Search result for

grief

(61 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grief-, *grief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grief[N] ความเศร้าโศก, See also: ความอาลัย, ความเสียใจ, Syn. sorrow, Ant. pitilessness
grief[SL] ปัญหา, See also: ความยุ่งยาก
grief-stricken[ADJ] หดหู่ใจ, See also: เสียใจ, สลดใจ, เศร้าโศก, Syn. sad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick,desolate

English-Thai: Nontri Dictionary
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Griefความเศร้าโศก [TU Subject Heading]
Griefทุกข์ใจ, [การแพทย์]
Grief Reactionปฎิกิริยาเศร้าใจ [การแพทย์]
Grief, Normalความรู้สึกเสียใจที่ปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He attends this grief counseling thing twice a weekเขากังวลเรื่องน่าเศร้านี้ 2 ครั้งใน 1สัปดาห์ Not Cancer (2008)
I'm in the same grief counseling group.ฉันก็เหมือนกัน กลุ่มซึมเศร้ากังวล Not Cancer (2008)
In the grief counseling or in the other-ในความโศกเศร้าหรือเรื่องอื่น Not Cancer (2008)
Call your mother back and tell her that you're sick with grief,โทรกลับแม่คุณ และบอกเธอว่า คุณกำลังโศกเศร้าเสียใจ Birthmarks (2008)
You would take, even this, a moment of real human grief, and turn it into a farce.คุณต้องการที่จะมีช่วงเวลาที่จะเป็นมนุษย์จริงๆ Birthmarks (2008)
This is your grief talking.นี่เป็นความเศร้าของคุณที่พูดอยู่ Dying Changes Everything (2008)
Grief means different things to different people.ทุกษ์โศกหมายถึงสิ่งแตกต่างต่างๆ ที่เกิดกับบุคคลที่แตกต่างกันไป Dying Changes Everything (2008)
Grief is Newark.ทุกษ์คือNewark Dying Changes Everything (2008)
Deal with his grief. Talk to him about what he's going through.จัดการกับความทุกข์ของเขา พูดถึงสิ่งที่เขาต้องเผชิญ Dying Changes Everything (2008)
You and I gave her so much grief.ลูกกับพ่อทำให้แม่เขาเสียใจมามากแล้ว Baby and I (2008)
There may be someone else in this shit to cause us some more grief.อาจมีใครคนอื่นอีกในเรื่องนี้ ที่อาจทำให้เรายุ่งยากขึ้น The Bank Job (2008)
I brought you more grief than happiness, but I love you.ผมเอาปัญหามาให้คุณมากกว่าความสุข The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
griefAs time goes on, grief fades away.
griefCrying is an expression of grief.
griefGood grief! I had no idea you had been placed in such a tight spot.
griefGrief drove her mad.
griefGrief has silvered her hair.
griefHe abandoned himself to grief.
griefHer grief expressed itself in tears.
griefHer grief was too acute for tears.
griefHe was beside himself with grief.
griefHe was in deep grief at the death of his wife.
griefHe was the agent of her grief.
griefHis heart was pierced with grief.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคับแค้นใจ[N] distressed, See also: grief, resentment, oppression, troublesomeness, Syn. ความแค้นใจ
ตม[N] sorrow, See also: grief, Syn. ความมืด, ความเศร้าหมอง, ความเขลา
ธรรมสังเวช[N] grief in laws, Syn. ธัมสังเวค, อารมณ์ของพระอรหันต์, Thai definition: ความเศร้าสลดใจในทางธรรม เมื่อเห็นความแตกดับของสังขาร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ของพระอรหันต์[n. exp.] (ārom khøng phra ørahan) EN: grief in laws   
ด้วงแมง[n.] (duangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch   FR: reproche [m] ; grief [m]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain   FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk røn) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIEF    G R IY1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grief    (n) (g r ii1 f)
griefs    (n) (g r ii1 f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kummer {m}; Gram {m}; tiefe Trauer; Schmerz {m} | verzweiflungsvoller Kummer | von Schmerz zerrissengrief | grief and despair | riven by grief [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ったく[, ttaku] (int) (col) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation) [Add to Longdo]
ひどい目に遭わせる;ひどい目にあわせる;酷い目に遭わせる[ひどいめにあわせる, hidoimeniawaseru] (exp,v1) (See 目にあう) to bring someone to grief; to give someone hell [Add to Longdo]
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
哀楽[あいらく, airaku] (n) grief and pleasure [Add to Longdo]
哀愁[あいしゅう, aishuu] (n) pathos; sorrow; grief; (P) [Add to Longdo]
哀傷[あいしょう, aishou] (n,vs) sorrow; grief [Add to Longdo]
哀惜[あいせき, aiseki] (n,vs) grief; sorrow [Add to Longdo]
哀哭[あいこく, aikoku] (n,vs) grief; mourning; lamentation [Add to Longdo]
遠慮近憂[えんりょきんゆう, enryokinyuu] (n) Failure to think of the long term leads to grief in the short term [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉痛[chén tòng, ㄔㄣˊ ㄊㄨㄥˋ, ] grief; remorse; deep in sorrow; bitter (anguish); profound (condolences), #21,501 [Add to Longdo]
悲愤[bēi fèn, ㄅㄟ ㄈㄣˋ, / ] grief and indignation, #21,531 [Add to Longdo]
哀痛[āi tòng, ㄞ ㄊㄨㄥˋ, ] grief; deep sorrow, #57,005 [Add to Longdo]
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, / ] grief, #74,110 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grief \Grief\ (gr[=e]f), n. [OE. grief, gref, OF. grief, gref,
   F. grief, L. gravis heavy; akin to Gr. bary`s, Skr. guru,
   Goth. ka['u]rus. Cf. {Barometer}, {Grave}, a., {Grieve},
   {Gooroo.}]
   1. Pain of mind on account of something in the past; mental
    suffering arising from any cause, as misfortune, loss of
    friends, misconduct of one's self or others, etc.; sorrow;
    sadness.
    [1913 Webster]
 
       The mother was so afflicted at the loss of a fine
       boy, . . . that she died for grief of it. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Cause of sorrow or pain; that which afficts or distresses;
    trial; grievance.
    [1913 Webster]
 
       Be factious for redress of all these griefs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Physical pain, or a cause of it; malady. [R.]
    [1913 Webster]
 
       This grief (cancerous ulcers) hastened the end of
       that famous mathematician, Mr. Harriot. --Wood.
    [1913 Webster]
 
   {To come to grief}, to meet with calamity, accident, defeat,
    ruin, etc., causing grief; to turn out badly. [Colloq.]
 
   Syn: Affiction; sorrow; distress; sadness; trial; grievance.
 
   Usage: {Grief}, {Sorrow}, {Sadness}. Sorrow is the generic
      term; grief is sorrow for some definite cause -- one
      which commenced, at least, in the past; sadness is
      applied to a permanent mood of the mind. Sorrow is
      transient in many cases; but the grief of a mother for
      the loss of a favorite child too often turns into
      habitual sadness. "Grief is sometimes considered as
      synonymous with sorrow; and in this case we speak of
      the transports of grief. At other times it expresses
      more silent, deep, and painful affections, such as are
      inspired by domestic calamities, particularly by the
      loss of friends and relatives, or by the distress,
      either of body or mind, experienced by those whom we
      love and value." --Cogan. See {Affliction}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grief
   n 1: intense sorrow caused by loss of a loved one (especially by
      death) [syn: {grief}, {heartache}, {heartbreak},
      {brokenheartedness}]
   2: something that causes great unhappiness; "her death was a
     great grief to John" [syn: {grief}, {sorrow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top