Search result for

hairy

(52 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hairy-, *hairy*
English-Thai: Longdo Dictionary
hairy basil(n) แมงลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hairy[ADJ] ซึ่งปกคลุมไปด้วยขน (ผม), See also: มีผมมาก, มีขนมาก, ประกอบด้วยผมหรือขน, คล้ายผมหรือขน, (คำสแลง) ยาก ลำบาก น่ากลัว เสี่ยงอันตรา
hairy[ADJ] เต็มไปด้วยผม, See also: เต็มไปด้วยขน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hairy(แฮร์'รี) adj. ผมมาก,มีขนมาก, คล้ายผมหรือขน,ยาก,ลำบาก,น่ากลัว,เสี่ยงอันตราย., See also: hairiness n., Syn. hirsute

English-Thai: Nontri Dictionary
hairy(adj) มีผมดก,เหมือนผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hairy tongue; glossotrichia; trichoglossiaลิ้นฝ้าขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hairy Dog.- แฮรี่ ด็อก Pilot (2008)
Don't look, doll. This might get hairy.อย่ามองนะสาวน้อย นี่อาจจะสยองขวัญนิดหน่อย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Hairy and not hairy. But I don't mean to brag.แฮรีและก็คนที่ไม่ใช่แฮรี่ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะอวดนะ The House Bunny (2008)
You know, hard-working, you don't say much, you're a little bit hairy, but I don't mind that.ถึงแกขนเยอะไปหน่อยนะ แต่ฉันก็ไม่รังเกียจหรอก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/All of a sudden, /a big hairy guyทันใดนั้น ก็มีชายตัวใหญ่ที่มีเคราพะรุงพะรัง สลบอยู่ที่ชายฝั่งทะเล Bedtime Stories (2008)
/washes up onshore, passed out. /Why a hairy guy? /I don't get it.ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้น สลบอยู่ Bedtime Stories (2008)
Yeah, if the cougar gets a little hairy, you can always tap out.ใช่ ถ้าสาวปากจัดมีขนดกนิดหน่อย คุณสามารถดึงขนออกได้ทุกเมื่อ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Have you eaten a hairy crab?แกได้กินปูขนหรือเปล่า? Episode #1.5 (2009)
Hairy crab?ปูขนน่ะ Episode #1.5 (2009)
If you guys develop, I want to eat 10 hairy crabs, and then wrap one for Yong San.ถ้าแฟนพี่จัดการได้นะ\ ผมอยากกินปูขน 10 ตัว อ้อ ห่อตัวนึงให้ยองซานด้วยนะ Episode #1.5 (2009)
♪ I'm hairy high and low ♪# ฉันส่ายหัวขึ้นและลง # Hairography (2009)
Now it's time to scrub my hairy back.ถึงเวลาที่จะขัดขนที่หลังแล้วสิ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hairyYou don't have to go getting so hairy about such a small thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุ้ง[N] caterpillar, See also: hairy caterpillar, Syn. ตัวบุ้ง, หนอนบุ้ง, Example: ฉันเห็นบุ้งทีไรขนลุกทุกที เพราะเคยโดนตัวมันแล้วคันมากๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: หนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ขนดก[adj.] (khon dok) EN: hairy   FR: poilu
กระรอกบินเท้าขน[n. exp.] (krarøk bin thāo khon) EN: Hairy-footed Flying Squirrel   
แมงลัก[n.] (maenglak) EN: sweet basil ; Hairy Basil   FR: basilic [m]
นากจมูกขน[n. exp.] (nāk jamūk khon) EN: Hairy-nosed Otter   
นกปรอดหลังฟู[n. exp.] (nok parøt lang fū) EN: Hairy-backed Bulbul   FR: Bulbul chevelu [m]
หนอนบุ้ง[n.] (nøn bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy   FR: duveteux ; crépu ; hirsute
ต้นสะแบง[n.] (ton sabaēng) EN: Hairy-leafed apitong ; apinau   
ตัวบุ้ง[n.] (tūa bung) EN: caterpillar ; hairy carterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIRY    HH EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hairy    (j) (h e@1 r ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
behaart; haarig {adj} | behaarter; haariger | am behaartesten; am haarigstenhairy | hairier | hairiest [Add to Longdo]
Haarspecht {m} [ornith.]Hairy Woodpecker [Add to Longdo]
Noppenanemone {f} (Rhodactis spp.; Ricordea spp.) [zool.]hairy mushroom polyp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
もさもさ;モサモサ[, mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person [Add to Longdo]
環境配慮書[かんきょうはいりょしょ, kankyouhairyosho] (n) environmental impact statement [Add to Longdo]
鬼カサゴ[おにカサゴ;オニカサゴ, oni kasago ; onikasago] (n) (uk) scorpionfish (Scorpaenopsis cirrhosa); hairy stingfish [Add to Longdo]
金水引[きんみずひき, kinmizuhiki] (n) (1) gold-leaf-coated twisted paper; (2) (uk) Agrimonia pilosa var. japonica (variety of hairy agrimony) [Add to Longdo]
支配力[しはいりょく, shihairyoku] (n) controlling power [Add to Longdo]
政治的配慮[せいじてきはいりょ, seijitekihairyo] (n) political consideration [Add to Longdo]
聖体拝領[せいたいはいりょう, seitaihairyou] (n) Eucharist (in Catholicism); Holy Communion [Add to Longdo]
多毛[たもう, tamou] (n,adj-no) hairy [Add to Longdo]
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛茸茸[máo rǒng rǒng, ㄇㄠˊ ㄖㄨㄥˇ ㄖㄨㄥˇ, ] hairy; shaggy, #30,361 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] Ruecksicht, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hairy \Hair"y\ (-[y^]), a.
   1. Bearing or covered with hair; made of or resembling hair;
    rough with hair; hirsute.
    [1913 Webster]
 
       His mantle hairy, and his bonnet sedge. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Very complicated, difficult, or involved; as, a hairy
    problem; a hairy equation. [Colloq.]
    [PJC]
 
   3. Dangerous or frightening; as, a hairy encounter with a
    mugger.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hairy
   adj 1: having or covered with hair; "Jacob was a hairy man"; "a
       hairy caterpillar" [syn: {hairy}, {haired}, {hirsute}]
       [ant: {hairless}]
   2: hazardous and frightening; "hairy moments in the mountains"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hairy
  adj.
 
   1. Annoyingly complicated. ?{DWIM} is incredibly hairy.?
 
   2. Incomprehensible. ?{DWIM} is incredibly hairy.?
 
   3. Of people, high-powered, authoritative, rare, expert, and/or
   incomprehensible. Hard to explain except in context: ?He knows this hairy
   lawyer who says there's nothing to worry about.? See also {hirsute}.
 
   There is a theorem in simplicial homology theory which states that any
   continuous tangent field on a 2-sphere is null at least in a point.
   Mathematically literate hackers tend to associate the term ?hairy? with the
   informal version of this theorem; ?You can't comb a hairy ball smooth.?
   (Previous versions of this entry associating the above informal statement
   with the Brouwer fixed-point theorem were incorrect.)
 
   The adjective ?long-haired? is well-attested to have been in slang use
   among scientists and engineers during the early 1950s; it was equivalent to
   modern hairy senses 1 and 2, and was very likely ancestral to the hackish
   use. In fact the noun ?long-hair? was at the time used to describe a person
   satisfying sense 3. Both senses probably passed out of use when long hair
   was adopted as a signature trait by the 1960s counterculture, leaving
   hackish hairy as a sort of stunted mutant relic.
 
   In British mainstream use, ?hairy? means ?dangerous?, and consequently, in
   British programming terms, ?hairy? may be used to denote complicated and/or
   incomprehensible code, but only if that complexity or incomprehesiveness is
   also considered dangerous.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top