Search result for

hag

(143 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hag-, *hag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hag[N] ตม, See also: เลน, ปลัก, Syn. bog, quagmire
hag[N] แม่มด, See also: ยายแก่ที่น่าเกลียด
hag[ADJ] หญิงแก่ที่น่าเกลียด, See also: แม่มด
hag[N] หญิงแก่ที่น่าเกลียด, แม่มด
haggis[N] อาหารเครื่องในที่ประกอบด้วยหัวใจ ตับและอื่นๆ ของแกะหรือลูกวัว
haggle[VI] ต่อรองราคา, Syn. bargain
haggle[VI] ทะเลาะ, See also: ต่อล้อต่อเถียง, เถียง
haggard[ADJ] ซูบผอม, See also: ซูบซีด, ซูบ, แห้งเหี่ยว, Syn. cadaverous, drawn, gaunt, Ant. energetic, fresh, lively
haggard[ADJ] ไม่เชื่อง
hagiology[N] ประวัติชีวิตของนักบุญ, Syn. hagiography

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hag(แฮก) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียด,แม่มด,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง,ดูhagfish., See also: haggish adj.
hagbornadj. เกิดจากหญิงแก่ที่มีหน้าตาอัปลักษณ์
hagfish(แฮก'ฟิช) n. ปลายาวชนิดหนึ่งที่คล้ายปลาไหล มันมีฟันเป็นหนามยื่นออกมา
haggard(แฮก'การ์ด) adj. ซูบ,ซูบซีด,ซูบผอม,แห้งเหี่ยว,มีหน้าตาดุร้าย,ไม่เชื่อง. n. เหยี่ยวป่า,เหยี่ยวที่ไม่เชื่อง., See also: haggardness n., Syn. careworn,gaunt
haggish(แฮก'กิช) adj. เหมือนแม่มด,มีหน้าตาอัปลักษณ์
haggle(แฮก'เกิล) vi. ทะเลาะ,เถียง,ต่อล้อต่อเถียง. vi. ตัดหรือฟันอย่างอุตลุด,เสียงรบกวน. n. การเถียง,การต่อล้อต่อเถียง., See also: haggler n.
hagi(o) - Pref. "นักบุญ","ศักสิทธิ์"
hagiocracy(แฮกจิออค'ระซี) n. การปกครองโดยกลุ่มนักบวช,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง, Syn. hagiarchy
hagiology(แฮกจิออล'โลจี) n. สาขาวรรณคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและเรื่องราวของนักบุญ,ชีวประวัติของนักบุญ, See also: hagiologic,hagiological adj. hagioligist n.
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน

English-Thai: Nontri Dictionary
hag(n) หญิงชรา,ยายแก่,ยายเฒ่า,แม่มด,หนอง,บึง,หล่ม
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
chagrin(vt) ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียใจ,ทำให้โทมนัส
esophagus(n) หลอดอาหาร
haemorrhage(n) อาการตกเลือด
hemorrhage(n) อาการตกเลือด,โลหิตไหล
sarcophagus(n) โลงหิน
shag(n) ขนปุย,ขนดก,ผมกระเซิง,พุ่มไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hagiographyชีวประวัตินักบุญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hagiologyวิทยานักบุญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Hague Conventionsอนุสัญญากรุงเฮก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Hague-Visby Rulesกฎเฮก-วิสบี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hageman Factorsเฮกแมนแฝคเตอร์ [การแพทย์]
Hagfishปลาไหล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
¶I'm a hag and I'm fat and rude... ¶ฉันมันน่าเกลียด และ ฉันอ้วน และ เถื่อน The House Bunny (2008)
And, Mrs. Hagstrom, I meant "Meteor".และคุณนายแฮกสตรอม ฉันพูดว่า "ดาวตก" จริงๆ The House Bunny (2008)
Look at this. Try this. Haggis pink.ดูนี่ ลองดูสิ เครื่องใน วัวยัดไส้ Made of Honor (2008)
The Gay Gordon, pink Haggis, Dildo-sales woman?เกย์ กอร์ดอน งี้ ไส้อั่วงี้ คนขาย หำเทียม อย่างงี้ Made of Honor (2008)
We're not in tijuana haggling over a blanket.เราไม่ได้อยู่ในติฮวนน่า ทะเลาะกันบนผ้าห่มนะ The Art of the Deal (2008)
This isn't a path an old hag like you should take!เจ้าน่ารักดีนะ Goemon (2009)
But then, Haggs here, figure it out.สำหรับพวกเราทุกคน Prison Break: The Final Break (2009)
You wanna be a lonely hag, then that's fine keep reading these stupid books.อยากเป็นยายแก่หนังเหี่ยว ได้ไม่เป็นไร ..แค่อ่านหนังสือโง่ๆนั่นต่อไป The Ugly Truth (2009)
What did Tom Hagen do for Vito Corleone?ทอม ฮาเก้นทำอะไรเพื่อ เจ้าพ่อดอน วิโต้ คอร์ลีโอเน่ Better Call Saul (2009)
It was Lynette Hagen.ไลน์เนต ฮาเจน Cold Comfort (2009)
Annette Hagen, Erin Bonham, and Melissa st.แอนเนต เฮเจ้น, เอริน บอนแฮม และเมลิซ่า เซนต์แคลร์ ทุกคนถูกดองศพ Cold Comfort (2009)
What's victimless about Lynette Hagen?ผมไม่รู้จักผู้หญิงพวกนี้ โอเค้? คุณได้ตัวผิด.. Cold Comfort (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hagWe rented bicycles and saw the sights of Hagino.
hagAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
hagDon't haggle over a small sum of money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยง[V] haggle, See also: be too mindful, dispute, counterpurpose, take advantage, be incompatible, Syn. เกี่ยงงอน, Example: พอให้ทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครยอมทำเพราะมัวเกี่ยงกันและถึงแม้ทำด้วยกันก็มักจะมีปัญหา, Thai definition: อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทำเพราะกลัวจะเสียเปรียบกันเป็นต้น
ต่อนัดต่อแนง[V] haggle, See also: bargain, Syn. ต่อนิดต่อหน่อย, ต่อราคา, ต่อรอง, Example: แค่ 2-3 บาท เธอก็ต่อนัดต่อแนงกับแม่ค้าอยู่นั่นแหละ, Thai definition: ต่อราคาของเล็กๆ น้อยๆ
ต่อล้อต่อเถียง[V] haggle, See also: debate, controvert, argue against, keep arguing, argue back and forth, argue, talk back, d, Syn. โต้เถียง, ทุ่มเถียง, เถียง, Ant. สงบปากสงบคำ, Example: หลังจากที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เขาจึงพูดว่า ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิง, Thai definition: โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน
ต่อตาม[V] haggle, See also: bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก, Thai definition: พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน
ต่อ[V] bargain, See also: haggle, negotiate, dicker, deal, Syn. ต่อรอง, ต่อราคา, Example: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า, Thai definition: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก
ซีดเซียว[ADV] haggardly, See also: gauntly, palely, pallidly, wanly, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เธอยิ้มอย่างซีดเซียว เพราะถูกแดดเผา
ซีดเซียว[ADJ] haggard, See also: gaunt, pale, wan, pallid, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เขาชี้ไปทางพนักงานที่นั่งโต๊ะด้านใน ใบหน้าซีดเซียว ไร้ความรู้สึก
การเกี่ยง[N] haggle, See also: dispute, Example: การเกี่ยงกันของสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียด ทำให้ไม่เกิดการแก้ปัญหาไม่ประสบผลสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad   
เอื้องคำหิน[n. exp.] (eūang kham hin) EN: Eria lasiopetala ; Shaggy Petaled Eria   
ฟาโกไซต์[n.] (fākōsait = fākōsai) EN: phagocyte   FR: phagocyte [m]
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken   FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
การปิดประกาศ[n. exp.] (kān pit prakāt) FR: affichage [m]
ไข้เลือดออก[n.] (khai leūat øk) EN: dengue fever ; hemorrhagic fever   FR: dengue [f] ; dengue hémorragique [f]
ขนมจีน[n.] (khanom jīn) EN: vermicelli ; rice noodles ; Thai rice noodles ; Lao sphagetti ; Thai vermicelli eaten with curry   FR: vermicelle [m] ; spaghetti lao [m] ; vermicelles à la thaïlandaise [mpl]
ความเศร้า[n.] (khwām sao) EN: sorrow   FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible   FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner

CMU English Pronouncing Dictionary
HAG    HH AE1 G
HAGY    HH EY1 G IY0
HAGG    HH AE1 G
HAGA    HH AA1 G AH0
HAGE    HH EY1 JH
HAGEL    HH AE1 G AH0 L
HAGAN    HH EY1 G AH0 N
HAGEE    HH AE1 JH IY0
HAGAR    HH EY1 G AA0 R
HAGEN    HH EY1 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hag    (n) (h a1 g)
hags    (n) (h a1 g z)
Hagen    (n) (h aa1 g @ n)
Hagley    (n) (h a1 g l ii)
haggis    (n) (h a1 g i s)
haggle    (v) (h a1 g l)
haggard    (j) (h a1 g @ d)
haggled    (v) (h a1 g l d)
haggles    (v) (h a1 g l z)
haggises    (n) (h a1 g i s i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
矧ぐ[はぐ, hagu] (vt) เชื่อมต่อ,เอามาติดกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร์ English: to cheer

German-Thai: Longdo Dictionary
Hagel(n) |der, nur Sg.| ลูกเห็บ(เม็ดน้ำแข็ง)ที่ตกลงมาจากฟ้า, See also: hageln vt.
hageln(vt) |hagelte, hat gehagelt| Es hagelt. ลูกเห็บตก , See also: der Hagel
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hagebutte {f} (Frucht) [bot.] | Hagebutten {pl}rosehip; rose hip | rose hips [Add to Longdo]
Hagebuttentee {m}rosehip tea [Add to Longdo]
Hagedorn {m} [bot.] | Hagedornen {pl}hawthorn | hawthorns [Add to Longdo]
Hagel {m}hail [Add to Longdo]
Hagel {m}; Salve {f}volley [Add to Longdo]
Hagelkorn {n} | Hagelkörner {pl}hailstone | hailstones [Add to Longdo]
Hagelschauer {m} | Hagelschauer {pl}hailstorm | hailstorms [Add to Longdo]
Haggis {m}; gefüllter Schafsmagen [cook.]haggis [Add to Longdo]
Hexe {f} | Hexen {pl}hag | hags [Add to Longdo]
hageln | hagelnd | gehagelt | hagelt | hagelteto hail | hailing | hailed | hails | hailed [Add to Longdo]
hager {adj} | hagerer | am hagerstenlean | leaner | leanest [Add to Longdo]
hager {adj}gaunt [Add to Longdo]
Hagedasch {m} [ornith.]Hadada Ibis [Add to Longdo]
Hagatna; Agana (Hauptstadt von Guam)Hagatna; Agana (capital of Guam) [Add to Longdo]
Hagen (Stadt in Deutschland)Hagen (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お歯黒[おはぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening [Add to Longdo]
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
がちゃがちゃ[, gachagacha] (adj-na,n,vs,adv,adv-to) (on-mim) clatter [Add to Longdo]
くも膜下出血;蜘蛛膜下出血[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐちゃぐちゃ[, guchagucha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) pulpy; soppy; sloppy [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨价还价[tǎo jià huán jià, ㄊㄠˇ ㄐㄧㄚˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] haggle over price, #16,872 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] haggard; sad; downcast; distressed, #35,329 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, ] haggard, #51,412 [Add to Longdo]
盲鳗[máng mán, ㄇㄤˊ ㄇㄢˊ, / ] hagfish (jawless proto-fish of class Myxini) [Add to Longdo]
圣索非亚[Shèng Suǒ fēi yà, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ, / ] Hagia Sophia (Greek: Holy wisdom) [Add to Longdo]
圣索非亚大教堂[Shèng Suǒ fēi yà dà jiào táng, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, / ] Hagia Sophia (the main cathedral of Constantinople, subsequently the major mosque of Istanbul) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name [Add to Longdo]
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs) [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding [Add to Longdo]
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]
利用者語[りようしゃご, riyoushago] user-defined word [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] aufmuntern, ermuntern, anspornen [Add to Longdo]
歯茎[はぐき, haguki] Zahnfleisch [Add to Longdo]
歯車[はぐるま, haguruma] Zahnrad [Add to Longdo]
激しい[はげしい, hageshii] heftig, scharf, ungestuem [Add to Longdo]
羽衣[はごろも, hagoromo] Kleid_aus_Federn, Federkleid [Add to Longdo]
葉書[はがき, hagaki] Postkarte [Add to Longdo]
[はがね, hagane] -Stahl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hag \Hag\, v. t. [imp. & p. p. {Hagged} (h[a^]gd); p. pr. & vb.
   n. {Hagging}.]
   To harass; to weary with vexation.
   [1913 Webster]
 
      How are superstitious men hagged out of their wits with
      the fancy of omens.           --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hag \Hag\, n. [Scot. hag to cut; cf. E. hack.]
   1. A small wood, or part of a wood or copse, which is marked
    off or inclosed for felling, or which has been felled.
    [1913 Webster]
 
       This said, he led me over hoults and hags;
       Through thorns and bushes scant my legs I drew.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. A quagmire; mossy ground where peat or turf has been cut.
    --Dugdale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hag \Hag\ (h[a^]g), n. [OE. hagge, hegge, witch, hag, AS.
   h[ae]gtesse; akin to OHG. hagazussa, G. hexe, D. heks, Dan.
   hex, Sw. h[aum]xa. The first part of the word is prob. the
   same as E. haw, hedge, and the orig. meaning was perh., wood
   woman, wild woman. [root]12.]
   1. A witch, sorceress, or enchantress; also, a wizard. [Obs.]
    "[Silenus] that old hag." --Golding.
    [1913 Webster]
 
   2. An ugly old woman. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A fury; a she-monster. --Crashaw.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) An eel-like marine marsipobranch ({Myxine
    glutinosa}), allied to the lamprey. It has a suctorial
    mouth, with labial appendages, and a single pair of gill
    openings. It is the type of the order {Hyperotreta}.
    Called also {hagfish}, {borer}, {slime eel}, {sucker}, and
    {sleepmarken}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The hagdon or shearwater.
    [1913 Webster]
 
   6. An appearance of light and fire on a horse's mane or a
    man's hair. --Blount.
    [1913 Webster]
 
   {Hag moth} (Zool.), a moth ({Phobetron pithecium}), the larva
    of which has curious side appendages, and feeds on fruit
    trees.
 
   {Hag's tooth} (Naut.), an ugly irregularity in the pattern of
    matting or pointing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hagdon \Hag"don\ (h[a^]g"d[o^]n), n. (Zool.)
   One of several species of sea birds of the genus {Puffinus};
   esp., {Puffinus major}, the greater shearwarter, and
   {Puffinus Stricklandi}, the black hagdon or sooty shearwater;
   -- called also {hagdown}, {haglin}, and {hag}. See
   {Shearwater}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hag
   n 1: an ugly evil-looking old woman [syn: {hag}, {beldam},
      {beldame}, {witch}, {crone}]
   2: eellike cyclostome having a tongue with horny teeth in a
     round mouth surrounded by eight tentacles; feeds on dead or
     trapped fishes by boring into their bodies [syn: {hagfish},
     {hag}, {slime eels}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top