Search result for

hardly

(47 entries)
(0.7678 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardly-, *hardly*, hard
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardly[ADV] ด้วยความยากลำบาก, See also: ด้วยความเจ็บปวด
hardly[ADV] แทบจะไม่, See also: เกือบจะไม่, เกือบไม่, Syn. barely, scarcely, Ant. greatly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardly(ฮาร์ด'ลี) adv. เกือบจะไม่,ไม่ค่อยจะ,อย่างเหน็ดเหนื่อย,รุนแรง, Syn. barely

English-Thai: Nontri Dictionary
hardly(adv) เกือบจะไม่,เห็นจะไม่,ไม่น่า,โดยยาก,ไม่ค่อยจะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hardly.- แทบจะไม่ Lucky (2012)
Boy, that's the place. I can hardly wait!บอยว่าเป็นสถานที่ที่ ฉันแทบ จะไม่สามารถรอ! Pinocchio (1940)
I hardly think...ไม่ดีกว่าค่ะ-- Rebecca (1940)
I can hardly touch my nose. Know what I mean?ฉันแทบจะไม่สามารถสัมผัสจมูกของฉัน รู้ว่าสิ่งที่ฉันหมายความว่าอย่างไร 12 Angry Men (1957)
- You can hardly hear yourself think.- คุณแทบจะไม่สามารถได้ยินเสียงตัวเองคิดว่า 12 Angry Men (1957)
What do you expect? You've hardly slept since the funeral last week.จะเอาอะไรมาก นายแทบไม่ได้นอนเลยหลังจากงานศพเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว Phantasm (1979)
I'm hardly that, Mr. Patel.ผมไม่ใช่หรอก คุณพาเต็ล Gandhi (1982)
Since your arrest, the riots have hardly stopped.ตั้งแต่คุณถูกจับ มีการจลาจลไม่หยุดหย่อน Gandhi (1982)
We're hardly an alien power.เราไม่ใช่กองกำลังต่างชาติ Gandhi (1982)
The divisions in Bombay and Delhi can hardly keep the peace now.ทุกฝ่ายในบอมเบย์และเดลฮี ควบคุมความสงบไม่ได้ Gandhi (1982)
All the other days I hardly remember.ทุกวัน ๆ ที่ฉันไม่ค่อยจดจำ Idemo dalje (1982)
The center section is hardly moving.ส่วนศูนย์คือแทบจะไม่ย้าย 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardlyAnd when he came back, the tree was happy she could hardly speak.
hardlyEverybody had changed so much that I could hardly tell one from another.
hardlyGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
hardlyHardly a day passes but I think of you.
hardlyHardly a day went by when he did not meet her.
hardlyHardly ever have we seen such a night!
hardlyHardly had he arrived at the hospital when he breathed his last.
hardlyHardly had he been a policeman when he ran away.
hardlyHardly had he entered the room, when she burst into tears.
hardlyHardly had he finished breakfast when the doctor came.
hardlyHardly had he finished breakfast when the telephone rang.
hardlyHardly had he seen me when he ran away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มแกน[ADV] barely, See also: hardly, scarcely, Example: ชาวอีสานหากินเต็มแกนในหน้าแล้ง, Thai definition: ฝืดเคืองมาก, ขัดสนมาก
ขาดคำ[ADV] hardly had one spoken, See also: no sooner said (than done), Syn. ขาดปาก, Example: ครูพูดยังไม่ทันขาดคำเธอก็ตกลงมาจากต้นไม้, Thai definition: สุดคำพูด, จบคำพูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทบจะไม่[adv.] (thaēp ja mai) EN: hardly   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARDLY    HH AA1 R D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardly    (a) (h aa1 d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fast nie; fast gar nicht; nie; niemalshardly ever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
が早いか[がはやいか, gahayaika] (exp) no sooner ... than ...; hardly ... when ... [Add to Longdo]
言い切れない[いいきれない, iikirenai] (exp) I'm not so sure; I can hardly say with any finality that ... [Add to Longdo]
準否定[じゅんひてい, junhitei] (n) (obsc) {ling} quasi-negation (e.g. use of words like 'hardly', 'seldom', 'barely'); weak negation [Add to Longdo]
先ず[まず, mazu] (adv) (1) (uk) first (of all); to start with; about; almost; anyway; well; now; (2) hardly (with neg. verb); (P) [Add to Longdo]
漸く[ようやく, youyaku] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) barely; narrowly; hardly; only just; (3) gradually; little by little; by degrees; (P) [Add to Longdo]
着くや否や;着くやいなや[つくやいなや, tsukuyainaya] (exp) ... had hardly arrived before ... [Add to Longdo]
殆どない[ほとんどない, hotondonai] (exp) almost never; few and far between; little or nothing; hardly any; hardly anything at all; very little [Add to Longdo]
幽霊部員[ゆうれいぶいん, yuureibuin] (n) (See 帰宅部) paper members; people theoretically part of a (school) club but who hardly ever turn up [Add to Longdo]
碌碌;碌々;陸陸;陸々[ろくろく, rokuroku] (adv) hardly; barely; inadequately (with negative grammatical constructions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
几乎不[jī hū bù, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ, / ] hardly; seems not [Add to Longdo]
毫不[háo bù, ㄏㄠˊ ㄅㄨˋ, ] hardly; not in the least; not at all [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardly \Hard"ly\ (h[aum]rd"l[y^]), adv. [AS. heardlice. See
   {Hard}.]
   [1913 Webster]
   1. In a hard or difficult manner; with difficulty.
    [1913 Webster]
 
       Recovering hardly what he lost before. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Unwillingly; grudgingly.
    [1913 Webster]
 
       The House of Peers gave so hardly their consent.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Scarcely; barely; not quite; not wholly.
    [1913 Webster]
 
       Hardly shall you find any one so bad, but he desires
       the credit of being thought good.   --South.
    [1913 Webster]
 
   4. Severely; harshly; roughly.
    [1913 Webster]
 
       He has in many things been hardly used. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. Confidently; hardily. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]
 
   6. Certainly; surely; indeed. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardly
   adv 1: only a very short time before; "they could barely hear
       the speaker"; "we hardly knew them"; "just missed being
       hit"; "had scarcely rung the bell when the door flew
       open"; "would have scarce arrived before she would have
       found some excuse to leave"- W.B.Yeats [syn: {barely},
       {hardly}, {just}, {scarcely}, {scarce}]
   2: almost not; "he hardly ever goes fishing"; "he was hardly
     more than sixteen years old"; "they scarcely ever used the
     emergency generator" [syn: {hardly}, {scarcely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top