Search result for

have in

(48 entries)
(8.8322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -have in-, *have in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have in[PHRV] มีเก็บไว้เพียงพอ, See also: มีเพียงพอ, Syn. get in, keep in

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My sister, Beatrice, and her husband, Giles Lacy, have invited themselves over for lunch.พี่สาวผม เบียทริซ และไจลส์สามี จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม The Godfather (1972)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me on the wedding day of your daughter.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม ในวันแต่งงานของลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
I'm honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding.ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ ที่คุณได้เชิญผมไปงานแต่งงานลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว Jaws (1975)
We have incident at Wee Jerusalem.เรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุง วี เยรูซาเล็ม Mad Max (1979)
You have insulted my son.คุณได้ดูถูกลูกชายของฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
No, you have insulted me.ไม่มีคุณได้ดูถูกฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
What'd you have in mind, dear?คุณคิดอะไรในใจเหรอ? Clue (1985)
I'm instructed to explain to you what you all have in common with each other.ผมถูกสั่งให้อธิบายให้ทุกๆ คน ถึงบางอย่างที่พวกคุณทุกคนมีเหมือนกัน Clue (1985)
Even creatures like those have incredible energy inside them.แม้ว่าการสร้างสิ่งเหล่านั้นจะมี พลังงานอยู่ภายในอย่างไม่น่าเชื่อ Akira (1988)
The only father you'll have in a day or two.พ่อคนเดียวที่เธอจะมี ในอีกวันสองวัน Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
have inAccidents have increased in number.
have inAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
have inAll of them have independent means.
have inAncient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.
have inAs you have insulted him, he is cross with you.
have inBut every train is so crowded that whatever we have in our hands doesn't fall even if we let it go.
have inComputers have invaded every field.
have inFirst we have International English, which will probably become simpler than "standard."
have inGive me what you have in your hand.
have inHow about telling me what you have in mind?
have inHow much money do you have in the bank?
have inI am not certain what I have in mind myself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยั่งรู้[V] enlighten, See also: have insight, Syn. หยั่งทราบ, Example: การมีวิชาความรู้อันดี จะทำให้มีความคิดชอบรู้และหยั่งรู้ในเหตุผล, Thai definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง
ตั้งเจตนา[V] intend, See also: have in mind, plan, aim, mean, purpose, Syn. ตั้งใจ, ตั้งเป้าหมาย, Example: เขาตั้งเจตนาไว้อย่างมุ่งมั่นว่าจะจับคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้, Thai definition: ตั้งใจหรือมุ่งหมายไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตกแต่งภายใน[V] have interior decoration, Syn. ตกแต่ง, Example: บ้านนี้ตกแต่งภายในด้วยมัณฑนากรชื่อดัง
เฟ้อ[V] (currency) inflate, See also: have inflation (of currency), Ant. ฝืด, Example: ตอนนั้นเงินเฟ้อมาก พอสิ้นสงครามก็กลับสู่สภาพเดิม, Thai definition: (เงิน) ลดค่าลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow   FR: être surchargé de paquets
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend   FR: avoir l'intention de ; vouloir
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think   FR: compter ; espérer ; s'attendre à
กำหนดไว้ในใจ[v. exp.] (kamnot wai nai jai) EN: have in mind   
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand   FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
ครอบครอง[v.] (khrøpkhrøng) EN: possess ; be in possession of ; have in one's possession ; belong to ; have ; own   FR: posséder ; détenir ; avoir
เลือดตกใน[v. exp.] (leūat toknai) EN: bleed internally ; have internal bleeding ; have an internal hemorrhage   FR: avoir une hémorragie interne
ตั้งใจจริง[v. exp.] (tangjai jing) EN: determine ; intend ; mean ; aim ; have in mind   
ท้องเสีย[v.] (thøngsīa) EN: have indigestion ; have an upset stomach ; suffer from diarrhea   FR: avoir l'estomac dérangé ; avoir la diarrhée ; souffrir de coliques ; avoir la chiasse (vulg.)
หยั่งรู้ [v.] (yangrū) EN: enlighten ; have insight   

Japanese-English: EDICT Dictionary
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today? [Add to Longdo]
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
一脈相通じる[いちみゃくあいつうじる, ichimyakuaitsuujiru] (v1) (See 一脈相通ずる) to have in common (with) [Add to Longdo]
一脈相通ずる[いちみゃくあいつうずる, ichimyakuaitsuuzuru] (vz) (See 一脈相通じる) to have in common (with) [Add to Longdo]
寝る(P);寐る[ねる, neru] (v1,vi) (1) to lie down; (2) to go to bed; to lie in bed; (3) (See 眠る) to sleep (lying down); (4) to sleep (with someone, i.e. have intercourse); (5) to lie idle; (P) [Add to Longdo]
相通ずる[あいつうずる, aitsuuzuru] (vz) (1) to be in common; to have in common; (2) to be in mutually understood; (3) to be mutually connected; to have a link [Add to Longdo]
念じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently [Add to Longdo]
念ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about [Add to Longdo]
浮かぶ(P);浮ぶ;泛かぶ;泛ぶ[うかぶ, ukabu] (v5b) (1) to float; to be suspended; (2) to rise to surface; (3) to come to mind; to have inspiration; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top