Search result for

harbour

(60 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harbour-, *harbour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harbour[VI] จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ, See also: เก็บเรือไว้ในท่าเรือ
harbour[N] ท่าเรือ, See also: ท่าจอดเรือ, ท่า, Syn. haven, port

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harbour(ฮาร์'เบอะ) n. ท่า,ท่าเรือ,ที่พัก,ที่ลี้ภัย. vt.,vi. ให้ที่พักอาศัย,ปิดบัง,ซ่อน,จอดเรือในท่า

English-Thai: Nontri Dictionary
harbour(n) ท่าเรือ,ที่จอดเรือ,ที่ลี้ภัย,ที่พัก
harbour(vt) ให้ที่พัก,รับเข้าไว้,ปิดบัง,ซ่อนเร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harbouringการให้ที่ซ่อนเร้นแก่ผู้กระทำความผิด (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harbouring an employeeการจ้างลูกจ้างทั้งที่รู้ว่าเป็นผู้ทำผิดสัญญากับนายจ้างเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It may not always lead you to a safe harbour.ลำแสงนั้นจะพาเราไปสู่ท่าเรือที่ปลอดภัยได้ แต่ก็หาไม่ The Mark of Nimueh (2008)
Plays every night in Hong Kong Harbour.เล่นอยู่ทุกคืน ที่ฮ่องกงฮาร์เบอร์ Believe (2009)
Someone may be harbouring her. You think she had help?อาจมีบางคนให้ที่หลบซ่อน เจ้าคิดว่ามีคนช่วยเหลือเธอมั้ย? The Lady of the Lake (2009)
He could be harbouring the girl.เค้าให้ที่ซ่อนกับเด็กหญิงคนนั้น The Lady of the Lake (2009)
It harbours a terrible power, Gaius.มันมีพลังที่น่าสะพรึงกลัว ท่านไกอัส The Witch's Quickening (2009)
It's at a dry cleaners in Bal Harbour...อยู่ที่ร้านซักแห้ง อ่าวบัล... Sudden Death (2010)
My Lord, I have been harbouring a sorcerer. For that, I offer the most sincere apology.ฝ่าบาท หม่อมฉันกระทำความผิดกฎพ่อมด ขอพระราชอภัยโทษอย่างหาที่สุดมิได้ Goblin's Gold (2010)
Once we reach the harbour, in front of all the world, you and your precious kung fu will die.ครั้นที่เจ้ามาถึงท่าเรือ มันเป็นหน้าใหม่ของโลก แกและ เจ้ากังฟูตัวโปรดนั่น จะต้องตาย Kung Fu Panda 2 (2011)
Stop Shen before he gets to the harbour.หยุด เช็ง ก่อนที่เขาจะซ่อนตัว Kung Fu Panda 2 (2011)
What about the harbour?แล้วที่อ่าวล่ะ Going Dutch (2011)
Again, the harbour isn't what it used to be.ผมต้องเรียนอีกครั้งว่าที่อ่าวได้เปลี่ยนไปแล้ว Going Dutch (2011)
But we always go to the harbour.แต่พวกเราไปที่อ่าวเสมอมา Going Dutch (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือข้ามฟาก[N] harbour, See also: harbor, ferry, ferryboat
ท่าจอดเรือ[N] harbour, See also: port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าเทียบเรือ, ท่าเรือ, Example: เขาจ่ายเชือกออกไปขณะที่เรือออกจากท่าจอดเรือ, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
ท่าเทียบเรือ[N] harbour, See also: quayside, port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าจอดเรือ, ท่าเรือ, Example: ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังประกอบด้วยท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ 3 ท่า ท่าเทียบเรือสินค้าเกษตร 2 ท่า และท่าเทียบเรือชายฝั่ง 1 ท่า, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
ใจบาป[V] have wicked intentions, See also: harbour evil intentions, be wicked, Syn. ใจชั่ว, จิตใจต่ำทราม, Example: ผมจะใจบาปกับคนที่ไม่ดีกับผมเท่านั้น
ท่าเรือ[N] harbour, See also: harbor, sea port, port, wharf, Example: ที่ตั้งของโครงการอยู่ห่างจากสนามบิน และท่าเรือไม่ถึง 20 กิโลเมตร, Count unit: ท่า, แห่ง, Thai definition: ที่จอดเรือ
กรมเจ้าท่า[N] Harbour Department, Count unit: กรม
กรมท่า[N] harbour department, See also: foreign-affairs department, Thai definition: ส่วนราชการในสมัยก่อนซึ่งอยู่ในสังกัดกรมพระคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและปกครองเมืองท่า, Notes: (โบราณ)
คับแค้นใจ[V] be resentful, See also: harbour feeling of anger/resentment, Syn. แค้นใจ, คับแค้น, Ant. สบายใจ, โล่งใจ, Example: ถ้าในการทำงานแต่ละวัน ต้องได้ฟังแต่คำพูดที่ไม่เป็นมิตร ชีวิตการทำงานของเรา คงเครียดและหดหู่ใจ คับแค้นใจ ไม่อยากจะทำงานในที่นั้นอีก, Thai definition: โกรธและอึดอัดเพราะไม่สามารถทำตามที่ใจต้องการได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าท่า[n.] (jaothā) EN: harbour master   
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts   FR: être animé de mauvaises intentions
กรมเจ้าท่า[org.] (Krom Jaothā) EN: Harbour Department   
เมืองท่า[n. exp.] (meūangthā) EN: port ; seaport ; harbour = harbor (Am.)   
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
เรือข้ามฟาก[n. exp.] (reūa khām fāk) EN: harbour = harbor (Am.) ; ferry ; ferryboat   FR: bac [m] ; ferry-boat [m] ; ferry [m]
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry   FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ท่าน้ำ[n.] (thānām) EN: waterside ; landing stage with steps ; river's harbour ; boat landing ; dock   FR: quai [m]
ท่าเรือ[n.] (thāreūa) EN: port ; harbour = harbor (Am.) ; sea port ; wharf ; pier ; boat landing   FR: port [m] ; quai [m] ; dock [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HARBOUR    HH AA1 R B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harbour    (v) (h aa1 b @ r)
harbours    (v) (h aa1 b @ z)
harboured    (v) (h aa1 b @ d)
harbourage    (n) (h aa1 b @ r i jh)
harbouring    (v) (h aa1 b @ r i ng)
harbourages    (n) (h aa1 b @ r i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hafenpolizei {f}harbour police [Add to Longdo]
Nothafen {m}harbour of refuge [Add to Longdo]
Schweinswal {m}; Kleiner Tümmler; Braunfisch {m}; Meeresschwein {n} [zool.]harbour porpoise; common porpoise; puffing pig (Phocoena phocoena) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーバー[, ha-ba-] (n) harbor; harbour; (P) [Add to Longdo]
ヨットハーバー[, yottoha-ba-] (n) yacht harbor; yacht harbour; (P) [Add to Longdo]
安全港[あんぜんこう, anzenkou] (n) safe harbour [Add to Longdo]
遺恨十年[いこんじゅうねん, ikonjuunen] (n,adv) grudge of ten years' standing; harbouring a grudge for many years [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) [Add to Longdo]
疑いを抱く[うたがいをいだく, utagaiwoidaku] (exp,v5k) to harbor suspicion; to harbour suspicion [Add to Longdo]
漁港[ぎょこう, gyokou] (n) fishing harbour; fishing harbor; (P) [Add to Longdo]
曲庇[きょくひ, kyokuhi] (n,vs) harboring (a criminal); harbouring [Add to Longdo]
[こう, kou] (suf) harbour (in location names) [Add to Longdo]
港(P);湊[みなと, minato] (n) harbour; harbor; port; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harbor \Har"bor\ (h[aum]r"b[~e]r), n. [Written also {harbour}.]
   [OE. herbor, herberwe, herberge, Icel. herbergi (cf. OHG.
   heriberga), orig., a shelter for soldiers; herr army + bjarga
   to save, help, defend; akin to AS. here army, G. heer, OHG.
   heri, Goth. harjis, and AS. beorgan to save, shelter, defend,
   G. bergen. See {Harry}, {2d Bury}, and cf. {Harbinger}.]
   1. A station for rest and entertainment; a place of security
    and comfort; a refuge; a shelter.
    [1913 Webster]
 
       [A grove] fair harbour that them seems. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       For harbor at a thousand doors they knocked.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Specif.: A lodging place; an inn. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astrol.) The mansion of a heavenly body. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. A portion of a sea, a lake, or other large body of water,
    either landlocked or artificially protected so as to be a
    place of safety for vessels in stormy weather; a port or
    haven.
    [1913 Webster]
 
   5. (Glass Works) A mixing box for materials.
    [1913 Webster]
 
   {Harbor dues} (Naut.), fees paid for the use of a harbor.
 
   {Harbor seal} (Zool.), the common seal.
 
   {Harbor watch}, a watch set when a vessel is in port; an
    anchor watch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harbor \Har"bor\ (h[aum]r"b[~e]r), v. t. [Written also
   {harbour}.] [imp. & p. p. {Harbored} (-b[~e]rd); p. pr. & vb.
   n. {Harboring}.] [OE. herberen, herberwen, herbergen; cf.
   Icel. herbergja. See {Harbor}, n.]
   To afford lodging to; to entertain as a guest; to shelter; to
   receive; to give a refuge to; to indulge or cherish (a
   thought or feeling, esp. an ill thought); as, to harbor a
   grudge.
   [1913 Webster]
 
      Any place that harbors men.       --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The bare suspicion made it treason to harbor the person
      suspected.                --Bp. Burnet.
   [1913 Webster]
 
      Let not your gentle breast harbor one thought of
      outrage.                 --Rowe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harbour
   n 1: a sheltered port where ships can take on or discharge cargo
      [syn: {seaport}, {haven}, {harbor}, {harbour}]
   2: a place of refuge and comfort and security [syn: {harbor},
     {harbour}]
   v 1: secretly shelter (as of fugitives or criminals) [syn:
      {harbor}, {harbour}]
   2: keep in one's possession; of animals [syn: {harbor},
     {harbour}]
   3: hold back a thought or feeling about; "She is harboring a
     grudge against him" [syn: {harbor}, {harbour}, {shield}]
   4: maintain (a theory, thoughts, or feelings); "bear a grudge";
     "entertain interesting notions"; "harbor a resentment" [syn:
     {harbor}, {harbour}, {hold}, {entertain}, {nurse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top