Search result for

healthy

(61 entries)
(0.8728 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -healthy-, *healthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
healthy[ADJ] ซึ่งดีต่อสุขภาพ, See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthy[ADJ] ที่มีสุขภาพสมบูรณ์, See also: ซึ่งสมบูรณ์, ซึ่งแข็งแรง, ซึ่งมีพลานามัยดี, ซึ่งมีสุขภาพดี, Syn. fit, robust, vigorous, Ant. ill, sickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
healthy(เฮล'ธี) adj. มีสุขภาพดี,แข็งแรง, See also: healthily adv. healthiness n., Syn. salubrious,sound,robust ###A. sick,ill,weak
unhealthy(อันเฮล'ธี) adj. สุขภาพไม่ดี,มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์,ผิดหลักอนามัย,มีโรค,มีจิตใจที่เลว,ล่อแหลม., See also: unhealthily adv., Syn. sickly,sick,noxious,unwell

English-Thai: Nontri Dictionary
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very healthy! Come and try!สุขภาพดีมาก เชิญชวนชิม Okja (2017)
Very healthy.สุขภาพดีมาก Okja (2017)
He's the "very healthy" guy!เขาเป็นคนที่พูดว่า "สุขภาพดีมาก" Okja (2017)
It ain't healthy for a mammalian body to hop more than 50 jumps at a time.ร่างสิ่งเลี้ยงลูกด้วยนมรับการโดดได้ ไม่เกินครั้งละ 50 จัมพ์ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Now, ladies, the secret to deep fried butter... is a healthy dab of margarine.เอาล่ะค่ะคุณแม่บ้าน เคล็ดลับของการทำดีปฟรายด์บัตเตอร์ ก็คือมาการีนมีคุณภาพ The Boss Baby (2017)
And they didn't have the medicine we do now, so they gave them flowers to make them healthy.แล้วตอนนั้น ผู้คนไม่ได้มียารักษาแบบที่เรามี เขาเลยมอบดอกไม้ให้กัน เพื่อทำให้สุขภาพดี We All Fall Down (2016)
What's wrong is that I'm running a marathon every day pretending to be healthy.มีอะไรผิดปกติ กับการที่ผมวิ่งมาราธอนทุกวัน สร้างภาพว่าแข็งแรง Collateral Beauty (2016)
Well, we think it would be healthy if we celebrated this little storm too.ฉันคิดว่าเราน่าจะฉลองให้พายุเล็กๆ นี่ด้วย This Beautiful Fantastic (2016)
But in between most people feel perfectly healthy.แต่ระหว่างนั้น ส่วนใหญ่มักแข็งแรงดี Manchester by the Sea (2016)
But it seems your heart is healthy.แต่ดูเหมือนหัวใจคุณแข็งแรง All We Had (2016)
You can't hate... clean, healthy teeth.ฟันสะอาดและแข็งแรง All We Had (2016)
It's healthy.มันเป็นเรื่องดี Inferno (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
healthyAbove all, I want to be healthy.
healthyAbove all, we must be healthy.
healthyA healthy child can no more sit still than a puppy can.
healthyA healthy curiosity is truly a fine thing.
healthyA healthy man does not know the value of health.
healthyDoctors and hospitals should help the people who can get healthy again.
healthyEarly to bed and early to rise, makes a healthy, and wise. [Proverb]
healthyEarly to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
healthyEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.
healthyEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.
healthyEarly to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
healthyEvery person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดฝาด[N] healthy complexion, See also: rosy complexion, ruddy health, Syn. เลือด, โลหิต, Example: สาวรุ่นมักจะมีเลือดฝาดดีหน้าตาจึงผ่องใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลที่มีสุขภาพดี[n. exp.] (bukkhon thī mī sukkhaphāp dī) EN: healthy person   FR: personne saine [f]
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
มีสุขภาพดี[X] (mī sukkhaphāp dī) EN: healthy   FR: sain
เป็นน้ำเป็นนวล[v.] (pennāmpennūan) EN: look healthy   
รักษาสุขภาพ[v. exp.] (raksā sukkhaphāp) EN: maintain one's health ; keep healthy ; look after oneself   FR: veiller à sa santé
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy   FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé
สบายดี[v.] (sabāi dī) EN: be fine ; be well ; be all right ; feel confortable ; be fit ; be healthy   FR: aller bien ; être en forme ; être frais et dispos
แสลง[adj.] (salaēng) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad   FR: mauvais pour la santé
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: full ; fully supplied ; replete ; wellheeld ; healthy ; perfect ; complete ; absolute ; consummate ; faultless ; sound   FR: absolu ; parfait ; complet
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: healthy ; in good health ; sound ; fit   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEALTHY    HH EH1 L TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
healthy    (j) (h e1 l th ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesund {adj} | gesünder | am gesündestenhealthy | healthier | healthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘルシー[, herushi-] (adj-na,n) healthy; (P) [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body [Add to Longdo]
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]
健やか[すこやか, sukoyaka] (adj-na,n) vigorous; healthy; sound; (P) [Add to Longdo]
健やかな体[すこやかなからだ, sukoyakanakarada] (n) healthy (sound) body [Add to Longdo]
健康児[けんこうじ, kenkouji] (n) healthy child [Add to Longdo]
健康者[けんこうしゃ, kenkousha] (n) healthy person [Add to Longdo]
健康人[けんこうじん, kenkoujin] (n) healthy person [Add to Longdo]
健康体[けんこうたい, kenkoutai] (n) healthy body [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in [Add to Longdo]
健美[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, ] healthy and beautiful [Add to Longdo]
[kāng, ㄎㄤ, ] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠 [Add to Longdo]
康健[kāng jiàn, ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; fit [Add to Longdo]
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine) [Add to Longdo]
茁壮[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] healthy and strong; sturdy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Healthy \Health"y\ (-[y^]), a. [Compar. {Healthier}
   (-[i^]*[~e]r); superl. {Healthiest}.]
   1. Being in a state of health; enjoying health; hale; sound;
    free from disease; as, a healthy child; a healthy plant.
    [1913 Webster]
 
       His mind was now in a firm and healthy state.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Evincing health; as, a healthy pulse; a healthy
    complexion.
    [1913 Webster]
 
   3. Conducive to health; wholesome; salubrious; salutary; as,
    a healthy exercise; a healthy climate.
 
   Syn: Vigorous; sound; hale; salubrious; healthful; wholesome;
     salutary.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 healthy
   adj 1: having or indicating good health in body or mind; free
       from infirmity or disease; "a rosy healthy baby";
       "staying fit and healthy" [ant: {unhealthy}]
   2: financially secure and functioning well; "a healthy economy"
   3: promoting health; healthful; "a healthy diet"; "clean healthy
     air"; "plenty of healthy sleep"; "healthy and normal outlets
     for youthful energy"; "the salubrious mountain air and
     water"- C.B.Davis; "carrots are good for you" [syn:
     {healthy}, {salubrious}, {good for you(p)}]
   4: exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a
     healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of
     French laws"; "healthy relations between labor and
     management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to
     the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his
     decision" [syn: {healthy}, {intelligent}, {levelheaded},
     {level-headed}, {sound}]
   5: large in amount or extent or degree; "it cost a considerable
     amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a
     respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune"
     [syn: {goodly}, {goodish}, {healthy}, {hefty}, {respectable},
     {sizable}, {sizeable}, {tidy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top