Search result for

hairy

(52 entries)
(0.7137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hairy-, *hairy*
English-Thai: Longdo Dictionary
hairy basil(n) แมงลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hairy[ADJ] ซึ่งปกคลุมไปด้วยขน (ผม), See also: มีผมมาก, มีขนมาก, ประกอบด้วยผมหรือขน, คล้ายผมหรือขน, (คำสแลง) ยาก ลำบาก น่ากลัว เสี่ยงอันตรา
hairy[ADJ] เต็มไปด้วยผม, See also: เต็มไปด้วยขน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hairy(แฮร์'รี) adj. ผมมาก,มีขนมาก, คล้ายผมหรือขน,ยาก,ลำบาก,น่ากลัว,เสี่ยงอันตราย., See also: hairiness n., Syn. hirsute

English-Thai: Nontri Dictionary
hairy(adj) มีผมดก,เหมือนผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hairy tongue; glossotrichia; trichoglossiaลิ้นฝ้าขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah He was all hairy with a big mouth like thisมันมีขนปุยกับ ปากใหญ่ๆอย่างนี้ล่ะ My Neighbor Totoro (1988)
Why, you hairy little thief!ทำไม เจ้าขโมยขนดก Aladdin (1992)
- Hmm, sure is a hairy fellow.- ฮืมมม, แน่ใจหรอว่าเป็นเพราะไอปุกปุยตัวนั้น Toy Story (1995)
- Your beautiful, hairy chest.- สวยงาม, ขนหน้าอกของคุณ The Birdcage (1996)
Where is my big hairy boy?หนูน้อยขนดกของแม่อยู่ไหน As Good as It Gets (1997)
Tell us, have you been setting anything mad and hairy loose in the castle lately?"บอกหน่อย เคยปล่อยสัตว์ บ้าเลือด ขนดกในปราสาทมั้ย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Mad and hairy? You wouldn't be talking about me, now, would you?บ้าเลือด ขนดกเหรอ ถ้างั้นเธอคงไม่ได้เจอกับฉันแล้วจริงมั้ย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Turned out to be a bear only in the sense that the search and rescue guy was pretty hairy but that's when it got weird.ผมว่ามันไม่ใช่หมีแล้ว จริงๆแล้วนั่นคือหน่วยช่วยชีวิต เค้าหล่อมาก อย่าหาว่าผมต๊องนะ Latter Days (2003)
And he just wrapped those big arms around me, pulled me into that hairy chest, and told me I was OK.เค้าก็โอบรอบตัวผมด้วยแขนที่ใหญ่มาก ให้ซุกเจ้าไปในอกของเค้า แล้วบอกว่า ไม่เป็นไรนะ Latter Days (2003)
You little hairy...เจ้า ขนปุยตัวน้อย... Shrek 2 (2004)
You can take that fake apology and shove it right up your hairy...เธอจะรับคำขอโทษจอมปลอมก็ได้ แล้วจำใส่กระโหลก... Mean Girls (2004)
Are you an asshole? You're hairy, and you smell like shit.ไอ่สัตว์ ไอ่ขนดกตัวมึงแม่งเหม็นชิบหาย American Pie Presents: Band Camp (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hairyYou don't have to go getting so hairy about such a small thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุ้ง[N] caterpillar, See also: hairy caterpillar, Syn. ตัวบุ้ง, หนอนบุ้ง, Example: ฉันเห็นบุ้งทีไรขนลุกทุกที เพราะเคยโดนตัวมันแล้วคันมากๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: หนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ขนดก[adj.] (khon dok) EN: hairy   FR: poilu
กระรอกบินเท้าขน[n. exp.] (krarøk bin thāo khon) EN: Hairy-footed Flying Squirrel   
แมงลัก[n.] (maenglak) EN: sweet basil ; Hairy Basil   FR: basilic [m]
นากจมูกขน[n. exp.] (nāk jamūk khon) EN: Hairy-nosed Otter   
นกปรอดหลังฟู[n. exp.] (nok parøt lang fū) EN: Hairy-backed Bulbul   FR: Bulbul chevelu [m]
หนอนบุ้ง[n.] (nøn bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy   FR: duveteux ; crépu ; hirsute
ต้นสะแบง[n.] (ton sabaēng) EN: Hairy-leafed apitong ; apinau   
ตัวบุ้ง[n.] (tūa bung) EN: caterpillar ; hairy carterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIRY    HH EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hairy    (j) (h e@1 r ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
behaart; haarig {adj} | behaarter; haariger | am behaartesten; am haarigstenhairy | hairier | hairiest [Add to Longdo]
Haarspecht {m} [ornith.]Hairy Woodpecker [Add to Longdo]
Noppenanemone {f} (Rhodactis spp.; Ricordea spp.) [zool.]hairy mushroom polyp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
もさもさ;モサモサ[, mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person [Add to Longdo]
環境配慮書[かんきょうはいりょしょ, kankyouhairyosho] (n) environmental impact statement [Add to Longdo]
鬼カサゴ[おにカサゴ;オニカサゴ, oni kasago ; onikasago] (n) (uk) scorpionfish (Scorpaenopsis cirrhosa); hairy stingfish [Add to Longdo]
金水引[きんみずひき, kinmizuhiki] (n) (1) gold-leaf-coated twisted paper; (2) (uk) Agrimonia pilosa var. japonica (variety of hairy agrimony) [Add to Longdo]
支配力[しはいりょく, shihairyoku] (n) controlling power [Add to Longdo]
政治的配慮[せいじてきはいりょ, seijitekihairyo] (n) political consideration [Add to Longdo]
聖体拝領[せいたいはいりょう, seitaihairyou] (n) Eucharist (in Catholicism); Holy Communion [Add to Longdo]
多毛[たもう, tamou] (n,adj-no) hairy [Add to Longdo]
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛茸茸[máo rǒng rǒng, ㄇㄠˊ ㄖㄨㄥˇ ㄖㄨㄥˇ, ] hairy; shaggy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] Ruecksicht, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hairy \Hair"y\ (-[y^]), a.
   1. Bearing or covered with hair; made of or resembling hair;
    rough with hair; hirsute.
    [1913 Webster]
 
       His mantle hairy, and his bonnet sedge. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Very complicated, difficult, or involved; as, a hairy
    problem; a hairy equation. [Colloq.]
    [PJC]
 
   3. Dangerous or frightening; as, a hairy encounter with a
    mugger.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hairy
   adj 1: having or covered with hair; "Jacob was a hairy man"; "a
       hairy caterpillar" [syn: {hairy}, {haired}, {hirsute}]
       [ant: {hairless}]
   2: hazardous and frightening; "hairy moments in the mountains"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hairy
  adj.
 
   1. Annoyingly complicated. ?{DWIM} is incredibly hairy.?
 
   2. Incomprehensible. ?{DWIM} is incredibly hairy.?
 
   3. Of people, high-powered, authoritative, rare, expert, and/or
   incomprehensible. Hard to explain except in context: ?He knows this hairy
   lawyer who says there's nothing to worry about.? See also {hirsute}.
 
   There is a theorem in simplicial homology theory which states that any
   continuous tangent field on a 2-sphere is null at least in a point.
   Mathematically literate hackers tend to associate the term ?hairy? with the
   informal version of this theorem; ?You can't comb a hairy ball smooth.?
   (Previous versions of this entry associating the above informal statement
   with the Brouwer fixed-point theorem were incorrect.)
 
   The adjective ?long-haired? is well-attested to have been in slang use
   among scientists and engineers during the early 1950s; it was equivalent to
   modern hairy senses 1 and 2, and was very likely ancestral to the hackish
   use. In fact the noun ?long-hair? was at the time used to describe a person
   satisfying sense 3. Both senses probably passed out of use when long hair
   was adopted as a signature trait by the 1960s counterculture, leaving
   hackish hairy as a sort of stunted mutant relic.
 
   In British mainstream use, ?hairy? means ?dangerous?, and consequently, in
   British programming terms, ?hairy? may be used to denote complicated and/or
   incomprehensible code, but only if that complexity or incomprehesiveness is
   also considered dangerous.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top