Search result for

harsh

(84 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harsh-, *harsh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harsh[ADJ] กระด้าง, See also: รุนแรง, ห้าว, เกรี้ยวกราด, แข็งกร้าว, Syn. aurtere, severe, stern, Ant. easygoing, lenient, pleasant
harsh[ADJ] ที่ไม่สามารถทนได้ (ต่อสภาพอากาศหรือสภาพความเป็นอยู่)
harsh[ADJ] แสบ (แก้วหู)
harsh[ADJ] หยาบ, See also: สาก, แข็ง
harshly[ADV] อย่างเกรี้ยวกราด, See also: อย่างกระโชกโฮกฮาก, อย่างหยาบคาย, Syn. roughly, severely, Ant. leniently, pleasantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harsh(ฮาร์ช) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แก้วหู) ,ห้าว,ไม่น่าดู, See also: harshness n., Syn. rigorous,rough
harshen(ฮาร์'เชิน) vt.,vi ทำให้ (กลายเป็น) หยาบ,ทำให้ (กลายเป็น) สาก,ทำให้ (กลายเป็น) เสียงห้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
harsh(adj) ดุร้าย,เกรี้ยวกราด,รุนแรง,หยาบ,ห้าว,ปร่า,สาก
harshness(n) ความดุร้าย,ความเกรี้ยวกราด,ความรุนแรง,ความหยาบ,ความห้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harsh flameเปลวแรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Jedi are never that harsh with their clones.ขนาดพวกเจไดยังไม่เคยรุนแรงกับโคลนส์ของมันเลย Shadow of Malevolence (2008)
The winters are harsh in Ealdor, and there are many children.ที่เอลดอร์ตอนนี้หนาวมาก เด็กๆก็อยู่เต็มไปหมด The Moment of Truth (2008)
He said some harsh things, he probably didn't mean.ถึงแม้ว่าท่านจะพูดสิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจ แต่ฉันรู้ว่าท่านไม่ได้หมายความตามนั้น Scandal Makers (2008)
You know, it's a harsh world out there, Sister.ผมรู้ว่า โลกภายนอกมันโหดร้าย Babylon A.D. (2008)
Look, I said some things that were pretty harsh.ฟังนะ ฉันได้พูดอะไรไปที่ค่อนข้างเกรี้ยวกราด Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
I know. It looks harsh.ผมรู้ว่ามันดูโหดร้าย Chapter Three 'Building 26' (2009)
That was harsh.ใจร้ายนะคะเนี่ย Chapter Five 'Exposed' (2009)
I'm sorry you have to go through this... and for some of the harsher thingsฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณ และสำหรับท่าทีก้าวร้าว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
We induced a coma to help ease him through the harsher symptoms.เราทำให้เขาช๊อกเพื่อที่เขา จะได้ผ่านช่วงอาการหนักนี้อย่างสบาย Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
That might be too harsh on my skin tone.นั่นมันอาจรุนแรงไป ต่อสีผิวของชั้น Princess Protection Program (2009)
Well, justice should be harsh, Nick.ความยุติธรรมควรจะรุนแรง นิค Law Abiding Citizen (2009)
Harsh way to put it.ถ้าจะมองโลกในแง่ร้ายอะนะ The Rapture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harshFind a mean between harshness and indulgence.
harshHer harsh manner of speaking doesn't suit her pretty face.
harshHe spoke yet more harshly.
harshI didn't mean to sound so harsh.
harshI hope my last mail didn't sound too harsh.
harshIn this harsh petty world where money does the talking his way of life is (like) a breath of fresh air.
harshI really spoke too harshly.
harshI stepped outside and was bathed in the harsh direct sunlight.
harshMy harsh words bruised her feeling.
harshShe grew up in the harsh environment of New York city.
harshSome people live far removed from harsh realities.
harshTeenagers must adapt to today's harsh realities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ็ดร้อน[ADV] sharply, See also: harshly, severely, , Syn. pungently, Ant. รุนแรง, Thai definition: ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ต่อสู้ด้วยคารมกันอย่างเผ็ดร้อน, Notes: อย่างรุนแรง
หนัก[ADV] severely, See also: harshly, seriously, forcefully, Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง, Ant. เบา, เล็กน้อย, น้อย, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศโจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: รุนแรง, หนักไป, แรงไป
อย่างรุนแรง[ADV] severely, See also: harshly, oppressively, Syn. อย่างหนัก, Example: จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงแม้ว่าในบางพื้นที่ทางราชการได้พยายามให้การช่วยเหลือแล้วก็ตาม
อย่างแรง[ADV] forcefully, See also: harshly, Ant. เบา, Example: หินใหญ่ก้อนหนึ่งก็ไหลตามสายน้ำลงมาชนเขาอย่างแรง
อย่างหนัก[ADV] harshly, See also: severely, Syn. อย่างมาก, Example: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม
แข็งกร้าว[ADJ] harsh, See also: stiff, tough, Syn. แข็งกระด้าง, Ant. อ่อนโยน, นุ่มนวล, Example: ทำไมเขาต้องพูดเสียงแข็งกร้าวกับเธออย่างนี้, Thai definition: ที่มีเสียงไม่นุ่มนวลน่าฟัง
โครก[N] onomatopoeia of snoring sound, See also: harsh sound as of snoring, passing wind from the stomach or gushing water, Syn. เสียงกรน, เสียงท้องร้อง, Example: เขาคงหิวข้าวมากเพราะเราได้ยินเสียงท้องเขาร้องดังโครก, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
กระด้าง[ADJ] harsh, See also: brusque, hard, rough, strident, dissonant, raucous, Syn. แข็ง, Ant. อ่อน, ละมุน, นิ่ม, Example: เขาส่งเสียงแหบห้าวกระด้างกว่าที่เคยพูดตามปกติ, Thai definition: ที่มีลักษณะขัดแข็ง หมายถึง ที่มีกิริยาวาจาไม่อ่อนตาม
กระชาก[ADV] loud, See also: harshly, dissonantly, Syn. เกรี้ยวกราด, ตะคอก, ตะหวาด, Example: ฉันไม่ชอบคนพูดกระชากเสียง
กระโชกโฮกฮาก[ADV] harshly, See also: dissonantly, loudly, roughly, Syn. กระแทกเสียง, Ant. นุ่มนวลรื่นหู, Example: พนักงานที่นี่พูดจากระโชกโฮกฮาก จนไม่อยากเข้าไปใช้บริการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh   FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken   
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
แข็ง[X] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm   FR: dur ; solide ; raide ; fort
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude   FR: résistant ; coriace
หนัก[adv.] (nak) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully   FR: gravement ; salement
เผ็ดร้อน [adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently   
อย่างหนัก[adv.] (yāng nak) EN: harshly ; severely   FR: grièvement ; gravement

CMU English Pronouncing Dictionary
HARSH    HH AA1 R SH
HARSHA    HH AA1 R SH AH0
HARSHAM    HH AA1 R SH AH0 M
HARSHAW    HH AA1 R SH AO2
HARSHLY    HH AA1 R SH L IY0
HARSHER    HH AA1 R SH ER0
HARSHEST    HH AA1 R SH AH0 S T
HARSHMAN    HH AA1 R SH M AH0 N
HARSHNESS    HH AA1 R SH N AH0 S
HARSHFIELD    HH AA1 R SH F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harsh    (j) (h aa1 sh)
harsher    (j) (h aa1 sh @ r)
harshly    (a) (h aa1 sh l ii)
harshest    (j) (h aa1 sh i s t)
harshness    (n) (h aa1 sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rau; rauh [alt]; unsanft; unglimpflich | rauer; rauher [alt]; unsanfter | am rausten; am unsanftestenharsh | harsher | harshest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
こっ酷い[こっぴどい, koppidoi] (adj-i) (uk) bad; harsh; severe [Add to Longdo]
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) [Add to Longdo]
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will [Add to Longdo]
奇峭[きしょう, kishou] (adj-na,n) (1) (arch) steep; precipitous; (2) (arch) harsh (personality) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苛刻[kē kè, ㄎㄜ ㄎㄜˋ, ] harsh, #13,850 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] harsh; forbidding, #284,838 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harsh \Harsh\ (h[aum]rsh), a. [Compar. {Harsher}
   (h[aum]rsh"[~e]r); superl. {Harshest}.] [OE. harsk; akin to
   G. harsch, Dan. harsk rancid, Sw. h[aum]rsk; from the same
   source as E. hard. See {Hard}, a.]
   1. Rough; disagreeable; grating; esp.:
    (a) disagreeable to the touch. "Harsh sand." --Boyle.
    (b) disagreeable to the taste. "Berries harsh and crude."
      --Milton.
    (c) disagreeable to the ear. "Harsh din." --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. Unpleasant and repulsive to the sensibilities; austere;
    crabbed; morose; abusive; abusive; severe; rough.
    [1913 Webster]
 
       Clarence is so harsh, so blunt.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Though harsh the precept, yet the preacher charmed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Painting, Drawing, etc.) Having violent contrasts of
    color, or of light and shade; lacking in harmony.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harsh
   adj 1: unpleasantly stern; "wild and harsh country full of hot
       sand and cactus"; "the nomad life is rough and hazardous"
       [syn: {harsh}, {rough}]
   2: disagreeable to the senses; "the harsh cry of a blue jay";
     "harsh cognac"; "the harsh white light makes you screw up
     your eyes"; "harsh irritating smoke filled the hallway"
   3: of textures that are rough to the touch or substances
     consisting of relatively large particles; "coarse meal";
     "coarse sand"; "a coarse weave" [syn: {coarse}, {harsh}]
     [ant: {fine}]
   4: unkind or cruel or uncivil; "had harsh words"; "a harsh and
     unlovable old tyrant"; "a rough answer" [syn: {harsh},
     {rough}]
   5: severe; "a harsh penalty"
   6: sharply disagreeable; rigorous; "the harsh facts of court
     delays"; "an abrasive character" [syn: {harsh}, {abrasive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top