Search result for

grocery

(52 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grocery-, *grocery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grocery[N] ร้านขายของชำ, Syn. supermarket

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grocery(โกร'เซอรี) n. ร้านขายของชำ,ของชำ, Syn. grocer's store
greengrocery(กรีน'โกรเซอรี) n. ร้านขายผักและผลไม้สด,ผลไม้และผักสดที่เก็บไว้ขายในร้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
grocery(n) ร้านขายของชำ,ของชำ,ของอุปโภคบริโภค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grocery tradeร้านขายของชำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should see our grocery bill-เธอน่าจะเห็นรายจ่ายของบ้านชั้นนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Well, I ran into her in front of the grocery store.พอดีฉันเจอเธอที่หน้าร้านขายของหน่ะ Baby and I (2008)
Actually, we need that. That's our grocery list.อันที่จริง เราต้องการมัน นี้มันรายการของที่จะไปซื้อนิ The House Bunny (2008)
There's a grocery store and a card shop' and then there's a--ร้านขายของชำแล้วก็การ์ดอวยพรน่ะ แล้วมันก็.. The Final Destination (2009)
I held up a grocery store, which I never should have done 'cause Mr. Morgan was a good man.ไปปล้นร้านขายของ ซึ่งผมไม่น่าทำเลยเพราะคุณมอร์แกนเขาเป็นคนดี Public Enemies (2009)
There's a boxes of Twinkies in that grocery store.จะต้องมีขนมทวิงกี้ในร้านนี้แน่ๆ Zombieland (2009)
Yeah, he came to the grocery store today.จำได้มั้ยว่าเหมืองนั่น My Bloody Valentine (2009)
Everyone here, everyone from the miners... to the cashiers at the grocery store.นี่ วีนอม อุโมงค์ 5 มันคือนรกที่คุณทำ My Bloody Valentine (2009)
It's at Mercer's grocery store!ล็อป มานี่เร็ว My Bloody Valentine (2009)
I had to make a stop at the grocery store....แล้วผมต้องแวะ ที่ร้านสะดวกซื้อแว่บนึง... 2012 (2009)
I'll tell you what, why don't you do the grocery shopping?- ไม่ใช่ลูกเกดอบแห้งแบบผง - แล้วไง ก็อันเดียวกันนั่นแหล่ะจ้ะ Negro Y Azul (2009)
Very exciting. Just got back from the grocery store.น่าตื่นเต้นมาก พึ่งกลับมาจากร้านขายของชำ Bargaining (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groceryBob worked as a clerk in the grocery store on Saturday.
groceryHis acquaintance runs a grocery in the country.
groceryI am in the grocery line.
groceryOur grocery bill soared last month because of higher vegetable prices.
groceryThe funds are not sufficient for running a grocery.
groceryThere used to be a grocery store around the corner.
groceryThey sell carrots at the grocery store.
groceryThey sell many types of food and grocery products.
groceryTo begin with, the funds are not sufficient for running a grocery.
groceryTo begin with, the funds are not sufficient for running a grocery store.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โชห่วย[N] grocery, Syn. ร้านขายของชำ, ร้านโชห่วย, Example: หมู่บ้านนี้มีร้านโชห่วยอยู่ไม่กี่ร้าน
ร้านขายของชำ[N] grocer's shop, See also: grocery store
ชำ[N] grocery, See also: grocer's store, dry goods store, dry grocer's store, Syn. ร้านชำ, Example: พ่อแม่ของเขาเป็นเจ้าของร้านชำ, Thai definition: ชื่อร้านหรือเรือขายของแห้งต่างๆ ที่เป็นเครื่องอาหารเป็นต้น
ของชำ[N] grocery, See also: dry foodstuff, Syn. ของแห้ง, Ant. ของสด, Example: พ่อแม่ประกอบอาชีพเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้าน, Thai definition: ของแห้งต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหาร เช่น พริก กะปิ หอม กระเทียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ร้านชำ[n.] (rān cham) EN: grocery   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ร้านขายของชำ[n. exp.] (rān khāi khøngcham) EN: grocery shop ; grocery store (Am.)   
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[n.] (suppoē = supoē) EN: grocery ; supermarket   FR: épicerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GROCERY    G R OW1 S ER0 IY0
GROCERY    G R OW1 S R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grocery    (n) (g r ou1 s @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensmittelgeschäft {n} | Lebensmittelgeschäfte {pl}grocery | groceries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローサリー[, guro-sari-] (n) grocery [Add to Longdo]
乾物屋[かんぶつや, kanbutsuya] (n) grocery store [Add to Longdo]
食品店[しょくひんてん, shokuhinten] (n) grocery store [Add to Longdo]
食料雑貨店[しょくりょうざっかてん, shokuryouzakkaten] (n) grocery; grocer's shop [Add to Longdo]
食料品商[しょくりょうひんしょう, shokuryouhinshou] (n) grocery store [Add to Longdo]
食料品店[しょくりょうひんてん, shokuryouhinten] (n) grocer; grocery store [Add to Longdo]
青果物[せいかぶつ, seikabutsu] (n) fruit and vegetables; greengrocery [Add to Longdo]
青物屋[あおものや, aomonoya] (n) vegetable shop; greengrocery; seller of vegetables [Add to Longdo]
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.) [Add to Longdo]
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂货店[zá huò diàn, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] grocery store; emporium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grocery \Gro"cer*y\, n.; pl. {Groceries}. [F. grosserie
   wholesale. See {Grocer}.]
   1. The commodities sold by grocers, as tea, coffee, spices,
    etc.; -- in the United States almost always in the plural
    form, in this sense.
    [1913 Webster]
 
       A deal box . . . to carry groceries in. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       The shops at which the best families of the
       neighborhood bought grocery and millinery.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A retail grocer's shop or store. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grocery
   n 1: a marketplace where groceries are sold; "the grocery store
      included a meat market" [syn: {grocery store}, {grocery},
      {food market}, {market}]
   2: (usually plural) consumer goods sold by a grocer [syn:
     {grocery}, {foodstuff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top