Search result for

hastens

(72 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hastens-, *hastens*, hasten
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hastens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hastens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything hastened.ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Oceans (2009)
We must hasten the awakening of Unit 01.ใช่ เราต้องเร่งการตื่นขึ้นของ 01 Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
If hastened.ข้ากำลังรีบ The Thing in the Pit (2010)
To hasten victory.Counter to proper training. Mark of the Brotherhood (2010)
I shall hasten to present it to my master.A moment, slave. Mark of the Brotherhood (2010)
If we hasten that process, it is our moral duty to explore it.ถ้าเรามีทางใดที่จะเร่งกระบวนการนั้น มันก็เป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของเราที่จะต้องหาทางทำมันให้ได้ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Hasten and head for Liaoxi.การรีบเร่งมุ่งหน้าไปลีโอซี Episode #1.4 (2010)
Hasten!เร็ว Episode #1.4 (2010)
I said hasten!ข้าบอกว่ารีบ Episode #1.4 (2010)
Do not hasten in vain.อย่าผลีผลามจะสูญเปล่า Episode #1.4 (2010)
I must hasten, and rectify the crown prince's misjudgment.ข้าต้องรีบ และแก้ไขการตัดสินใจ ที่ผิดพลาดขององค์รัชทายาท Episode #1.4 (2010)
Yeohwa, you must hasten and depart immediately.โยวา เจ้าต้องรีบไปจากนี่ Episode #1.4 (2010)
We must hasten.เราต้องรีบแล้ว Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
If it doesn't work, it may hasten your demise.ฉีดให้ผม ถ้ามันไม่ได้ผล อาจเร่งให้คุณตายเร็วขึ้น World Leader Pretend (2011)
Well, maybe I can hasten your decision.บางทีฉันอาจเร่งให้ แกตัดสินใจเร็วเกินไป Guilt (2011)
And I am willing to believe whatever revelations tumble from her lips, if they shall hasten such a day.และข้ายอมเชื่อโองการอันไดก็ตาม ที่ออกมาจากปากของนาง ถ้ามันจะช่วยเร่งให้ถึงวันนั้น A Place in This World (2012)
How do we know Ivy didn't try to hasten our mother's death?เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอวี่ไม่ได้พยายามที่จะเร่งรัดการตายของแม่เรา The Princess Dowry (2012)
Let us hasten it with ample libation.ขอให้เราเร่งมัน กับการดื่มสุราที่เพียงพอ Empty Hands (2012)
Meet them and hasten arrival.พบกับพวกเขาและเร่งเดินทางมาถึง Monsters (2012)
There's no need in hastening it.ไม่ต้องไปเร่งมัน Grief (2012)
So the killer wanted to hasten decomposition.ฆาตกรต้องการเร่งการเน่าเปื่อย The Bod in the Pod (2012)
And if it promises to hasten the recovery of your long-lost son, all the better, yes?และรีบค้นหาลูกชาย ผู้จากกันไปนานของคุณ ให้เร็วก็ยิ่งดี จริงไหม? Engagement (2013)
The horseman is here to hasten the end of days.เหมือนกับที่เขาได้พยายามมาก่อนหน้านี้ The Midnight Ride (2013)
Do not hasten to bid me adieu#9834; Do not hasten#9834; #9834; Paper Towns (2015)
What song, hastened awayเพลงอะไรเนี่ย ร้องออกมาได้ยังไงกัน Sex Is Zero (2002)
Why ah ah hastened toทำไม ไม่อยากหรอไง Sex Is Zero (2002)
You do not hasten upYou do not hasten up Sex Is Zero (2002)
"As many as I love, I rebuke and chasten". Revelation 3:19."และเท่ากับที่ะเรารักเราจะตักเตือนและลงโทษ" Revelation 3: 21 Grams (2003)
Hasten, angels of the Lord.เทพยดาผู้ฉับไว แห่งพระเจ้า The Da Vinci Code (2006)
I have no intention of hastening anyone's journey from this life to the next.I have no intention of hastening anyone's journey from this life to the next. Page Turner (2008)
'Cause I have every intention of hastening you from here to lockup.'Cause I have every intention of hastening you from here to lockup. Page Turner (2008)
What for?Wohin hasten wir? Bez svideteley (1983)
I see men running around, putting their dicks into everything, trying to make something happen.Ich sehe die Männer umherhasten, überall ihre Schwänze hineinstecken... sie versuchen, etwas auf die Reihe zu bringen. The Witches of Eastwick (1987)
Well, this isn't the first time I've seen you rush through a meal.Sie hasten immer durch Ihre Mahlzeiten. Improbable Cause (1995)
This is Max Minot, and Avery Chasten.- Dies ist Max Minot. Avery ChastenSuicide Kings (1997)
Avery chasten ?Avery ChastenSuicide Kings (1997)
Hey, chase, could you hand me that pillow real fast ?Chasten, gib mir bitte das Kissen. Suicide Kings (1997)
Elise Chasten.- Elise ChastenSuicide Kings (1997)
Chasten. Elise Chasten.Elise ChastenSuicide Kings (1997)
I got Chadwick, i got Chule-- there's no Chasten here.- Chadwick, Chule... Keine ChastenSuicide Kings (1997)
You continue to rush through the ceremony, your body position is poor, and the placement of the braziers on their pedestals is sloppy.Sie hasten immer noch durch die Zeremonie. Ihre Körperhaltung ist armselig und die Position der Kohlenpfannen auf den Podesten ist schlampig. You Are Cordially Invited... (1997)
The farmer had a champion bull Who bred 200 times a year The farmer's wife said, "200 times?""Do not hasten to bid me adieu." A Prairie Home Companion (2006)
I could not tell. No comments.Wir sollten nichts überhastenLady Blood (2008)
- Cutter and I loathed each other.- Cutter und ich hasten uns. Episode #2.5 (2008)
Nice and easy.Nichts überhastenAutomatic for the People (2008)
Do not be rash with your mouth, and let not your heart utter anything hastily.Sei bedächtig mit deinem Mund und dein Herz soll nicht hastenKosmos (2009)
Pick wisely, Jane.Nichts überhasten, Jane. Austenland (2013)
My blunder sent Tywin's mad dog scurrying back to Casterly Rock with his tail between his legs.Mein Patzer hat Tywins verrückten Hund... mit eingezogenem Schwanz zurück nach Casterly Rock hasten lassen. Walk of Punishment (2013)
We were tempted to scat.Wir wurden in Versuchung gebracht zu HastenTreehouse of Horror XXIV (2013)
Give me one lesson, and you can start hustling on the doctor circuit.Gib mir eine Stunde, und du kannst anfangen beim Doktorlauf zu hastenAll in the Family (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hastenAs soon as he heard of it, he hastened to the spot.
hastenI must hasten to add that I do not mean to blame him.
hastenShe hastened to deny the story.
hastenThe medicine hastened the process of growth.
hastenThe mistake hastened his retirement.
hastenThey hastened to execute the plan.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinheit {f}chasteness [Add to Longdo]
Reiniger {m} | Reiniger {pl}chastener | chasteners [Add to Longdo]
sich beeilen; eilen | beeilend; eilend | beeilt; geeilt | beeilt sich; eilt | beeilte sich; eilteto hasten | hastening | hastened | hastens | hastened [Add to Longdo]
beschleunigendhastening [Add to Longdo]
entgegeneilen | entgegeneilend | entgegengeeiltto hasten to meet | hastening to meet | hastened to meet [Add to Longdo]
hasten | hastend | hastet | hasteteto scat | scatting | scats | scatted [Add to Longdo]
hasten | hastend | gehastet | hastetto scurry | scurrying | scurried | scurries [Add to Longdo]
hasten; eilento hustle [Add to Longdo]
hastento skelter [Add to Longdo]
hin und her eilen; hin und her sausen; hasten | hin und her eilend; hin und her sausend; hastend | hin und her geeilt; hin und her gesaust; gehastetto bustle about | bustling | bustled [Add to Longdo]
sich kasteien; sich züchtigen | kasteiend; züchtigendto chasten oneself | chastening [Add to Longdo]
züchtigento chasten [Add to Longdo]
züchtigtchastens [Add to Longdo]
zueilen | zueilendto hasten to | hastening to [Add to Longdo]
zugeeilthastened to [Add to Longdo]
zurückeilen | zurückeilend | zurückgeeiltto hasten back | hastening back | hastened back [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top