หรือคุณหมายถึง gummineß?
Search result for

gumminess

(4 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gumminess-, *gumminess*, gummines
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหนียว[N] toughness, See also: gumminess, glutinousness, Example: ฝ้ายอียิปต์เป็นฝ้ายที่มีเส้นใยยาวละเอียดและมีความเหนียวของเส้นใยสูงสามารถที่จะปั่นด้ายเบอร์สูงๆ ขึ้นไปได้, Thai definition: การดึงขาดยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหนียว[n.] (khwām nīo) EN: toughness ; gumminess ; glutinousness   FR: consistance [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gumminess \Gum"mi*ness\, n.
   The state or quality of being gummy; viscousness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gumminess
   n 1: the property of being cohesive and sticky [syn:
      {cohesiveness}, {glueyness}, {gluiness}, {gumminess},
      {tackiness}, {ropiness}, {viscidity}, {viscidness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

gumminess

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
gaminess, chumminess, gamines, Cummings, crumminess, gameness, gamine's, Guinness, griminess, jumpiness, gaminess's, glumness, guineas, grimness, gamins, gaudiness, gauziness, gammon's, gumming, gloominess, Geminis, cumin's, gamin's, Germaine's, Guinea's, guinea's, chumminess's, Gemini's, clamminess, gaming's, mugginess, murkiness, Gaines's, gameness's, griminess's, jumpiness's

Similar FRENCH words suggested by aspell:
gamines, gomines, gominés, rumines, ruminés, gaminez, gominez, ruminez, business, gominées, ruminées, gouines, lumineuses, gunites, gamine, gaminé, gomine, gominé, rumine, ruminé, lumineuse, gaminer, gominer, gommiez, ruminer

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top