หรือคุณหมายถึง grotesqü?
Search result for

grotesque

(36 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grotesque-, *grotesque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grotesque[ADJ] พิสดาร, See also: พิลึก, วิตถาร, แปลกประหลาด, Syn. abnormal, odd

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grotesque(โกรเทสคฺ') adj.,n. (สิ่งที่) วิตถาร,ผิดปกติ,พิกล,พิลึก, See also: grotesqueness n., Syn. odd

English-Thai: Nontri Dictionary
grotesque(adj) พิลึก,พิกล,วิตถาร,ประหลาด,วิปลาส,ผิดปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grotesqueวิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
grotesqueวิลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Excusez-moi. C'est trés grotesque.ขอโทษนะ นี้ไม่น่าดูเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
My raft had grown increasingly grotesque reflecting my own transformation.My raft had grown increasingly grotesque... ...reflecting my own transformation. Watchmen (2009)
Your enormous grotesque body contains Quantonium The most powerful substance in the universeทุกอณูร่างกายของเธอเต็มไปด้วย ควอนโทเนี่ยม\\ สสารที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล Monsters vs. Aliens (2009)
It's like war. War, you're drawn to it, But after you've been through it, you say, "oh, that was grotesque,เหมือนสงครามไง นายถูกดึงเข้าไปหามัน แต่พอนายผ่านมันไปแล้วนายจะพูดว่า... You Don't Know Jack (2010)
The vaccine trials -- the results have been Really quite grotesque....เกินคาดมากๆ The Devil You Know (2010)
the results have been... really quite grotesque.ผลของมัน... พิสดารดีทีเดียว Two Minutes to Midnight (2010)
*Call us brutal, say sadistic and grotesquely optimistic.♪โทรหาเราโหดร้ายบอกว่าซาดิสต์ และในแง่ดีพิลึกกึกกือ Tangled (2010)
Even if the boy lives, he'll be a cripple, a grotesque.ถ้าว่าเด็กคนนั้นรอด เขาก็คงจะเป็นเด็กพิกลพิการ The Kingsroad (2011)
Speaking for the grotesques, I'd have to disagree.พูดถึงคำว่า "พิกลพิการ" ข้าไม่อาจเห็นด้วย The Kingsroad (2011)
They were images of the american grotesque.มันเป็นภาพวิลักษณ์ของชาวอเมริกัน Suspicion Song (2011)
- Every maid has her price, especially when grotesquely underpaid.- สาวใช้ทุกคนก็มีราคา โดยเฉพาะเมื่อได้รับค่าจ้างน้อยเกินอย่างประหลาด Forgiveness (2012)
Twisted and grotesque? !บิดเบือนและพิสดาร! Victory (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grotesqueThey made huge, grotesque, yet beautiful poles of red cedar.

CMU English Pronouncing Dictionary
GROTESQUE    G R OW0 T EH1 S K
GROTESQUELY    G R OW0 T EH1 S K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grotesque    (n) (g r ou1 t e1 s k)
grotesques    (n) (g r ou1 t e1 s k s)
grotesquely    (a) (g r ou1 t e1 s k l ii)
grotesqueness    (n) (g r ou1 t e1 s k n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grotesk; fratzenhaft {adj} | grotesker | am groteskestengrotesque | more grotesque | most grotesque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エログロ[, eroguro] (adj-na,n,adj-no) (abbr) erotic and grotesque [Add to Longdo]
エログロナンセンス[, eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
グロ[, guro] (adj-na,n) (abbr) grotesque; (P) [Add to Longdo]
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross [Add to Longdo]
グロテスク[, gurotesuku] (adj-na,n) grotesque; (P) [Add to Longdo]
異形[いぎょう, igyou] (adj-no,adj-na,n) (arch) fantastic; grotesque; strange-looking; suspicious-looking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇丑[qí chǒu, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ, / ] grotesque; extremely ugly; hideous [Add to Longdo]
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] grotesque visage; grimace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grotesque \Gro*tesque"\ (gr[-o]*t[e^]sk"), a. [F., fr. It.
   grottesco, fr. grotta grotto. See {Grotto}.]
   1. Like the figures found in ancient grottoes; grottolike.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Wildly or strangely formed; whimsical; extravagant;
    of irregular forms and proportions; fantastic; ludicrous;
    antic. "Grotesque design." --Dryden. "Grotesque
    incidents." --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grotesque \Gro*tesque\, n.
   1. A whimsical figure, or scene, such as is found in old
    crypts and grottoes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Artificial grotto-work.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grotesque
   adj 1: distorted and unnatural in shape or size; abnormal and
       hideous; "tales of grotesque serpents eight fathoms long
       that churned the seas"; "twisted into monstrous shapes"
       [syn: {grotesque}, {monstrous}]
   2: ludicrously odd; "Hamlet's assumed antic disposition";
     "fantastic Halloween costumes"; "a grotesque reflection in
     the mirror" [syn: {antic}, {fantastic}, {fantastical},
     {grotesque}]
   n 1: art characterized by an incongruous mixture of parts of
      humans and animals interwoven with plants

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top