Search result for

hacker

(32 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hacker-, *hacker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hacker[N] ผู้ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่ใช้ในหมู่นักเขียนโปรแกรมหมายถึงผู้แสดงหาควา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hackerนักเลงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All I am is a halfway decent hacker who took a wrong turn down the information superhighway.ข้อที่ผิดพลาดหลบแถวทางหลวงสายหลัก Odyssey (2008)
A hacker whose cognitive thinking just beat our fastest supercomputer.ซึ่งความรู้ความเข้าใจคิดเกี่ยวกับนักโจรกรรมข้อมูล ซึ่งความเร็วยังชนะsuperคอมพิวเตอร์ Odyssey (2008)
You some kind of hacker? I design silicon lithography for personal gain.ฉันทำงานสร้างหน้าเทียม Breaking and Entering (2008)
These pranks, at first, attributed to rogue isolated hackers are now suspected to be the work of an elaborate and sophisticated, network of programming cells, spread around several countries.ดำเนินแก้ไขสิ่งที่พวกเค้าเรียกมันว่าN "สัญญาณดาวเทียมติดเชื้อ"... ในตอนแรก การเล่นตลกพวกนี้ ถูกคิดว่า Nเป็นฝีมือของแฮคเกอร์สมัครเล่น แต่ตอนนี้ กำลังถูกสงสัยว่า... Gamer (2009)
He's a hacker-cracker extraordinaire.เดี๋ยว Phoenix (2009)
Hackers.แฮกเกอร์ Time (2009)
Can we trace the hacker's I.P. address?เราติดตามรอย I.P. ของแฮกเกอร์ได้มั้ย? Dream Logic (2009)
Oh, no, thank you, but it's nice to see you again, Agent Hacker.โอ้ไม่ ขอบคุณ แต่มันรู้สึกดี ที่ได้เจอคุณอีกครั้ง เจ้าหน้าที่เฮกเกอร์ A Night at the Bones Museum (2009)
It's Assistant Director Hacker, Bones.เขาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ เฮกเกอร์นะโบนส์ A Night at the Bones Museum (2009)
? Directr Hacker wants to have sex with me.ผอ.เฮกเกอร์ต้องการ มีเซ็กส์กับฉัน A Night at the Bones Museum (2009)
Assistant Director Hacker.ผช.ผอ.แฮกเกอร์ A Night at the Bones Museum (2009)
So, I did a little checking on Hacker, by the way.แล้วผมได้ทำการตรวจสอบ มาเล็กน้อยเรื่องคุณเฮกเกอร์ A Night at the Bones Museum (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKER    HH AE1 K ER0
HACKERS    HH AE1 K ER0 Z
HACKERT    HH AE1 K ER0 T
HACKER'S    HH AE1 K ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hacker {m}hacker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピュータマニア[, konpyu-tamania] (n) {comp} hacker (wasei [Add to Longdo]
ハッカー[, hakka-] (n) {comp} hacker; (P) [Add to Longdo]
ハッカー症候群[ハッカーしょうこうぐん, hakka-shoukougun] (n) hacker syndrome [Add to Longdo]
刈払い機;刈り払い機[かりはらいき, kariharaiki] (n) weed whacker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑客[hēi kè, ㄏㄟ ㄎㄜˋ, ] hacker (computer); The Matrix (movie) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハッカー[はっかー, hakka-] hacker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hacker \hack"er\ (h[a^]k"[~e]r), n.
   One who, or that which, hacks. Specifically: A cutting
   instrument for making notches; esp., one used for notching
   pine trees in collecting turpentine; a hack.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hacker
   n 1: someone who plays golf poorly
   2: a programmer who breaks into computer systems in order to
     steal or change or destroy information as a form of cyber-
     terrorism [syn: {hacker}, {cyber-terrorist}, {cyberpunk}]
   3: a programmer for whom computing is its own reward; may enjoy
     the challenge of breaking into other computers but does no
     harm; "true hackers subscribe to a code of ethics and look
     down upon crackers"
   4: one who works hard at boring tasks [syn: {hack}, {drudge},
     {hacker}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hacker
  n.
 
   [originally, someone who makes furniture with an axe]
 
   1. A person who enjoys exploring the details of programmable systems and
   how to stretch their capabilities, as opposed to most users, who prefer to
   learn only the minimum necessary. RFC1392, the Internet Users' Glossary,
   usefully amplifies this as: A person who delights in having an intimate
   understanding of the internal workings of a system, computers and computer
   networks in particular.
 
   2. One who programs enthusiastically (even obsessively) or who enjoys
   programming rather than just theorizing about programming.
 
   3. A person capable of appreciating {hack value}.
 
   4. A person who is good at programming quickly.
 
   5. An expert at a particular program, or one who frequently does work using
   it or on it; as in ?a Unix hacker?. (Definitions 1 through 5 are
   correlated, and people who fit them congregate.)
 
   6. An expert or enthusiast of any kind. One might be an astronomy hacker,
   for example.
 
   7. One who enjoys the intellectual challenge of creatively overcoming or
   circumventing limitations.
 
   8. [deprecated] A malicious meddler who tries to discover sensitive
   information by poking around. Hence password hacker, network hacker. The
   correct term for this sense is {cracker}.
 
   The term ?hacker? also tends to connote membership in the global community
   defined by the net (see {the network}. For discussion of some of the basics
   of this culture, see the How To Become A Hacker FAQ. It also implies that
   the person described is seen to subscribe to some version of the hacker
   ethic (see {hacker ethic}).
 
   It is better to be described as a hacker by others than to describe oneself
   that way. Hackers consider themselves something of an elite (a meritocracy
   based on ability), though one to which new members are gladly welcome.
   There is thus a certain ego satisfaction to be had in identifying yourself
   as a hacker (but if you claim to be one and are not, you'll quickly be
   labeled {bogus}). See also {geek}, {wannabee}.
 
   This term seems to have been first adopted as a badge in the 1960s by the
   hacker culture surrounding TMRC and the MIT AI Lab. We have a report that
   it was used in a sense close to this entry's by teenage radio hams and
   electronics tinkerers in the mid-1950s.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top