Search result for

hazard

(89 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazard-, *hazard*, hazar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hazard[N] เกมลูกเต๋า
hazard[N] ความไม่แน่นอน
hazard[N] ความอันตราย, See also: ความเสี่ยง
hazard[N] สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ เช่นหลุมทราย ทะเลสาบ
hazard[N] สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. danger, peril, risk, Ant. safeguard, safety
hazard[VT] เสี่ยง
hazardous[ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ที่เป็นอันตราย, Syn. dangerous, perilous, risky, Ant. safe, secure, unhazardous
hazardously[ADV] อย่างเป็นอันตราย, Syn. dangerously, perilously, riskily, Ant. safely, securely, unhazardously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
hazardous(แฮซ'เซิร์ดดัส) adj. เสี่ยง,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เสี่ยงดวง,ตามดวง, See also: hazardousness n., Syn. perilous
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental

English-Thai: Nontri Dictionary
hazard(n) อันตราย,ความเสี่ยง,เครื่องกีดขวาง,เหตุบังเอิญ
hazard(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงโชค,ทำให้มีอันตราย
hazardous(adj) มีอันตราย,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย
haphazard(adj) โดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามยถากรรม,ส่งเดช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hazardภัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hazardภาวะภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazard system; emergency signal systemระบบไฟกะพริบฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous contractสัญญาที่มีความเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous employmentงานเสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous insuranceการประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย
อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Hazard analysis and critical control pointระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hazard analysis and Critical Control Point (Food safety system)การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (ระบบความปลอดภัยของอาหาร) [TU Subject Heading]
Hazardous เสี่ยงอันตราย
คุณศัพท์ที่ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็น Hazardous Area [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous วัตถุอันตราย
วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วันถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Biological Waste ของเสียชีวภาพเสี่ยงอันตราย
ขยะเสี่ยงอันตรายมีกำเนิดทางชีวภาพ ซึ่งมีลักษณะที่ต้องมีการดูแลอย่างมากในด้านสาธารณสุขชุมชน [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Material วัตถุอันตราย
วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วันถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมวัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Materials วัสดุเสี่ยงอันตราย
วัสดุที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัย หรืออันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Pollutantสารมลพิษเสี่ยงอันตราย
สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและถึงตายได้ ซึ่งมีการจัดกลุ่ม โดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท, แอสเบสตอส และ แบริลเลียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Pollutant สารมลพิษเสี่ยงอันตราย
สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง และถึงตายได้ ซึ่งมี การจัดกลุ่มโดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท, แอสเบสตอส และแบริลเลียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hazardous wasteกากของเสียอุตสาหกรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You call that "a bit doodah"? - The man's a walking hazard.นี่เรียกว่าติ้งต้องหรอ ไอ้ผู้ชายคนนี้มันอันตรายเดินได้ Episode #1.5 (2008)
I understand how hazardous this plan might be.หม่อมฉันเข้าใจดีว่ามันอันตรายที่จะใช้แผนนี้. The Kingdom of the Winds (2008)
Being my girlfriend is hazardous to your health.เป็นแฟนชั้น เสี่ยงอันตรายนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The National Guard has informed us that an extremely hazardous ash cloud is headed for Las Vegas.กองกำลังป้องกันประเทศได้แจ้งเตือนเราว่า กลุ่มเมฆขี้เถ้าอันตราย กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส 2012 (2009)
It's a health hazard. You don't want to.มันอันตรายต่อสุขภาพ คุณคงไม่อยากจะอยู่ที่นี่หรอกนะ Family Remains (2009)
Now, as to your dead guy, occupational hazard.ตอนนี้ มีเด็กของนายตาย อาชีพที่เสี่ยงอันตรายสูง Mandala (2009)
Besides all the other obvious hazards,นอกจากสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดทั้งหลาย Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
A bird in a chimney is a fire hazard.นกที่บินเข้าเตาผิง อาจจะโดนไฟเผาได้นะ Ourselves Alone (2009)
- Sorry, it's an occupational hazard.ขอโทษนะ อันตรายของอาชีพนี้น่ะ อืม... Chuck Versus the Beefcake (2009)
Each presenting their own hazards.แต่ละอย่างแสดงถึงอันตรายของมัน Slack Tide (2009)
People always talk about the moral hazards of cheating.ผู้คนมักพูดเตือนสติ ถึงอันตรายของการนอกใจ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Warn all medical hazard crew that I don't want anyone boarding that ship until the parasites are contained.เตือนหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ว่าข้าไม่ต้องการให้ใครขึ้นยานนั่น จนกว่าปรสิตจะถูกกักเก็บ Brain Invaders (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazardAnyway I will run the hazard.
hazardThis is a hazard to your health.
hazardThis plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.
hazardToo much drinking may be hazardous to your health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันตราย[N] danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ความเสี่ยง[N] risk, See also: hazard, peril, jeopardy, chance, Syn. การเสี่ยง, Example: ผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอื่น
ภัยอันตราย[N] danger, See also: hazard, peril, jeopardy, Syn. ภยันตราย, Example: รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ขยะอันตราย[n. exp.] (khaya antarāi) EN: hazardous waste   FR: déchet dangereux [m]
ขยะพิษ[n. exp.] (khaya phit) EN: hazardous waste   FR: déchet dangereux [m] ; déchet toxique [m]
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-oēn) EN: accident ; haphazard ; fortuity   FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe   FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster   FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภยันตราย[n.] (phayantarāi) EN: danger ; risk ; peril ; harm and danger ; hazard   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
เสี่ยงภัย[v. exp.] (sīengphai) EN: take a chance ; try one's luck ; chance ; hazard   FR: risquer ; tenter sa chance
สินค้าอันตราย[n. exp.] (sinkhā antarāi) EN: hazardous goods   

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZARD    HH AE1 Z ER0 D
HAZARDS    HH AE1 Z ER0 D Z
HAZARDOUS    HH AE1 Z ER0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hazard    (v) (h a1 z @ d)
hazards    (v) (h a1 z @ d z)
hazarded    (v) (h a1 z @ d i d)
hazarding    (v) (h a1 z @ d i ng)
hazardous    (j) (h a1 z @ d @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahr {f}; Risiko {n} | Biogefährdung {f}; biologisches Risikohazard | biohazard [Add to Longdo]
Gefahrenhinweise {pl}hazard warnings [Add to Longdo]
Zufall {m} | Zufälle {pl} | durch Zufall; zufällighazard | hazards | by hazard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターハザード[, uo-ta-haza-do] (n) water hazard [Add to Longdo]
ウオーターハザード[, uo-ta-haza-do] (n) water hazard [Add to Longdo]
ハザード[, haza-do] (n) hazard [Add to Longdo]
ハザードマップ[, haza-domappu] (n) hazard map [Add to Longdo]
ハザードランプ[, haza-doranpu] (n) hazard lamp [Add to Longdo]
バイオハザード[, baiohaza-do] (n) biohazard [Add to Longdo]
モラルハザード[, moraruhaza-do] (n) moral hazard [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危険物[きけんぶつ, kikenbutsu] (n) hazardous materials; dangerous goods; explosives; combustibles [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危险品[wēi xiǎn pǐn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] hazardous materials, #30,698 [Add to Longdo]
危害评价[wēi hài píng jià, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] hazard assessment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazard \Haz"ard\ (h[a^]z"[~e]rd), v. i.
   To try the chance; to encounter risk or danger. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazard \Haz"ard\, v. t. [imp. & p. p. {Hazarded}; p. pr. & vb.
   n. {Hazarding}.] [Cf. F. hasarder. See {Hazard}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To expose to the operation of chance; to put in danger of
    loss or injury; to venture; to risk.
    [1913 Webster]
 
       Men hazard nothing by a course of evangelical
       obedience.              --John Clarke.
    [1913 Webster]
 
       He hazards his neck to the halter.  --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To venture to incur, or bring on.
    [1913 Webster]
 
       I hazarded the loss of whom I loved. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They hazard to cut their feet.    --Landor.
 
   Syn: To venture; risk; jeopard; peril; endanger.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazard \Haz"ard\ (h[a^]z"[~e]rd), n. [F. hasard, Sp. azar an
   unforeseen disaster or accident, an unfortunate card or throw
   at dice, prob. fr. Ar. zahr, z[=a]r, a die, which, with the
   article al the, would give azzahr, azz[=a]r.]
   1. A game of chance played with dice. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The uncertain result of throwing a die; hence, a
    fortuitous event; chance; accident; casualty.
    [1913 Webster]
 
       I will stand the hazard of the die.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Risk; danger; peril; as, he encountered the enemy at the
    hazard of his reputation and life.
    [1913 Webster]
 
       Men are led on from one stage of life to another in
       a condition of the utmost hazard.   --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   4. (Billiards) Holing a ball, whether the object ball
    (winning hazard) or the player's ball (losing hazard).
    [1913 Webster]
 
   5. Anything that is hazarded or risked, as the stakes in
    gaming. "Your latter hazard." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Golf) Any place into which the ball may not be safely
    played, such as bunkers, furze, water, sand, or other kind
    of bad ground.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Hazard table}, a table on which hazard is played, or any
    game of chance for stakes.
 
   {To run the hazard}, to take the chance or risk.
 
   {to hazard}, at risk; liable to suffer damage or loss.
 
   Syn: Danger; risk; chance. See {Danger}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hazard
   n 1: a source of danger; a possibility of incurring loss or
      misfortune; "drinking alcohol is a health hazard" [syn:
      {hazard}, {jeopardy}, {peril}, {risk}, {endangerment}]
   2: an unknown and unpredictable phenomenon that causes an event
     to result one way rather than another; "bad luck caused his
     downfall"; "we ran into each other by pure chance" [syn:
     {luck}, {fortune}, {chance}, {hazard}]
   3: an obstacle on a golf course
   v 1: put forward, of a guess, in spite of possible refutation;
      "I am guessing that the price of real estate will rise
      again"; "I cannot pretend to say that you are wrong" [syn:
      {guess}, {venture}, {pretend}, {hazard}]
   2: put at risk; "I will stake my good reputation for this" [syn:
     {venture}, {hazard}, {adventure}, {stake}, {jeopardize}]
   3: take a risk in the hope of a favorable outcome; "When you buy
     these stocks you are gambling" [syn: {gamble}, {chance},
     {risk}, {hazard}, {take chances}, {adventure}, {run a risk},
     {take a chance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top