Search result for

halte

(77 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halte-, *halte*
English-Thai: Longdo Dictionary
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
halter[N] เชือกผูกคอสัตว์ โดยเฉพาะม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halter(ฮอล'เทอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ทำให้หยุด,ผู้ลังเล

English-Thai: Nontri Dictionary
halter(n) เชือกจูงม้า,เชือกแขวนคอ,บ่วงแขวนคอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
halter top (n) เสือโชว์แผ่นหลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, the Republic cruisers have halted their attack.ท่านครับ ยานของพวกสาธารณรัฐหยุดโจมตีแล้ว Destroy Malevolence (2008)
Decontamination halted.** ปล่อยสารพิษใน หยุด ** WarGames: The Dead Code (2008)
Trading has been halted on the New York Stock Exchange, the Nikkei and Hang Seng, as Manhattan prepares for a massive evacuation.มีการหยุดการซื้อขายหุ้น ในตลาดหุ้นนิวยอร์ค ญี่ปุ่น ฮ่องกง และทางแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)
Traffic has been halted as police search for survivors.การจราจรหยุดชะงัก ตำรวจกำลังหาผู้ที่รอดชีวิต Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Now, the uranium was a common ingredient in the glaze on these gnomes until the Second World War, when all production of the red Fiestaware gnome was halted.เอาล่ะ ยูเรเนี่ยมคือ องค์ประกอบพื้นฐาน ที่ใช้ในเคลือบเงาตัวโนมพวกนี้ จนกระทั้งมาถึงตอน สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ที่เป็น เครื่องเคลือบแก้วแบบตัวโนม ได้ยุติการผลิตลงไป The Beginning in the End (2010)
And then we went looking for halter tops that looked like the girl in the "Cherry Pie" video.ที่ไปหาซื้อเสื้อผูกคอ ให้เหมือนกับผู้หญิงใน MV\ เพลง \"Cherry Pie\" ของ Warrant The Kids Stay in the Picture (2011)
Right, right. Imagine, in halter tops. Okay.ใช่ๆ นึกซะว่าใส่เสื้อผูกคอ The Kids Stay in the Picture (2011)
Those halter tops...ตรงช่วงบนเนี่ย ... And Lots of Security... (2011)
The fierce battles were halted thanks to the intervention of American and Russian troops.สงครามที่รุนแรง ได้สิ้นสุดลงจากการแทรกแซงของทางสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย Resident Evil: Damnation (2012)
Go ahead, son. "The use of Negroes in the Army Air Corps may yet be halted."เอาเลย "การมี ส่วนร่วมของนิโกรในกองบิน" "อาจจะต้องหยุดชะงัก" Red Tails (2012)
Dr. Nelson was a member of the independent review board that halted the trials.ดร.เนลสัน เป็นหนึ่งในสมาชิก ของบอร์ดพิจารณาอิสระ ที่มีส่วนทำให้การทดลองต้องหยุดชะงัก In Extremis (2013)
I just halted the spread of neo-fascism in America ...เรย์ ฉันพึ่งสกัดกั้นระบบเผด็จการยุคใหม่ ในอเมริกา คุณกลับพูดเรื่อง... Field of Dreams (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
halteIt was because of the storm that the trains the trains were halted.
halteTraffic was halted for several hours.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
การหยุดพัก[n. exp.] (kān yut phak) FR: pause [f] ; halte [m]
กระเบื้องยาง[n.] (krabeūangyāng) EN: asphalt   FR: asphalte [m] ; bitume [m]
ลาดยาง[v.] (lātyāng) FR: goudronner ; bitumer ; asphalter
ถนนลาดยาง[n. exp.] (thanon lātyāng) EN: asphalt road ; macadam road   FR: route asphaltée [f]
ที่หยุด[n.] (thī yut) FR: arrêt [m] ; halte [m]
ตกปลอก[v.] (tokpløk) EN: over with a band ; tether the legs with a halter or loop (as for elephants)   
ยกน้ำหนัก[n. exp.] (yok nāmnak) EN: weightlifting   FR: haltérophilie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HALTED    HH AO1 L T AH0 D
HALTER    HH AO1 L T ER0
HALTERS    HH AO1 L T ER0 Z
HALTEMAN    HH EY1 L T M AH0 N
HALTERMAN    HH AO1 L T ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
halted    (v) (h oo1 l t i d)
halter    (n) (h oo1 l t @ r)
halters    (n) (h oo1 l t @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, See also: S. stoppen
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du bitte meine Tasche halten? คุณช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ, See also: S. festhalten
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du meine Tasche bitte mal halten? เธอช่วยถือกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมเอ่ย, See also: festhalten
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| รักษาไว้, คงไว้ เช่น Ordnung halten รักษากฏ, das Versprechen halten รักษาคำพูด
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Halt den Mund!, Das Auto hält da., See also: stoppen
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| ได้รับ เช่น Er erhält immer eine Postkarte für besondere Gelegenheiten. เขาได้รับโปสการ์ดในโอกาสสำคัญเสมอ , See also: S. bekommen, kriegen Related. erhältlich
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างดี
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทนได้, อดทน เช่น Ich kann die Kälte nicht länger aushalten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halte...retaining [Add to Longdo]
Halteband {n}retaining strap [Add to Longdo]
Haltebolzen {m} [techn.]retaining pin; retention bolt [Add to Longdo]
Haltebrille {f}retaining clamp [Add to Longdo]
Haltebügel {m}retaining bracket [Add to Longdo]
Halteclip {m}retaining clip [Add to Longdo]
Haltedauer {f}holding period [Add to Longdo]
Halteeinrichtung {f}fixture device [Add to Longdo]
Haltefeder {f}fitting spring [Add to Longdo]
Haltefeder {f}retention clip [Add to Longdo]
Haltegurt {m}tether [Add to Longdo]
Haltekraft {f}holding load [Add to Longdo]
Haltemutter {f}retaining nut [Add to Longdo]
Haltenase {f}retaining collar [Add to Longdo]
Halteplatte {f}retaining plate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホールター[, ho-ruta-] (n) halter [Add to Longdo]
ホールターネック[, ho-ruta-nekku] (n) halterneck [Add to Longdo]
ホルタートップ[, horuta-toppu] (n) halter top [Add to Longdo]
端綱[はづな, haduna] (n) halter [Add to Longdo]
頭絡[とうらく, touraku] (n) bridle; halter [Add to Longdo]
鼻綱[はなづな, hanaduna] (n) halter [Add to Longdo]
平均棍[へいきんこん, heikinkon] (n) halter; haltere (small balancing organ on a two-winged fly) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] halter; restrain [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] halten, behalten, bewahren [Add to Longdo]
[てい, tei] HALTEN,ANHALTEN [Add to Longdo]
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
止まる[とまる, tomaru] halten [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] HALTEN, WOHNEN, ANSAESSIG_SEIN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 halte
   limp
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 halte [alt]
   stop
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 halte [hɑltə]
   stop
   stage; station; stop
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Halte... [haltə]
   retaining
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top