Search result for

grumbling

(38 entries)
(1.052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grumbling-, *grumbling*, grumbl
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no use in grumblingมีการใช้งานในบ่นไม่ได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Stop grumbling...เลิกพูดพล่ามได้แล้ว Train Man (2005)
If you have time for grumbling why don't you explore for yourselves?ถ้าพวกคุณมีเวลาที่จะบ่น ลองสํารวจตัวเองดูบ้าง Train Man (2005)
Or in anger, grumbling at each other?หรือโกรธกริ้วทะเลาะกันอยู่ Like Stars on Earth (2007)
Stop grumbling and talking back to an elder.เลิกบ่นแล้วก้เลิกพูดลับหลังคนที่แก่กว่าได้แล้ว Episode #1.13 (2009)
- [crowd grumbling] - [mutters]When in Rome (2010)
Why are you grumbling there?ทำไมลูกเอาแต่พึมพำอยู่ตรงนั้นล่ะ? Hanamizuki (2010)
♪ Drunk and grumbling on about how I can't sing ♪# เป็นขี้เมาเอาแต่คอยบ่นถึงอะำไรที่ฉันก็อธิบายไม่ค่อยถูก # Props (2012)
( Grumbling ) And remember-- to your grave.( Grumbling ) และ จำเอาไว้--ที่หลุมฝังศพของคุณ Married to the Job (2012)
Oh, my guts are grumbling. I got to snaffle something.ข้าไม่รู้ แต่ข้า ไม่ชอบท่ากระแด่วๆ ของมัน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
You don't hear Jeffrey grumbling, and, he had to spend a whole day with walking dead.เจฟฟรี่ยังไม่เห็นบ่นซักคำ เขาใช้เวลาทั้งวันกับ Walking Dead นะ Economics of Marine Biology (2013)
No grumbling over duties?ไม่มีการบ่นไม่พอใจต่อหน้าที่รับผิดชอบงั้นหรือ III. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grumblingCertainly she wouldn't have dreamt that I would get up promptly without grumbling.
grumblingI'm fed up with her grumbling.
grumblingMy grandfather was always grumbling about something or other.
grumblingShe would often hear him grumbling to himself.
grumblingStop grumbling.
grumblingStop your grumbling and get the work out of the way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้บ่น[ADJ] grumbling, See also: irritable, complaining, fussy, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Example: นิสัยที่ขี้ข่นของเธอจะทำให้สามีเบื่อมากขึ้นทุกวัน, Thai definition: ที่ชอบพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
กระปอดกระแปด[ADV] grumblingly, See also: incessantly, murmurously, Syn. ร่ำไร, Example: ถึงแม้แม่จะรู้สึกเป็นสุขแต่ก็ยังอดบ่นกระปอดกระแปดไม่ได้, Thai definition: อาการที่บ่นปอดๆ แปดๆ, อาการที่บ่นร่ำไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้บ่น[adj.] (khībon) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy   FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUMBLING    G R AH1 M B AH0 L IH0 NG
GRUMBLING    G R AH1 M B L IH0 NG
GRUMBLINGS    G R AH1 M B AH0 L IH0 NG Z
GRUMBLINGS    G R AH1 M B L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grumbling    (v) (g r uh1 m b l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinddarmreizung {f} [med.]grumbling appendix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうぐう[, guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound [Add to Longdo]
ぐじぐじ[, gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ブウブウ;ブーブー;ぶうぶう[, buubuu ; bu-bu-; buubuu] (adv) (1) (on-mim) bugling sound; honking; oinking; (2) (on-mim) grumbling; complaining; (n) (3) (chn) (See 自動車) car; automobile [Add to Longdo]
世迷言[よまいごと, yomaigoto] (n) grumbling; muttering; nonsense [Add to Longdo]
不平不満[ふへいふまん, fuheifuman] (n) discontent and grumbling [Add to Longdo]
不平分子[ふへいぶんし, fuheibunshi] (n) discontented element; discontented (grumbling) member [Add to Longdo]
壁訴訟[かべそしょう;かべぞしょう, kabesoshou ; kabezoshou] (n) grumbling or mumbling to oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grumble \Grum"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Grunbled}; p. pr. & vb.
   n. {Grumbling}.] [Cf. LG. grummeln, grumen, D. grommelen,
   grommen, and F. grommeler, of German origin; cf. W. grwm,
   murmur, grumble, surly. [root]35. Cf. {Grum}, {Grim}.]
   1. To murmur or mutter with discontent; to make ill-natured
    complaints in a low voice and a surly manner.
    [1913 Webster]
 
       L'Avare, not using half his store,
       Still grumbles that he has no more.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To growl; to snarl in deep tones; as, a lion grumbling
    over his prey.
    [1913 Webster]
 
   3. To rumble; to make a low, harsh, and heavy sound; to
    mutter; as, the distant thunder grumbles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grumbling
   adj 1: continuous full and low-pitched throbbing sound; "the
       rumbling rolling sound of thunder" [syn: {grumbling},
       {rumbling}]
   n 1: a loud low dull continuous noise; "they heard the rumbling
      of thunder" [syn: {rumble}, {rumbling}, {grumble},
      {grumbling}]
   2: a complaint uttered in a low and indistinct tone [syn:
     {grumble}, {grumbling}, {murmur}, {murmuring}, {mutter},
     {muttering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top