Search result for

grove

(73 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grove-, *grove*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grove[N] ป่าละเมาะ, See also: ป่าเล็กๆ, แมกไม้, หมู่ไม้, Syn. spinney, woods
grove[N] สวนผลไม้
grovel[VI] ประจบประแจง, Syn. fawn, truckle
grovel[VI] หมอบคลานเพื่อหาบางสิ่ง, Syn. crawl
grovel in[PHRV] กลิ้งเกลือก, Syn. wallow in, welter in
grovel in[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, See also: ทำงานท่ามกลางสิ่งที่ไม่น่าพอใจ
grovel to[PHRV] ทำตัวอ่อนน้อมต่อ
grovel before[PHRV] ทำตัวอ่อนน้อมต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grove(โกรฟว) n. บริเวณป่าเล็ก ๆ ,สวนผลไม้., See also: groved adj. ., Syn. wood
grovel(กรัฟ'เวิล) vi. นอนเอาหน้าลง,เกลือกกลั้ว,กระทำตัวในสิ่งที่ไม่ดี', See also: groveler,groveller n., Syn. crawl,fawn
mangrove(แมง'โกรฟว) n. ต้นโกงกาง

English-Thai: Nontri Dictionary
grove(n) สวน,ป่าละเมาะ
grovel(vi) นอนฟุบหน้า,กลิ้งเกลือก,เคล้าเคลีย,ประจบ,นอนพังพาบ
mangrove(n) ต้นโกงกาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
27 Cedar Grove.27 ซีด้าร์กรู๊ฟ Babylon A.D. (2008)
Now, if you want me to get down on the floor and grovel...ทีนี้ ถ้าคุณต้องการให้ผมนอนลงกับพื้นและหมอบคลานล่ะก็.. Frost/Nixon (2008)
It must be very hard for you to come in here and grovel in front of all of us here.มันคงจะยากมากสำหรับนาย ที่มาที่นี่และหมอบคลาน Fighting (2009)
Jonathan Groves was rescued in the rubble.โจนาธาน โกรฟได้ถูกช่วยตัวออกมาได้ The Final Destination (2009)
THE FIRST VICTIM, KIM GROVES, WAS KILLEDมันต้องอยู่สักที่ในนี้แหละ Soul Mates (2009)
KIM GROVES, YOUR WORDS--แอนเดรียออกไปสัก 2 ชั่วโมง Soul Mates (2009)
Groveling comes easy for you,doesn't it?นายง้อเก่งนะเนี่ย Sir Lancelot's Litter Box (2009)
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา Defenders of Peace (2009)
That was not even begging but groveling.นั่นไม่ใช่แค่ขอร้องแต่เธอไปคุกเข่าอ้อนวอนเค้า Episode #1.3 (2009)
Of a robbery in coconut grove last night.คดีจี้ปล้น ที่สวนมะพร้าว เมื่อคืนนี้ Hello, Dexter Morgan (2009)
You work patrol in the Grove.คุณทำงานอยู่ในป่า Out of Time (2009)
- I'm not gonna grovel.- ฉันจะไม่หมอบคลานหรอกนะ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groveThe spacious plain spread as far as the eye can see, dotted with groves here and there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าละเมาะ[N] grove wood, See also: brake, grove, Example: ทางแคบๆ นั้นคดเคี้ยวเป็นวงไปตามละแวกบ้านและตามทุ่งนาป่าละเมาะ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ เป็นหย่อมๆ
ป่าแพะ[N] grove forest, See also: brake, grove of brushwood, Syn. ป่าละเมาะ, ป่าแดง, Example: ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีกรวดปน, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ
ละเมาะ[N] grove, See also: thicket, coppice, Syn. ป่าละเมาะ, หมู่ไม้, ป่าเล็กๆ, Example: ฉันเห็นหมาจิ้งจอกหลายตัวโผล่ออกมาจากละเมาะหลังบ้าน, Count unit: แห่ง, Thai definition: หมู่ไม้ขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่งเป็นหย่อมๆ
จ่อม[V] grovel, See also: crouch, lie down, Thai definition: ฟุบ, หมอบ, (ใช้แก่สัตว์ เช่น โค กระบือ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket   FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]
ดงมะพร้าว[n. exp.] (dong maphrāo) EN: coconut grove   FR: cocoteraie [f]
ดงไผ่[n. exp.] (dong phai) EN: bamboo grove   
จาก[n.] (jāk) EN: Nipa palm ; Mangrove palm ; Atap palm   
กะพ้อหนาม [n. exp.] (kaphø nām) EN: Mangrove fan palm   
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster   FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
โกงกาง[n.] (kōngkāng) EN: mangrove   FR: mangrove [f] ; palétuvier [m]
ละเมาะ[n.] (lamǿ) EN: grove ; thicket ; coppice   FR: bosquet [m] ; bocage [m]
ไม้พุ่ม[n.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove   FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GROVE    G R OW1 V
GROVEL    G R AA1 V AH0 L
GROVER    G R OW1 V ER0
GROVES    G R OW1 V Z
GROVE'S    G R OW1 V Z
GROVERS    G R OW1 V ER0 Z
GROVEMAN    G R OW1 V M AH0 N
GROVER'S    G R OW1 V ER0 Z
GROVELING    G R AO1 V AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grove    (n) (g r ou1 v)
grovel    (v) (g r o1 v @ l)
groves    (n) (g r ou1 v z)
grovels    (v) (g r o1 v @ l z)
grovelled    (v) (g r o1 v @ l d)
groveller    (n) (g r o1 v l @ r)
grovellers    (n) (g r o1 v l @ z)
grovelling    (v) (g r o1 v @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehölz {n} | Gehölze {pl}grove | groves [Add to Longdo]
Hain {m} | Haine {pl}grove | groves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
マングローブ[, manguro-bu] (n) mangrove; (P) [Add to Longdo]
マングローブオオトカゲ;マングローブモニター[, manguro-buootokage ; manguro-bumonita-] (n) mangrove monitor (Varanus indicus, species of carnivorous monitor lizard from the Western Pacific); mangrove goanna; Western Pacific monitor lizard [Add to Longdo]
杏林[きょうりん, kyourin] (n) apricot grove [Add to Longdo]
夏木立[なつこだち, natsukodachi] (n) grove in summer [Add to Longdo]
胡麻笛鯛[ごまふえだい;ゴマフエダイ, gomafuedai ; gomafuedai] (n) (uk) mangrove jack (Lutjanus argentimaculatus); mangrove red snapper [Add to Longdo]
御嶽;御岳[みたけ, mitake] (n) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
紅樹[こうじゅ, kouju] (n) (1) mangrove (esp. the black mangrove, Bruguiera gymnorrhiza); (2) tree with red leaves or flowers [Add to Longdo]
紅樹林[こうじゅりん, koujurin] (n) (See マングローブ) mangrove forest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小树林[xiǎo shù lín, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] grove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grove \Grove\ (gr[=o]v), n. [AS. graf, fr. grafan to dig. The
   original sense seems to have been a lane cut through trees.
   See {Grave}, v., and cf. {Groove}.]
   A smaller group of trees than a forest, and without
   underwood, planted, or growing naturally as if arranged by
   art; a wood of small extent.
   [1913 Webster]
 
   Note: The Hebrew word Asherah, rendered grove in the
      Authorized Version of the Bible, is left untranslated
      in the Revised Version. Almost all modern interpreters
      agree that by Asherah an idol or image of some kind is
      intended.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grove
   n 1: a small growth of trees without underbrush
   2: garden consisting of a small cultivated wood without
     undergrowth [syn: {grove}, {woodlet}, {orchard},
     {plantation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top