Search result for

groun

(156 entries)
(3.7921 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groun-, *groun*
English-Thai: Longdo Dictionary
ground(vt) กริยารูปอดีตของ grind แปลว่า บด ลับ(มีด)เช่น Mix together ground ham and ground pork with other ingredients.
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ground[N] ผิวดิน, See also: ผิวโลก, พื้นดิน, พื้น, Syn. sand, soil
ground[N] สนาม, Syn. field, territory
ground[N] เหตุผล, See also: สาเหตุ, Syn. reason, rationale
ground[N] หัวเรื่อง, See also: เรื่อง
ground[N] พื้นหลัง, See also: ภูมิหลัง, Syn. background
ground[N] ก้นทะเล / แม่น้ำ / ทะเลสาบ
ground[VT] วางที่พื้น, See also: วางพื้น, Syn. floor
ground[VT] ให้พื้นฐาน, See also: ฝึกสอนพื้นฐานให้, Syn. educate, train
ground[VT] สร้าง, See also: ก่อตั้ง, Syn. establish, found
ground[VT] ต่อสายดิน, See also: ต่อสายลงพื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ground(เกราดฺ) n. พื้น,พื้นดิน,ดิน,ที่ดิน,สนาม,สถานที่,บริเวณ,เขต,เรื่องราว,หัวเรื่อง,ท้องน้ำ,ท้องทะเล,ก้นน้ำ,หลักฐาน,พื้นฐาน,เหตุ,ที่มั่น,หลักฐานอ้างอิง,ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
ground lizardแย้
ground ruleหลักความประพฤติขั้นพื้นฐาน
ground squirrelกระรอกทั่วไป
ground stateภาวะที่มีพลังงานน้อยที่สุด ของอนุภาค
ground wireสายดิน
ground zeroจุดบนพื้นผิวโลกหรือน้ำที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ตำแหน่งที่ลูกระเบิดปรมาณูระเบิด
groundless(เกราดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลเหตุ., See also: groundlessness n., Syn. unreasonable
groundling(เกราดฺ'ลิง) n. พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน,ปลาที่อาศัยอยู่ใต้น้ำ,คนที่หยาบคาย,คนป่า,คนชั้นต่ำ
groundman(-'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
ground(n) พื้นดิน,ดิน,มูลฐาน,ที่มั่น,หลักฐาน,รากฐาน,ที่ดิน
ground(vt) ติดแน่น,วางรากฐาน,ลงหลัก,ตั้งมั่น,ปัก
ground(vt) pt และ pp ของ grind
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน,ไม่มีเหตุผล
groundling(n) ไม้เลื้อย,พืชชั้นต่ำ,คนชั้นต่ำ,คนป่า
grounds(n) บริเวณ,เขต,สถานที่,สนาม,ตะกอน,ท้องทะเล
groundwork(n) รากฐาน,พื้นฐาน
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
foreground(n) พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ground๑. มูล, มูลเหตุ๒. พื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
groundพื้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground coverพืชคลุมดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ground for divorceเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground meristemเนื้อเยื่อเจริญพื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ground moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งพื้นธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ground of actionมูลคดี, มูลฟ้อง [ดู gist of action] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground of the voidabilityมูลเหตุแห่งโมฆียกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground rentค่าตอบแทนการเช่าที่ดินระยะยาว (เพื่อปลูกสร้างอาคาร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground risksการเสี่ยงภัยระหว่างจอด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
groundสายดิน, ดู earth [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Groundภาคพื้นดิน, [การแพทย์]
Ground cover plantsพืชคลุมดิน [TU Subject Heading]
Ground Dwellersปลวกอาศัยอยู่ในดิน [การแพทย์]
Ground Faultลัดวงจรลงดิน [การแพทย์]
Ground Fault Interuptersเครื่องตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดิน [การแพทย์]
Ground Fire ไฟใต้ดิน
ไฟป่าชนิดหนึ่งที่ไหม้พวกอินทรียวัตถุ ที่สลายตัวแล้วและที่กำลังสลายตัวเหนือผิวดิน (duff) ในป่า หรือสวนป่า บางครั้งไฟนี้ลามไหม้พวกรากไม้ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Ground Floor พื้นที่อาคาร
พื้นที่สำหรับนำไปคำนวณหาอัตราส่วนพื้นที่ อาคาร ต่อพื้นที่ ซึ่งไม่รวมถึงพื้นดาดฟ้า บันได นอกหลังคา พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆ เท่าที่จำเป็น [สิ่งแวดล้อม]
Ground Fog หมอกพื้นดิน
มีความหมายอย่างเดียวกับหมอกที่เกิดจากการแผ่ รังสี ดู (radiation fog) หมอกชนิดนี้แม้ว่าจะค่อนข้างทึบ แต่ก็อาจจะพอมองเห็นดวงดาวได้ใน เวลากลางคืน และมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ในเวลากลางวัน เนื่องจาก มีขอบเขตในทางสูงไม่มากนัก [สิ่งแวดล้อม]
Ground fogหมอกพื้นดิน [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ground (vt) กักบริเวณ
ground layering (n) typical propagation technique where the original plants are set in the ground with the stem nearly horizontal, which forces side buds to grow upward. After that the original stem is buried up to the tip. At the end , the side branches will have rooted, and can be separated
ground rod (n ) หลักดิน (เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟฟ้าดูด ฟ้าผ่า)
groundbreaker (n ) ผู้บุกเบิก
See also: S. pioneer,
groundbreaking (adj ) สร้างการค้นพบใหม่ หรือ การใช้วิธีการใหม่
See also: R. groundbreaker
groundcover (n ) พืชคลุมดิน
grounded (adj) โดนกักบริเวณ
groundskeeper[กราวนซฺ-คีป-เปอรฺ] (n ) คนดูแลสนาม, คนดูแลสวน, คนดูแลที่ดิน
See also: S. groundkeeper, groundsman, R. gardener
Image:
groundswells (n) ความเห็นของคนส่วนใหญ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I had the ground covered.ท่านจะทำยังไงต่อไป The Great Dictator (1940)
As an officer of the law, don't you feel there are some slight grounds for suspicion?ท่านไม่คิดว่ามันมีมูลเหตุอื่นที่น่าสงสัยรึครับ - ฆาตกรรมงั้นรึ Rebecca (1940)
A message flutters to the ground. Will it be found?ข้อความที่ปลิวร่วงลงพื้นดิน จะมีใครได้อ่านหรือ? Night and Fog (1956)
Traces of the corpses that fell to the ground when the car doors opened?ร่องรอยของศพที่หล่นลงพื้น เมื่อประตูรถไฟถูกเปิดออกหรีอ? Night and Fog (1956)
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ Night and Fog (1956)
They have their gallows, their sacrificial ground.พวกเค้าเตรียมที่แขวนคอไว้ให้แล้ว Night and Fog (1956)
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้ Night and Fog (1956)
Who have they got besides good groundkeepers?ที่มีพวกเขาได้รับ groundkeepers ที่ดีนอกเหนือจาก? 12 Angry Men (1957)
He was born in a slum. Slums are breeding grounds for criminals.เขาเกิดในสลัม สลัมจะผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับอาชญากร 12 Angry Men (1957)
# Help me get my feet back on the groundช่วยฉันได้รับเท้าของฉันกลับมาอยู่ บนพื้นดิน Help! (1965)
# Help me get my feet back on the groundช่วยฉันได้รับเท้าของฉันกลับมาอยู่ บนพื้นดิน Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grounA dry leaf fell to the ground.
grounA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
grounAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
grounAn apple fell to the ground.
grounAnd had pipes under the ground to carry dirty water away.
grounAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
grounA pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.
grounA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
grounBad weather will ground the plane.
grounBecause we'll all fall down on the cold ground.
grounBeef ground with pork.
grounBetween two stools one falls to the ground.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นล่าง[N] ground floor, See also: first floor, Syn. ชั้นหนึ่ง
ผืนดิน[N] land, See also: ground, terra firma, earth, Syn. แผ่นดิน, Example: การปลูกพืชชนิดเดียวในเนื้อที่เดียวกันจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินหมดไป เนื่องจากพืชจะแย่งกันดูดแร่ธาตุอย่างเดียวกัน
มูล[N] ground, See also: starting-point, source, Syn. เค้ามูล, มูลความ, มูลเหตุ, Example: เรื่องนี้คงมีมูลมาจากนักข่าวที่อาจฟังไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปเขียนข่าว, Count unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai definition: เค้าเดิมหรือต้นเหตุเดิมของเรื่องนั้น
รากฐาน[N] foundation, See also: groundwork, base, basis, Example: หากรากฐานของสิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรงจะทำให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง, Thai definition: สิ่งที่รองรับไว้ให้ต่อยอดขึ้นไปได้
แผ่นดิน[N] land, See also: ground, earth, terra firma, Syn. ผืนแผ่นดิน, พสุธา, พื้นพิภพ, ปฐพี, Example: ประเทศที่เป็นเกาะจะมีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินอยู่น้อยมาก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: พื้นดินของโลก
ภาคพื้นดิน[N] ground, Example: สหรัฐเปิดฉากบุกภาคพื้นดินเพื่อขับไล่กองทหารอิรักออกจากคูเวต, Thai definition: ส่วนที่เป็นพื้นแผ่นดิน, ส่วนที่อยู่บนบก
เกย[V] run aground, See also: ground, Syn. ติด, Example: น้ำพัดพาลูกของฉันซึ่งกำลังจะหมดแรง ขึ้นไปเกยหาดริมฝั่งห้วยอีกทางหนึ่ง, Thai definition: แล่นหรือเสือกขึ้นไปค้างอยู่พาดอยู่, ถูกซัดหรือลากขึ้นไปติดอยู่ ค้างอยู่
ข่าวยกเมฆ[N] unfounded news, See also: groundless news, rumour, Syn. ข่าวไม่มีมูล, ข่าวโคมลอย, ข่าวเหลวไหล, Example: อย่าไปเชื่อลุงแดงนักเลย แกมีแต่ข่าวยกเมฆทั้งนั้น, Thai definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นจึงไม่น่าเชื่อถือ
โคมลอย[ADJ] groundless, See also: baseless, unfounded, unjustified, idle, Syn. ไม่มีมูล, เหลวไหล, ไร้สาระ, Ant. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, Example: อย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยให้มันมากนักนะ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเลย
ปลาหน้าดิน[N] ground fish, Syn. ปลาน้ำลึก, Example: ปลาเก๋าจัดเป็นปลาหน้าดินชนิดหนึ่งที่มีราคาแพงมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาที่อาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
บริเวณวัด[n. prop.] (børiwēn wat) EN: temple ground   FR: enceinte d'un temple [f]
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ฉากหลัง[n. exp.] (chāk lang) EN: background ; backdrop   
ชั้นล่าง [n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor   FR: rez-de-chaussée [m]
ดิน[n.] (din) EN: earth ; ground ; soil   FR: terre [f] ; sol [m]
ดอน[n.] (døn) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence   FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f]
ฟ้าประดิษฐ์ [n. exp.] (fā pradit) EN: Ground-morning glory   

CMU English Pronouncing Dictionary
GROUND    G R AW1 N D
GROUNDS    G R AW1 N D Z
GROUNDS    G R AW1 N Z
GROUNDED    G R AW1 N D AH0 D
GROUNDHOG    G R AW1 N D HH AA2 G
GROUNDNUT    G R AW1 N D N AH2 T
GROUNDING    G R AW1 N D IH0 NG
GROUNDWORK    G R AW1 N D W ER2 K
GROUNDLESS    G R AW1 N D L AH0 S
GROUNDLING    G R AW1 N D L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ground    (v) (g r au1 n d)
grounds    (v) (g r au1 n d z)
grounded    (v) (g r au1 n d i d)
grounding    (v) (g r au1 n d i ng)
groundnut    (n) (g r au1 n d n uh t)
groundsel    (n) (g r au1 n s l)
groundings    (n) (g r au1 n d i ng z)
groundless    (j) (g r au1 n d l i s)
groundnuts    (n) (g r au1 n d n uh t s)
groundsman    (n) (g r au1 n d z m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
くわ入れ式;鍬入れ式[くわいれしき, kuwaireshiki] (n) ground-breaking ceremony [Add to Longdo]
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [Add to Longdo]
アース[, a-su] (n) earth; (electrical) ground; (P) [Add to Longdo]
アースライン[, a-surain] (n) {comp} ground line; earth line [Add to Longdo]
アース線[アースせん, a-su sen] (n) ground (earth) wire; earthed line [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] (n) {comp} grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土拨鼠[tǔ bō shǔ, ㄊㄨˇ ㄅㄛ ㄕㄨˇ, / ] groundhog [Add to Longdo]
地下水[dì xià shuǐ, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, ] groundwater [Add to Longdo]
地对空导弹[dì duì kōng dǎo dàn, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄟˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] ground-to-air missile [Add to Longdo]
地面控制[dì miàn kòng zhì, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, ] ground control (of airborne or space operation) [Add to Longdo]
地面气压[dì miàn qì yā, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ, / ] ground pressure [Add to Longdo]
基面[jī miàn, ㄐㄧ ㄇㄧㄢˋ, ] ground plane (in perspective drawing) [Add to Longdo]
奠基[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, ] groundbreaking; to lay foundation [Add to Longdo]
攻击机[gōng jī jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧ, / ] ground attack aircraft [Add to Longdo]
步行虫[bù xíng chóng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] ground beetle [Add to Longdo]
破土典礼[pò tǔ diǎn lǐ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] ground breaking ceremony [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
グランド[ぐらんど, gurando] ground [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job [Add to Longdo]
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image [Add to Longdo]
接地[せっち, secchi] ground (elec) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top