Search result for

gripe

(29 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gripe-, *gripe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gripe[VI] บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ, Syn. complain, criticize, grumble
gripe[VI] ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe[VT] ทำให้ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe at[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe about, complain about
gripe about[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe at, complain about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
gripey(ไกร'พี) adj. =gripy

English-Thai: Nontri Dictionary
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gripe Waterไกรพ์วอเตอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have no-no gripes with you at all, okay?ฉันไม่ได้มีปัญหากับนายสักหน่อย โอเค๊ ? VS. (2009)
- A bailiff said ex-cons with gripes against the State is your specialty.ตำรวจศาลคนหนึ่งบอกว่า คดีที่พวกอดีตนักโทษ ถูกฝ่ายรัฐฟ้องร้อง เป็นคดีที่คุณถนัด Legacy (2012)
Without a second thought, no, don't you dare gripe about me eatin' fries.ไม่ต้องคิดอะไรอีกเลย ไม่ อย่ามาบังคับให้ฉันกินฟรายอีก Strange Love (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gripeIt is high time we aired some of our gripes.
gripeThe company went after its No. 1 customer gripe: power outages.

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIPE    G R AY1 P
GRIPED    G R AY1 P T
GRIPES    G R AY1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gripes    (n) (g r ai1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒足信天翁[くろあしあほうどり;クロアシアホウドリ, kuroashiahoudori ; kuroashiahoudori] (n) (uk) black-footed albatross (Diomedea nigripes) [Add to Longdo]
零し合い;こぼし合い[こぼしあい, koboshiai] (n) gripe session; grievance session [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Griffin \Grif"fin\, Griffon \Grif"fon\, n. [OE. griffin,
   griffon, griffoun, F. griffon, fr. L. gryphus, equiv to
   gryps, Gr. ?; -- so called because of the hooked beak, and
   akin to grypo`s curved, hook-nosed.]
   [1913 Webster]
   1. (Myth.) A fabulous monster, half lion and half eagle. It
    is often represented in Grecian and Roman works of art.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) A representation of this creature as an heraldic
    charge.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A species of large vulture ({Gyps fulvus}) found
    in the mountainous parts of Southern Europe, North Africa,
    and Asia Minor; -- called also {gripe}, and {grype}. It is
    supposed to be the "eagle" of the Bible. The {bearded
    griffin} is the {lammergeir}. [Written also {gryphon}.]
    [1913 Webster]
 
   4. An English early apple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, v. i.
   1. To clutch, hold, or pinch a thing, esp. money, with a
    gripe or as with a gripe.
    [1913 Webster]
 
   2. To suffer griping pains. --Jocke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To tend to come up into the wind, as a ship which,
    when sailing closehauled, requires constant labor at the
    helm. --R. H. Dana, Jr.
 
   2. to complain
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, n.
   1. Grasp; seizure; fast hold; clutch.
    [1913 Webster]
 
       A barren scepter in my gripe.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That on which the grasp is put; a handle; a grip; as, the
    gripe of a sword.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A device for grasping or holding anything; a brake
    to stop a wheel.
    [1913 Webster]
 
   4. Oppression; cruel exaction; affiction; pinching distress;
    as, the gripe of poverty.
    [1913 Webster]
 
   5. Pinching and spasmodic pain in the intestines; -- chiefly
    used in the plural.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.)
    (a) The piece of timber which terminates the keel at the
      fore end; the forefoot.
    (b) The compass or sharpness of a ship's stern under the
      water, having a tendency to make her keep a good wind.
    (c) pl. An assemblage of ropes, dead-eyes, and hocks,
      fastened to ringbolts in the deck, to secure the boats
      when hoisted; also, broad bands passed around a boat
      to secure it at the davits and prevent swinging.
      [1913 Webster]
 
   {Gripe penny}, {a} miser; a niggard. --D. L. Mackenzie.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, n. [See {Grype}.] (Zool.)
   A vulture; the griffin. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Like a white hind under the gripe's sharp claws.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Gripe's egg}, an alchemist's vessel. [Obs.] --E. Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, v. t. [imp. & p. p. {Griped}; p. pr. & vb. n.
   {Griping}.] [AS. gripan; akin to D. grijpen, G. greifen, OHG.
   gr?fan, Icel. gripa, Sw. gripe, Dan. gribe, Goth. greipan;
   cf. Lith. graibyti, Russ. grabite to plunder, Skr. grah,
   grabh, to seize. Cf. {Grip}, v. t., {Grope}.]
   [1913 Webster]
   1. To catch with the hand; to clasp closely with the fingers;
    to clutch.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize and hold fast; to embrace closely.
    [1913 Webster]
 
       Wouldst thou gripe both gain and pleasure ?
                          --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. To pinch; to distress. Specifically, to cause pinching and
    spasmodic pain to the bowels of, as by the effects of
    certain purgative or indigestible substances.
    [1913 Webster]
 
       How inly sorrow gripes his soul.   --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grype \Grype\, n. [Gr. gry`f, grypo`s, griffin. See {Griffin}.]
   (Zool.)
   A vulture; the griffin. [Written also {gripe}.] [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gripe
   n 1: informal terms for objecting; "I have a gripe about the
      service here" [syn: {gripe}, {kick}, {beef}, {bitch},
      {squawk}]
   v 1: complain; "What was he hollering about?" [syn: {gripe},
      {bitch}, {grouse}, {crab}, {beef}, {squawk}, {bellyache},
      {holler}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 gripe
   flu; grip; influenza
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 gripe
   flu; grip; influenza
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top