หรือคุณหมายถึง guardedneß?
Search result for

guardedness

(5 entries)
(1.5747 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guardedness-, *guardedness*, guardednes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา guardedness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *guardedness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guardedness[N] การคุ้มครอง, See also: ความระแวดระวัง, ความระมัดระวัง, Syn. protection, Ant. candour

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระวังรักษา[N] carefulness, See also: watchfulness, guardedness, caution, Syn. การระวัง, การรักษา, การป้องกัน, Example: โรงพยาบาลเปิดอบรมการระวังรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsicht {f}guardedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guarded \Guard"ed\, a.
   Cautious; wary; circumspect; as, he was guarded in his
   expressions; framed or uttered with caution; as, his
   expressions were guarded. -- {Guard"edly}, adv. --
   {Guard"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top