Search result for

hbirne

(54 entries)
(1.1018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hbirne-, *hbirne*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hbirne มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hbirne*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I could get a torch bulb and run it off a battery at the back.Ich könnte hier eine Glühbirne mit einer Batterie reinbauen. The Battle of the Sexes (1960)
Just like an electric light bulb.Wie eine elektrische GlühbirneCinderfella (1960)
What about lightbulbs?Was ist mit Glühbirnen? The Shelter (1961)
Where do you keep the lightbulbs?- Wo sind die Glühbirnen? The Shelter (1961)
Sounds like a place where you bring your own light bulbs.Al's Motel! Da muss man sicher die Glühbirnen mitbringen. That Touch of Mink (1962)
Now, when he sees the white, he'll pull the corresponding switch and the light will go on.Also, wenn er diese weiße Tafel sieht, zieht er am entsprechenden Schalter und die Glühbirne leuchtet auf. X: The Man with the X-Ray Eyes (1963)
Why, that's the way Edison got the electric light away from me.Denn so hat mir Edison schon die Glühbirne gestohlen. A Walk on the Mild Side (1964)
Oh, Stanley, look, look, the light bulb is go down in the pantry.Oh, Stanley, sieh, sieh, die Glühbirne in Vorratskammer ist aus. How to Murder Your Wife (1965)
I have light bulbs here.Ich habe Glühbirne hier. How to Murder Your Wife (1965)
The other husbands change the bulbs every day.Andere Ehemänner wechseln Glühbirnen jeden Tag. How to Murder Your Wife (1965)
Sorry to bother you two, but one of the lightbulbs went out down in the dungeon.- Entschuldigt die Störung. Im Kerker ist eine Glühbirne kaputt gegangen. Love Comes to Mockingbird Heights (1965)
Remember when we used to put a red light bulb behind the logs and pretend this was a bearskin rug?Weißt du noch, wie wir eine Glühbirne hinter dem Holz hatten und so taten, als wär das ein Bärenfell? The Fortune Cookie (1966)
Then carefully, Hilary, remove absolutely everything that might remind me you were ever there including the yellow thing with blue bulbs you like.Dann entfernen Sie ganz, ganz sorgfältig alles... was mich daran erinnert, dass es Sie gibt... auch das gelbe Ding mit blauen Glühbirnen, das Sie so mögen. Guess Who's Coming to Dinner (1967)
Must be the bulb or the wiring. I'll check it.Ist vielleicht die Glühbirne oder das Kabel. Color the Luftwaffe Red (1968)
Loose bulb.Die Glühbirne war lose. Color the Luftwaffe Red (1968)
- Yes, there's only a come-and-gone little electric light bulb between them...- Ja. Nur eine kleine elektrische Glühbirne steht zwischen ihnen... Hot Millions (1968)
- Bulb type?- Für Glühbirnen? A Game of Chess (1968)
We've only got one bulb that works.Bei uns funktioniert nur eine GlühbirneThat's No Lady, That's My Spy (1971)
Today, I will replace all the bulbs... and then turn them out.Heute ersetze ich alle Glühbirnen und schalte sie dann aus. That's No Lady, That's My Spy (1971)
The light bulbs must have failed.Die Glühbirnen müssen kaputt sein. Five Fingers of Death (1972)
All the light bulbs were unscrewed, so the hallway was dark.Die Glühbirnen wurden rausgedreht, der Gang war dunkel. Going Home (1973)
I put on soft music and my red light bulb.Leichte Musik und meine rote GlühbirneAnnie Hall (1977)
The power of his thoughts can turn on lights and ring bells.Mittels Gedankenkraft bringt er Glühbirnen zum Leuchten und Glocken zum Läuten. The Medusa Touch (1978)
He broke the light bulb in his cell.- Er nahm die Glühbirne in seiner Zelle... Love on the Run (1979)
I first saw the light of this world in the form of a 60-watt bulb.(Oskar:) Ich erblickte das Licht der Welt in Gestalteiner 60-W-GluhbirneThe Tin Drum (1979)
Play your drum, sing champagne glasses and lightbulbs to bits.Trommeln Sie! Zersingen Sie Bierglaser, Gluhbirnen, Champagnerglaser! The Tin Drum (1979)
How many psychiatrists does it take to change a lightbulb?Wie viele Psychiater braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Cheech and Chong's Next Movie (1980)
It only... Okay. It only takes one, but it takes a long time... and the lightbulb has to want to change.Mann braucht nur einen, aber es dauert sehr lange und die Glühbirne muss sich ändern wollen. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
- You'd better leave them alone.- Das war die Glühbirne, aber die ist ja nun leider kaputt. Hot Bubblegum (1981)
- About the murder? About you. You know what you are?Angeblich hat nicht Thomas Edison die Glühbirne erfunden. Etched in Steele (1982)
Security system my foot! - You couldn't even install a light bulb!- Du kannst kaum 'ne Glühbirne wechseln. Tempered Steele (1982)
Yeah, I guess the bulb kinda burnt itself out.Ja, ich glaub, die Glühbirne ist hin. The Last American Virgin (1982)
- Did the lightbulbs break? - No.Die Glühbirnen sind durchgebrannt. Pulnocní kolotoc (1983)
The lights turned on! And the carousels started to spin as well!Plötzlich gehen alle Glühbirnen an, und das Karussell fängt an, sich zu drehen. Pulnocní kolotoc (1983)
How many agents does it take to change a bulb?Wie viele Agenten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln. The Long Christmas Eve (1983)
- One of the bulbs blew! - No!Eine Glühbirne ist kaputt! Hellfire (1985)
Last time I saw him, he looked like a light-bulb salesman.Beim letzten Mal sah er mir eher nach einem Glühbirnenverkäufer aus. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
Sugar leaked out of the sack, the lamp fell, light bulb burst and, um, blooey!Zucker rann aus dem Sack, die Lampe fiel um, die Glühbirne zerbarst, bumm. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
You mental retard, we're ruined.Du Schwachbirne, wir sind ruiniert. Miami Supercops (1985)
Every lightbulb has tungsten filaments, two pieces of spring steel, right size, right shape.Jede Glühbirne hat einen Wolframfaden und zwei Federstahlstifte in richtiger Form. A Prisoner of Conscience (1986)
One thumb tack, two rubber bands a burnt-out light bulb...Ein Reißnagel, 2 Gummibänder, eine ausgebrannte Glühbirne Dead Men Leave No Trails (1986)
So I brought this light bulb from Mr. Melrose's office and I checked it out and it doesn't fit any of the lamps in the entire house.Ich nahm diese Glühbirne aus Mr. Melroses Büro mit, überprüfte sie und sie passt in keine einzige der Lampen in diesem Haus. Dead Men Leave No Trails (1986)
- The light bulb has burned out.- Die Glühbirne ist ausgebrannt. Dead Men Leave No Trails (1986)
Unfortunately, there are about 100 places in D.C where he could've changed a bulb like that.Leider gibt es in Washington ungefähr 100 Orte, an denen er eine solche Glühbirne ausgetauscht haben könnte. Dead Men Leave No Trails (1986)
A dozen or more light bulbs in the chandelier just blew.Ein Dutzend weiterer Glühbirnen im Kronleuchter explodierten. Dead Men Leave No Trails (1986)
Is it possible to make a bomb out of a light bulb?Kann man aus einer Glühbirne eine Bombe machen? Dead Men Leave No Trails (1986)
Francine, the bulbs, did you check the bulbs?Francine, die Glühbirnen. Haben Sie die Glühbirnen geprüft? Dead Men Leave No Trails (1986)
Lee, the bulbs are about to blow.Lee, die Glühbirnen platzen gleich. Dead Men Leave No Trails (1986)
Big light-bulb head must have a key to the PX.Glühbirnenschädel muss einen Schlüssel zur PX haben. Heartbreak Ridge (1986)
- Light bulb.GlühbirneShort Circuit (1986)

German-Thai: Longdo Dictionary
Glühbirne(n) |die, pl. Glühbirnen| หลอดไฟที่มีลักษณะเป็นกระเปาะกลมๆ คล้ายลูกแพร์ (Birne)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glühbirne {f} | Glühbirnen {pl}light bulb; bulb | light bulbs [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
電球[でんきゅう, denkyuu] Gluehbirne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top