Search result for

grub

(84 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grub-, *grub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grub[N] ตัวอ่อนของแมลง, See also: ตัวหนอน, Syn. caterpillar, entozoon
grub[N] คนงุ่มง่าม, See also: คนซุ่มซ่าม, คนไม่เป็นระเบียบ
grub[N] ตอไม้, See also: รากหรือโคนที่เหลือจากการตัดหรือโค่นต้นไม้
grub[VT] ขุดรู, See also: ถอนราก, ขุดราก, Syn. delve, excavate
grub[VI] ทำงานหนัก, See also: ี่ทำงานหามรุ่งหามค่ำ, Syn. drudge, moil
grub[VI] เรียนหนัก, Syn. drudge
grub[N] อาหาร, See also: เสบียง, Syn. comestibles, eats
grub[VT] เลี้ยงดู, See also: ให้อาหาร
grub[VI] กิน, See also: รับประทาน
grub[SL] อาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grub(กรับ) n. ตัวด้วง,ตัวอ่อนที่เดินงุ่มง่ามของแมลง,คนเซ่อซ่า. v. ขุดรู,ขุดราก,ขุดตอ,ถอนราก,ให้อาหาร,ค้นหา,ค้นหา,ใช้ชีวิตที่ต้องทำงานอย่างน่าเบื่อหน่าย,เรียนหนัก., See also: grubber n., Syn. victuals,food,eats
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก,โสโครก,เต็มไปด้วยตัวด้วง,น่าชัง,น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy,dirty
grubstreet(กรับ'สทรีท) adj. คุณภาพเลว
grubworm(กรับ'เวิร์ม) n. ตัวด้วง, Syn. grub

English-Thai: Nontri Dictionary
grub(vt) ขุดราก,ทำให้หนัก,ขุดรู,ค้นหา,ถอนราก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grubตัวอ่อนของด้วง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just wanted to let you know that I've had to send Maureen Grube down to Visual Aids for me.ฉันแค่อยากจะให้คุณรู้ว่าฉันจะต้องส่งมอรีน Grube ลงไปทัศนูปกรณ์สำหรับฉัน Revolutionary Road (2008)
We got to the mess at the same time, got our grub, and sat together.เราไปโรงอาหารพร้อมกัน รับอาหาร แล้วก็เอามานั่งกินด้วยกัน The Hidden Enemy (2009)
Wrong "ology." Keep your grubby anthro hands off my psych.ผิด "วิทยา" เก็บความชิงชังไว้เถอะ เอา "มานุษะยะ" ออกจาก "จิตตะ" ผมด้วย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
But I'm giving you a chance to leave that Lizzie Grubman wannabeแต่ฉันให้โอกาสเธอ ที่จะทิ้ง คนที่อยากเป็น ลิซซี่ กรัปแมน How to Succeed in Bassness (2009)
- Let's get some grub.- ไปหาอะไรกินกันเถอะ Children of the Force (2009)
Going there to put the fear of Scipio in those overgrown Trade Federation grubs.ข้าไปที่นั่นเพื่อยัดเยียดความกลัวแห่งสคิพิโอ ให้กับเจ้าพวกสหพันธ์พาณิชย์โตเร็วนั่น Senate Spy (2009)
Nuclear radiation, turned him from a small grub into a 350' tall monster, that attacked Tokyoรังสีนิวเคลียร์เปลี่ยนเขาให้กลายเป็น\ สัตว์ประหลาดสูง 350 ฟุต ที่เข้าไปทำลายโตเกียว Monsters vs. Aliens (2009)
One second, Grubes.ขอเวลา 1วิ MacGruber (2010)
I'm sorry, Grubes.ขอโทษนะ กรูบ MacGruber (2010)
Another beer, Grubes?เบียร์อีกมัย กรูบ MacGruber (2010)
Go for Grubes.กรูบ พูดอยู่ MacGruber (2010)
"Songs for My Gruber."เพลงแด่กรูเบอร์ MacGruber (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่น[V] dig out, See also: grub, eradicate, Syn. ขุด, ขุดโค่น, ถอนรากเหง้า
ด้วง[N] grub, See also: chrysalis, weevil, worm, caterpillar, beetle, Example: แม้แต่ตัวด้วง ตัวแมลง ไข่มด ไข่แมลงมนุษย์ก็กินเป็นภักษาหารได้ทั้งนั้น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงในอันดับ Coleoptera มีปีก 2 คู่ ลำตัวและปีกคู่หน้าแข็ง เมื่อพับปีกขอบปีกจะจดกันที่กึ่งกลางสันหลัง ปีกคู่หลังบางเมื่อพับจะซ้อนเข้าไปเก็บใต้ปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน อกปล้องแรกใหญ่และเห็นได้ชัดเจน แมลงพวกนี้มีมากชนิดกว่าแมลงอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
ด้วงแมง[n.] (duangmaēng) EN: grubs ; insects   
ด้วงหนวดยาวอ้อย [n. exp.] (duang nūat yāo øi) EN: stem-boring grub   
ขนมด้วง[n. exp.] (khanom duang) EN: Thai grub-like sweetmeat   
ก่น[v.] (kon) EN: dig up ; dig out ; grub ; eradicate   
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul   FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
ลูกมด[n. exp.] (lūk mot) EN: ant grub   FR: larve de fourmi [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUB    G R AH1 B
GRUBA    G R UW1 B AH0
GRUBS    G R AH1 B Z
GRUBB    G R AH1 B
GRUBE    G R UW1 B
GRUBER    G R UW1 B ER0
GRUBEN    G R AH1 B AH0 N
GRUBBY    G R AH1 B IY0
GRUBBS    G R AH1 B Z
GRUBMAN    G R AH1 B M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grub    (v) (g r uh1 b)
grubs    (v) (g r uh1 b z)
grubby    (j) (g r uh1 b ii)
grubbed    (v) (g r uh1 b d)
grubbier    (j) (g r uh1 b i@ r)
grubbing    (v) (g r uh1 b i ng)
grubbiest    (j) (g r uh1 b i i s t)
grubbiness    (n) (g r uh1 b i n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grubgrubbed [Add to Longdo]
Gewindestift {m}grub screw [Add to Longdo]
Grubber {m}grubber [Add to Longdo]
Grube {f}; Schacht {m}workings [Add to Longdo]
Grube {f} | Gruben {pl}pit | pits [Add to Longdo]
Grubengas {n} | Grubengase {pl}firedamp | firedamps [Add to Longdo]
Grubenhaus {n}pit house [Add to Longdo]
Grubenlampe {f}safety lamp; Davy lamp [Add to Longdo]
Grubenverfüllung {f}pit filling [Add to Longdo]
Madenschraube {f}; Gewindestift {m} [techn.]grub screw; grubscrew [Add to Longdo]
Raupe {f} | Raupen {pl}grub | grubs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめ子[がめこ, gameko] (n) (See がめつい) chintzy, money-grubbing girl [Add to Longdo]
トラノコイソハゼ[, toranokoisohaze] (n) barred pygmy goby (Eviota fasciola); grubby pygmy-goby [Add to Longdo]
金の亡者[かねのもうじゃ, kanenomouja] (n,adj-no) money monger; money-happy person; person who is money-mad; money-grubber [Add to Longdo]
商人根性[しょうにんこんじょう, shouninkonjou] (n) mercenary spirit; commercial motives; a nose for profit; moneygrubbing disposition [Add to Longdo]
食事を取る;食事をとる;食事を摂る[しょくじをとる, shokujiwotoru] (exp,v5r) to take a meal; to have a meal; to catch a meal; to get grub; to grub; to break bread; to chow down; to eat dinner; to have a bite; to strap on a feed-bag [Add to Longdo]
地虫[じむし, jimushi] (n) (1) scarabaeid beetle grub; (2) any insect (or worm, etc.) that lives in soil [Add to Longdo]
鉄砲虫[てっぽうむし, teppoumushi] (n) (See 髪切り虫) longhorn beetle grub [Add to Longdo]
[うじ, uji] (n) (uk) maggot; larva; grub [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] GRUBE, LOCH [Add to Longdo]
坑内事故[こうないじこ, kounaijiko] Grubenunglueck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grub \Grub\ (gr[u^]b), v. i. [imp. & p. p. {Grubbed} (gr[u^]bd),
   p. pr. & vb. n. {Grubbing}.] [OE. grubbin., cf. E. grab,
   grope.]
   1. To dig in or under the ground, generally for an object
    that is difficult to reach or extricate; to be occupied in
    digging.
    [1913 Webster]
 
   2. To drudge; to do menial work. --Richardson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grub \Grub\, v. t.
   1. To dig; to dig up by the roots; to root out by digging; --
    followed by up; as, to grub up trees, rushes, or sedge.
    [1913 Webster]
 
       They do not attempt to grub up the root of sin.
                          --Hare.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply with food. [Slang] --Dickens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grub \Grub\, n.
   1. (Zool.) The larva of an insect, especially of a beetle; --
    called also {grubworm}. See Illust. of {Goldsmith beetle},
    under {Goldsmith}.
    [1913 Webster]
 
       Yet your butterfly was a grub.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A short, thick man; a dwarf. [Obs.] --Carew.
    [1913 Webster]
 
   3. Victuals; food. [Slang] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Grub ax} or {Grub axe}, a kind of mattock used in grubbing
    up roots, etc.
 
   {Grub breaker}. Same as {Grub hook} (below).
 
   {Grub hoe}, a heavy hoe for grubbing.
 
   {Grub hook}, a plowlike implement for uprooting stumps,
    breaking roots, etc.
 
   {Grub saw}, a handsaw used for sawing marble.
 
   {Grub Street}, a street in London (now called {Milton
    Street}), described by Dr. Johnson as "much inhabited by
    writers of small histories, dictionaries, and temporary
    poems, whence any mean production is called grubstreet."
    As an adjective, suitable to, or resembling the production
    of, Grub Street.
    [1913 Webster]
 
       I 'd sooner ballads write, and grubstreet lays.
                          --Gap.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sneak \Sneak\, n.
   1. A mean, sneaking fellow.
    [1913 Webster]
 
       A set of simpletons and superstitious sneaks.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cricket) A ball bowled so as to roll along the ground; --
    called also {grub}. [Cant] --R. A. Proctor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grub
   n 1: informal terms for a meal [syn: {chow}, {chuck}, {eats},
      {grub}]
   2: a soft thick wormlike larva of certain beetles and other
     insects
   v 1: ask for and get free; be a parasite [syn: {mooch}, {bum},
      {cadge}, {grub}, {sponge}]
   2: search about busily

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GRUB
     GRand Unified Bootloader (GNU)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 grub [gruːp]
   dug; graved; grubbed
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top