Search result for

havoc

(26 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -havoc-, *havoc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
havoc[N] ความหายนะ, See also: ความเสียหายอย่างรุนแรง, Syn. destruction, devastation, ravagement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
havoc(แฮฟ'วัค) n. ความหายนะ,ความเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำลาย., See also: havocker n., Syn. ruin,disaster

English-Thai: Nontri Dictionary
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The super Typhoon '29, which already hit Kyushu, wreaking havoc and paralyzing traffic, is moving over the water south of Shikoku, at 20 kilometers an hourไต้ฝุ่นหมายเลข 29 ไต้ฝุ่นขนาดใหญ่หมายเลข 29 กำลังเข้าระหน่ำเกาะคิวชู นำความโกลาหลและทำให้การจราจรเป็นอัมพาตไป Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Lieutenant Havoc, Lieutenant Breda, thank you for coming all the way here.ร้อยตรีฮาวอค ร้อยตรีเบรด้า ขอบใจนะที่อุตส่าห์มาหา Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Ensigns Havoc and Breda.เรียกฮาวอคกับเบรด้าด้วย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
No, I got drunk and raised havoc, so it's my fault.ไม่ ฉันดื่มมากไปและทำให้เกิดเรื่องฉิบหายขึ้น มันเป็นความผิดฉันเอง My Wife Is a Gangster 3 (2006)
A sword which could wreak great havoc if it's not returned to the Underworld where it belongs.มันคือดาบ ซึ่งจะสร้างหายนะได้มหาศาล หากมันไม่ได้กลับไปอยู่ในยมโลก ที่ซึ่งมันควรอยู่ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
What do you find so funny about wreaking havoc like this?ก่อความวุ่นวายแบบนี้มันน่าสนุกตรงไหนกันครับ? Summer Wars (2009)
Havoc can watch them until we check on the bridge.ฮาวอคจะเฝ้าพวกเขาไว้ จนกว่าเราจะตรวจสะพานเสร็จ Brain Invaders (2009)
They can't just hop a ferry, scoot over to the mainland and wreak havoc.พวกเขาโดดขึ้นเรือข้ามฟาก ไปแผ่นดินใหญ่ ได้ที่ไหนกัน Shutter Island (2010)
You're quite right. They're far more likely to wreak havoc right here on us.ก็จริงอยู่ บางที หน้าที่รับผิดชอบ ก็เป็นของพวกเราที่นี่ Shutter Island (2010)
Now, I don't want you out on the streets causing havoc.ตอนนี้ ผมไม่อยากให้คุณออกไป ก่อความยุ่งเหยิงบนถนน Frankie & Alice (2010)
And wreak this kind of havoc.และทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ The Box (2010)
You mean, I can do more than just wreak vampire havoc?เธอหมายถึงฉันทำได้มากกว่าสร้างหายนะให้แวมไพร์? Brave New World (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
havocHis statement raised havoc.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายนะ[n.] (hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin   FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAVOC    HH AE1 V AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
havoc    (n) (h a1 v @ k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒らし[あらし, arashi] (n) (1) (Internet) troll; (n-suf) (2) raising havoc; laying waste; disturber [Add to Longdo]
惨害[さんがい, sangai] (n) heavy damage; havoc; ravages [Add to Longdo]
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Havoc \Hav"oc\ (h[a^]v"[o^]k), n. [W. hafog devastation, havoc;
   or, if this be itself fr. E. havoc, cf. OE. havot, or AS.
   hafoc hawk, which is a cruel or rapacious bird, or F. hai,
   voux! a cry to hounds.]
   Wide and general destruction; devastation; waste.
   [1913 Webster]
 
      As for Saul, he made havoc of the church. --Acts viii.
                          3.
   [1913 Webster]
 
      Ye gods, what havoc does ambition make
      Among your works!            --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Havoc \Hav"oc\, v. t.
   To devastate; to destroy; to lay waste.
   [1913 Webster]
 
      To waste and havoc yonder world.     --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Havoc \Hav"oc\, interj. [See {Havoc}, n.]
   A cry in war as the signal for indiscriminate slaughter.
   --Toone.
   [1913 Webster]
 
      Do not cry havoc, where you should but hunt
      With modest warrant.           --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Cry 'havoc,' and let slip the dogs of war! --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 havoc
   n 1: violent and needless disturbance [syn: {havoc}, {mayhem}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top