Search result for

hardened

(39 entries)
(0.8914 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardened-, *hardened*, harden, hardene
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardened[ADJ] ซึ่งแข็งขึ้น, See also: ซึ่งแน่นขึ้น
hardened[ADJ] ซึ่งไม่มีความรู้สึก, See also: ซึ่งไร้ความรู้สึกสงสาร, Syn. callous, hardhearted, insensitive, Ant. sensitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardenedadj. แข็งขึ้น,ด้านขึ้น,ไม่มีความรู้สึก,ด้านขึ้น,มั่งคง,แข็งกล้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.ร่างกายถูกเคลือบด้วยเกราะ ทนทานต่อการโจมตี ขั้นรุนแรง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
A hardened facility in the Sierra Nevada mountains.ยอดเขา คริสตัล Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
in front of the hardened criminals.ต่อหน้าเหล่าอาชญากรร้าย Inspector Gadget 2 (2003)
She's a hardened criminal?เธอเป็นอาชญากรร้ายหรอ? Inspector Gadget 2 (2003)
Once they hardened,I had molds that represented the width,length,and depth of each wound.พอมันแข็งตัว ฉันได้แม่พิมพ์ที่แสดงถึง ความกว้าง ยาว และลึกของแต่ละบาดแผล Cheating Death (2008)
Hardened Kevlar plates over titanium-dipped tri-weave fibers for flexibility.แผ่นเคฟล่าแข็งชุบไทเทเนี่ยม ไฟเบอร์ถักสามชั้นเพื่อความยืดหยุ่น The Dark Knight (2008)
Depending on how the steel is hardened, c4 might not even work.ขึ้นอยู่กับว่าเหล็กแข็งแค่ไหน \ c4 อาจไม่ได้ผล Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
The windows are sealed and hardened. Unbreakable.หน้าต่างถูกซีลไว้อย่างแน่นหนา, ทำลายไม่ได้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We are pursuing hardened killers. They will be dangerous.เรากำลังตามล่านักฆ่ามือฉกาจ เป็นพวกตัวอันตราย Public Enemies (2009)
Yeah, I'm sure your exploits... arresting hardened bicycle thieves... would be a big hit.ช่าย,ความคิดแจ๋ว แต่ว่าเราแค่ไปจอดรถแล้วเช็คอินเลยใช่มั้ย รถนายอำเภอจอดอยู่หน้าม่านรูดอ่ะ My Bloody Valentine (2009)
Hardened felons called me "Mister."พวกคนชั่วร้ายกาจยังเรียกผมว่าคุณ Cowboys and Indians (2009)
But they thought that it was the mode of quenching the molten metal that hardened it.แ่ต่พวกเขาคิดว่านั่นเป็นวิธีหนึ่ง การทำให้เหล็กที่ หลอมเหลวอยู่เย็นตัวลงทันที ก็จะทำให้เหล็กแข็งแกร่งขึ้น A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardenedHe hardened clay by putting it in a fire.
hardenedHe hardened his heart against her.
hardenedI became hardened to punishing pupils.
hardenedYears of farm work has hardened his body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้า[ADJ] hardened, See also: strong, stiff, Syn. แข็ง, แข็งกล้า, มั่นคง, Example: ที่สหภาพโซเวียดมีการทำอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามาก
ดินเผา[N] baked clay, See also: hardened clay, Example: เครื่องดินเผานั้นมีอยู่สองลักษณะคือเครื่องดินเผาชนิดไม่เคลือบและเคลือบ, Thai definition: วัสดุทำจากดินเหนียวและผ่านความร้อนสูงเพื่อทำให้แข็ง
ด้าน[ADJ] rough, See also: hardened, Syn. หยาบ, กระด้าง, สาก, แข็ง, Ant. นุ่ม, Example: คนใช้หัวเข่าด้านเพราะเธอต้องคุกเข่าถูพื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[v.] (dān) EN: be hardened ; be callous ; be inured   
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused   
ด้านไม้[adj.] (dānmāi) EN: case-hardened ; inured to the rod   
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay   FR: terre cuite [f]
พรรดึก[n.] (phanradeuk) EN: hardened feces   FR: constipation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HARDENED    HH AA1 R D AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardened    (v) (h aa1 d n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.) [Add to Longdo]
荒んだ心[すさんだこころ, susandakokoro] (n) dissolute mind; hardened heart [Add to Longdo]
黒ぼく;黒ぼこ[くろぼく(黒ぼく);くろぼこ(黒ぼこ), kuroboku ( kuro boku ); kuroboko ( kuro boko )] (n) (1) (obsc) (See ぼくぼく) crumbly black topsoil; (2) porous hardened lava [Add to Longdo]
札付き;札付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened [Add to Longdo]
塗り固める;塗固める[ぬりかためる, nurikatameru] (v1) to coat a surface with something that adheres strongly when hardened (i.e. grout, plaster, lacquer) [Add to Longdo]
糞石[ふんせき, funseki] (n) (1) coproma (hardened feces inside the colon); fecaloma; stercoroma; (2) coprolite [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼻牛儿[bí niú er, ㄅㄧˊ ㄋㄧㄡˊ ㄦ˙, / ] hardened mucus in nostrils [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harden \Hard"en\ (h[aum]rd"'n), v. t. [imp. & p. p. {Hardened}
   (-'nd); p. pr. & vb. n. {Hardening} (-'n*[i^]ng).] [OE.
   hardnen, hardenen.]
   1. To make hard or harder; to make firm or compact; to
    indurate; as, to harden clay or iron.
    [1913 Webster]
 
   2. To accustom by labor or suffering to endure with
    constancy; to strengthen; to stiffen; to inure; also, to
    confirm in wickedness or shame; to make unimpressionable.
    "Harden not your heart." --Ps. xcv. 8.
    [1913 Webster]
 
       I would harden myself in sorrow.   --Job vi. 10.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardened \Hard"ened\ (-'nd), a.
   1. Made hard, or harder, or compact; made unfeeling or
    callous; made obstinate or obdurate; confirmed in error or
    vice.
 
   2. Rendered resistant to the effects of nearby explosions;
    as, a hardened missile silo; hardened warhead electronics.
    [PJC]
 
   3. Experienced and inured to hardship; as, hardened combat
    troops.
    [PJC]
 
   4. Strongly habituated to a certain type of behavior, and
    unlikely to change; as, a hardened criminal. Usually used
    only of behavior perceived negatively.
    [PJC]
 
   Syn: Impenetrable; hard; obdurate; callous; unfeeling;
     unsusceptible; insensible. See {Obdurate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardened
   adj 1: used of persons; emotionally hardened; "faced a case-
       hardened judge" [syn: {case-hardened}, {hardened}, {hard-
       boiled}]
   2: made hard or flexible or resilient especially by heat
     treatment; "a sword of tempered steel"; "tempered glass"
     [syn: {tempered}, {treated}, {hardened}, {toughened}] [ant:
     {unhardened}, {untempered}]
   3: protected against attack (especially by nuclear weapons);
     "hardened missile silos" [ant: {soft}]
   4: made tough by habitual exposure; "hardened fishermen"; "a
     peasant, dark, lean-faced, wind-inured"- Robert Lynd; "our
     successors...may be graver, more inured and equable men"-
     V.S.Pritchett [syn: {enured}, {inured}, {hardened}]
   5: converted to solid form (as concrete) [syn: {hardened},
     {set}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top