รถบรรทุกศพ,ปะรำหน้าหลุมฝังศพ,โครง 3 เหลี่ยมสำหรับวางเทียน
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love,courage,core,center
heart blockภาวะการฉีดโลหิตของห้องหัวใจล่างและบนไม่ประสานกัน
heart burnเป็นอาการแสบร้อนในทรวงอกเนื่องจากกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร
heart failureหัวใจวาย
heart murmurเสียงแผ่วจากการไหลของโลหิตผ่านหัวใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
hear(vi,vt) ได้ยินมาว่า,ได้ฟัง,สดับ,รับฟัง,ทราบ
heard(vt) pt และ pp ของ hear
hearer(n) ผู้ฟัง,ผู้สดับ
hearing(n) การได้ยิน,การฟัง,การสดับ,โสตประสาท,การพิจารณา
HEARING hearing aid(n) เครื่องช่วยฟัง
hearken(vi) ฟัง,จงฟัง
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า
hearse(n) รถบรรทุกศพ
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
HEART heart attack(n) หัวใจวาย,หัวใจล้มเหลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hearingการนั่งพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hearing, public; hearing๑. การให้มาชี้แจง (ต่อคณะกรรมาธิการของสภา)๒. การสืบพยาน๓. การฟังความคิดเห็นของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hearing; hearing, public๑. การให้มาชี้แจง (ต่อคณะกรรมาธิการของสภา)๒. การสืบพยาน๓. การฟังความคิดเห็นของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hearsay evidenceพยานบอกเล่า [ดู eye witness ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heart arrest; arrest, cardiacหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart attackอาการหัวใจล้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart blockภาวะหัวใจขัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart blockภาวะหัวใจขัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart chamberห้องหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart failure; failure, cardiacภาวะหัวใจวาย, ภาวะหัวใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hearingการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing aidเครื่องช่วยการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hearing aidsเครื่องช่วยการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hearing aidsเครื่องช่วยการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing disordersการได้ยินผิดปกติ [TU Subject Heading]
Hearing ear dogsสุนัขสำหรับคนหูหนวก [TU Subject Heading]
Hearing impairedความบกพร่องทางการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hearing impairedคนพิการทางการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing impaired childrenเด็กพิการทางการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing lossการสูญเสียการได้ยิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hearth (n ) ลิ้นเตา, จุดที่เกิดการลุกไหม้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Heart,หัวใจ ปอด The Thing (1982)
- Do you hear me?- ได้ยินมั้ย Firewall (2012)
Аnd if уou hear it eсhoingและถ้าคุณได้ยินมันสะท้อน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One heart tenderlу beatingหนึ่งหัวใจเต้นละม่อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
My heart keeрs singingหัวใจของฉันช่วยให้ร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
bring back her heart in this.นำกลับมาหัวใจของเธอในครั้ง นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd your heart is youngและหัวใจของคุณเป็นหนุ่มสาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When hearts are high the time will flyเมื่อใจสูงเวลาที่จะบิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Behold her heart.ดูเถิดหัวใจของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
'Tis the heart of a pig you hold in your hand.พ่อหัวใจหมู คุณถืออยู่ในมือของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The heart of a pig!หัวใจของหมู! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The heart of a pig!หัวใจของหมู! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hearI couldn't hear the sound well.
hearWhen he first heard her lovely voice over the phone, he fell head over heels for her.
hearHe could learn poem by heart at the age of five.
hearHer voice could hardly be heard above over the noise.
hearIt was heartbreaking story.
hearNicole was beside herself with grief when she heard the news.
hearHer eyes popped out when she heard that.
hearI hear footsteps outside.
hearThe moment she heard the news of her son's death, she burst into tears.
hearI can't hear you very well.
hearHis heart is broken.
hearOK!! Bro!! I don't want to hear any more!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำครหา[N] rumor, See also: hearsay, gossip, Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา, Example: กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคทำให้มีคำครหากันว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกกันเกิดขึ้น
น่าสลดใจ[ADJ] sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
พระราชหฤทัย[N] heart, Syn. ใจ, Example: พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงอาณาประชาราษฎร์ แม้ว่าจะทรงปลอดจากพระราชภาระทางการเมือง ก็ยังทรงผูกพันต่อทุกข์สุขของประชาชนเต็มเปี่ยม พระราชหฤทัย, Notes: (ราชา)
รับฟัง[V] listen to, See also: hear, Syn. ฟัง, ยอมรับฟัง, Example: เธอควรรับฟังคำเตือนของพ่อแม่ไว้บ้าง, Thai definition: ตั้งใจสดับฟังและหรือทำตามถ้อยคำนั้น
โรคหัวใจ[N] heart disease, Example: ผู้ป่วยที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูด ถูกรัดคอ โรคหัวใจกำเริบ อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้
ลงคอ[ADV] heartlessly, See also: without remorse, hardheartedly, shamelessly, Example: เขามาทุบตีดิฉันได้ลงคอ, Thai definition: อาการที่ทำได้โดยไม่ตะขิดตะขวงหรือไม่น่าจะทำเลย
แว่ว[V] hear vaguely, See also: hear in the distance, hear slightly, hear indistinctly, dimly hear, Ant. ชัดเจน, Example: เสียงเด็กๆ หัวเราะกันอย่างสนุกสนานแว่วดังมากขึ้นทุกขณะ เมื่อเดินจวนจะถึงสนามเด็กเล่น, Thai definition: ได้ยินแต่ไม่ชัดแจ้ง
ศูนย์[N] center, See also: heart, core, centre, Syn. จุดกลาง, จุดศูนย์กลาง, ใจกลาง, ศูนย์กลาง, Example: ถึงแม้ในหมู่บ้านจะมีศูนย์อนามัย แต่ชาวบ้านไม่ค่อยไปใช้บริการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อกหัก[ADJ] broken-hearted, See also: heartbroken, Example: วัยรุ่นจะชอบเพลงอกหักมาก เพราะเพลงอกหักไพเราะทั้งเนื้อหาและท่วงทำนอง, Thai definition: พลาดหวัง (มักใช้ในด้านความรัก)
ดวงหทัย[N] heart, Syn. ดวงใจ, ดวงหฤทัย, Example: พระมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ในดวงหทัยทวยราษฎร์อย่างแนบแน่นสนิท, Count unit: ดวง, Thai definition: ดวงใจซึ่งทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
ใบโพ[n. exp.] (bai phō) EN: metal made in heart shaped form   
ใบโพ[adj.] (bai phō) EN: heart-shaped   
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR: décontracté
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
บอนสี (เขียว แดง) [n.] (bønsī (khīo daēng)) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus   FR: caladium [m]
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge   
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of   FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
เชือดเฉือน[v.] (cheūat-cheūoen) EN: cut to the heart of   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAR    HH IH1 R
HEARN    HH ER1 N
HEARL    HH ER1 L
HEART    HH AA1 R T
HEARS    HH IH1 R Z
HEARD    HH ER1 D
HEARIN    HH IH1 R IH2 N
HEARNS    HH ER1 N Z
HEARON    HH IH1 R AH0 N
HEARTY    HH AA1 R T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hear    (v) (h i@1 r)
heard    (v) (h @@1 d)
hears    (v) (h i@1 z)
heart    (n) (h aa1 t)
Hearst    (n) (h @@1 s t)
hearer    (n) (h i@1 r @ r)
hearse    (n) (h @@1 s)
hearth    (n) (h aa1 th)
hearts    (n) (h aa1 t s)
hearty    (j) (h aa1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heard und Mc Donald-Inseln [geogr.]Heard and Mc Donald Islands (hm) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
あっさりした[, assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P) [Add to Longdo]
いいぞ[, iizo] (int) way to go!; attaboy!; hear, hear! [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
ぐうっと[, guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内心[nèi xīn, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] heart; innermost being [Add to Longdo]
全心全意[quán xīn quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, ] heart and soul; wholeheartedly [Add to Longdo]
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, / ] heartbroken; sorrowful [Add to Longdo]
家灶[jiā zào, ㄐㄧㄚ ㄗㄠˋ, ] hearth [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] heart; mind [Add to Longdo]
心弦[xīn xián, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, ] heartstrings [Add to Longdo]
心痛[xīn tòng, ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˋ, ] heart pain [Add to Longdo]
心硬[xīn yìng, ㄒㄧㄣ ˋ, ] heard-hearted; callous [Add to Longdo]
心碎[xīn suì, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄟˋ, ] heart-broken; extreme depth of sorrow [Add to Longdo]
心肠[xīn cháng, ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, / ] heart; intention; state of mind; mood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hear \Hear\ (h[=e]r), v. t. [imp. & p. p. {Heard} (h[~e]rd); p.
   pr. & vb. n. {Hearing}.] [OE. heren, AS,. hi['e]ran,
   h[=y]ran, h[=e]ran; akin to OS. h[=o]rian, OFries. hera,
   hora, D. hooren, OHG. h[=o]ren, G. h["o]ren, Icel. heyra, Sw.
   h["o]ra, Dan. hore, Goth. hausjan, and perh. to Gr.
   'akoy`ein, E. acoustic. Cf. {Hark}, {Hearken}.]
   1. To perceive by the ear; to apprehend or take cognizance of
    by the ear; as, to hear sounds; to hear a voice; to hear
    one call.
    [1913 Webster]
 
       Lay thine ear close to the ground, and list if thou
       canst hear the tread of travelers.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He had been heard to utter an ominous growl.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To give audience or attention to; to listen to; to heed;
    to accept the doctrines or advice of; to obey; to examine;
    to try in a judicial court; as, to hear a recitation; to
    hear a class; the case will be heard to-morrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To attend, or be present at, as hearer or worshiper; as,
    to hear a concert; to hear Mass.
    [1913 Webster]
 
   4. To give attention to as a teacher or judge.
    [1913 Webster]
 
       Thy matters are good and right, but there is no man
       deputed of the king to hear thee.   --2 Sam. xv.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       I beseech your honor to hear me one single word.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To accede to the demand or wishes of; to listen to and
    answer favorably; to favor.
    [1913 Webster]
 
       I love the Lord, because he hath heard my voice.
                          --Ps. cxvi. 1.
    [1913 Webster]
 
       They think that they shall be heard for their much
       speaking.               --Matt. vi. 7.
    [1913 Webster]
 
   {Hear him}. See Remark, under {Hear}, v. i.
 
   {To hear a bird sing}, to receive private communication.
    [Colloq.] --Shak.
 
   {To hear say}, to hear one say; to learn by common report; to
    receive by rumor. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hear \Hear\, v. i.
   1. To have the sense or faculty of perceiving sound. "The
    hearing ear." --Prov. xx. 12.
    [1913 Webster]
 
   2. To use the power of perceiving sound; to perceive or
    apprehend by the ear; to attend; to listen.
    [1913 Webster]
 
       So spake our mother Eve, and Adam heard,
       Well pleased, but answered not.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To be informed by oral communication; to be told; to
    receive information by report or by letter.
    [1913 Webster]
 
       I have heard, sir, of such a man.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I must hear from thee every day in the hour. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To hear ill}, to be blamed. [Obs.]
 
       Not only within his own camp, but also now at Rome,
       he heard ill for his temporizing and slow
       proceedings.             --Holland.
 
   {To hear well}, to be praised. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Hear, or Hear him, is often used in the imperative,
      especially in the course of a speech in English
      assemblies, to call attention to the words of the
      speaker.
      [1913 Webster]
 
         Hear him, . . . a cry indicative, according to
         the tone, of admiration, acquiescence,
         indignation, or derision.     --Macaulay.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hear
   v 1: perceive (sound) via the auditory sense
   2: get to know or become aware of, usually accidentally; "I
     learned that she has two grown-up children"; "I see that you
     have been promoted" [syn: {learn}, {hear}, {get word}, {get
     wind}, {pick up}, {find out}, {get a line}, {discover},
     {see}]
   3: examine or hear (evidence or a case) by judicial process;
     "The jury had heard all the evidence"; "The case will be
     tried in California" [syn: {hear}, {try}]
   4: receive a communication from someone; "We heard nothing from
     our son for five years"
   5: listen and pay attention; "Listen to your father"; "We must
     hear the expert before we make a decision" [syn: {listen},
     {hear}, {take heed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top