หรือคุณหมายถึง harmleß?
Search result for

harmless

(43 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmless-, *harmless*, harmles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmless[ADJ] ซึ่งไม่เป็นอันตราย, See also: ปลอดภัย
harmless[ADJ] ไม่ทำให้โมโห, See also: ไม่ทำให้ขุ่นเคือง
harmless[ADJ] ไม่มีภัย, See also: ไม่เป็นอันตราย, ไม่เป็นพิษเป็นภัย, Syn. benign, innocent, Ant. dangerous, harmful, injurious
harmlessness[N] ความไม่เป็นอันตราย, See also: ความไม่เป็นพิษเป็นภัย, Syn. innocence, innocuousness, Ant. damage, danger, harmfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harmlessadj. ไม่มีภัย,ไม่เป็นอันตราย,ไม่ได้รับบาดเจ็บ., See also: harmlessness n., Syn. innoxious

English-Thai: Nontri Dictionary
harmless(adj) ไม่มีอันตราย,ไม่เป็นพิษเป็นภัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, yes, it must have been Ben. Excuse me. He's quite harmless.อ๋อ คงจะเป็นเบน เขาไม่มีพิษมีภัยหรอกครับ Rebecca (1940)
I'm not, you know. I'm a perfectly ordinary, harmless bloke.ผมเป็นคนธรรมดาสามัญไร้พิษภัย Rebecca (1940)
- Don't worry, he's harmless.โอ้ไม่ต้องกังวลเขาไม่คืออันตราย อย่างยิ่ง Help! (1965)
She's harmless. Let her alone.เธอไม่มีพิษภัย ปล่อยเธอไป Beneath the Planet of the Apes (1970)
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
Harmless.ไม่มีพิษ. Suspiria (1977)
But I suppose if it makes her happy... it is harmless enough.แต่ผมว่ามันคงทำให้ท่านมีความสุข มันไม่เป็นอันตรายนี่ Don Juan DeMarco (1994)
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ In the Mouth of Madness (1994)
We were beginning to get a bit worried. -Quite harmless.ไม่มีพิษภัยหรอก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Convinced it has some dark military purpose. I think we're harmless.เชื่อว่ามันมีบางวัตถุ ประสงค์ทางทหารที่มืด Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmlessHeat will break this chemical down into harmless gases.
harmlessHe is harmless as a dove.
harmlessMost snakes on this island are harmless.
harmlessThere's no need to be frightened of the dog; he is quite harmless.
harmlessThe sound was annoying but harmless to the human body.
harmlessThis is harmless in itself.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีอันตราย[adj.] (mai mī antarāi) EN: harmless   
ไม่เป็นอันตราย[adj.] (mai pen antarāi) EN: harmless   FR: sans danger
ไม่เป็นพิษเป็นภัย[adj.] (mai pen phit pen phai) EN: harmless   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMLESS    HH AA1 R M L AH0 S
HARMLESSLY    HH AA1 R M L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harmless    (j) (h aa1 m l @ s)
harmlessly    (a) (h aa1 m l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
harmlos {adj} | harmloser | am harmlosestenharmless | more harmless | most harmless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
何でも無い;何でもない[なんでもない, nandemonai] (exp,adj-i) easy; trifling; harmless; of no concern; nothing [Add to Longdo]
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all [Add to Longdo]
罪のない嘘;罪のないうそ[つみのないうそ, tsuminonaiuso] (exp) white lie; harmless lie; fib [Add to Longdo]
人畜無害[じんちくむがい, jinchikumugai] (adj-na) harmless to man and beast [Add to Longdo]
当たり障りのない;当たり障りの無い;当り障りのない;当り障りの無い;当たりさわりのない[あたりさわりのない, atarisawarinonai] (exp,adj-i) harmless and inoffensive [Add to Longdo]
無害[むがい, mugai] (adj-na,n,adj-no) harmlessness; (P) [Add to Longdo]
有益無害[ゆうえきむがい, yuuekimugai] (n,adj-na) beneficial and harmless [Add to Longdo]
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无害[wú hài, ˊ ㄏㄞˋ, / ] harmless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmless \Harm"less\ (h[aum]rm"l[e^]s), a.
   1. Free from harm; unhurt; as, to give bond to save another
    harmless.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from power or disposition to harm; innocent;
    inoffensive. " The harmless deer." --Drayton
 
   Syn: Innocent; innoxious; innocuous; inoffensive;
     unoffending; unhurt; uninjured; unharmed.
     --{Harm"less*ly}, adv.- {Harm"less*ness}, n. Harmonic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harmless
   adj 1: not causing or capable of causing harm; "harmless
       bacteria"; "rendered the bomb harmless" [ant: {harmful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top