Search result for

gravures

(78 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravures-, *gravures*, gravure
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gravures มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gravures*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravure[N] วิธีพิมพ์ภาพ
rotogravure[N] เทคนิคการพิมพ์แบบใช้ลูกกลิ้งทองแดง
photogravure[N] กระบวนการพิมพ์แกะสลักด้วยการถ่ายภาพบนโลหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autogravure(ออโทกระววว'เออะ) n. วิธีการแกะสลักบล๊อกภาพถ่าย
gravure(เกร'เวอะ) n. วิธีพิมพ์ภาพโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีหมึกหุ้มซึมเข้าไปในกระดาษ,แผ่นแม่พิมพ์หรือภาพพิมพ์ของวิธีการพิมพ์ดังกล่าว, Syn. intaglio process
rotogravure(โร'ทะกระเวอะ',-เกร'เวอะ) n. เทคนิคการพิมพ์แบบโรตารี่ที่เป็นลูกกลิ้งทองแดง,สิ่งที่ตีพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ดังกล่าว,ส่วนของหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยเทคนิคดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
photogravure(n) การอัดรูป,การอัดภาพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'd like something inscribed on it.Bitte mit GravurThe Last American Virgin (1982)
- It's beautiful.- Ich ließ eine Gravur einarbeiten. Sophie's Choice (1982)
I was studying engraving at the Academy.Ich habe Gravur an der Akademie studiert. Le lit (1982)
"To S.J. from K.L." The inscription on the watch.Für S.J. von K.L. Die Gravur auf der Uhr. Steele Searching: Part 1 (1985)
"To S.J. from K.L." The inscription on the watch.Für S.J. von K.L. Die Gravur auf der Uhr. Steele Searching: Part 1 (1985)
You had them engraved.Mit Gravur. Wie aufmerksam von Ihnen. The Rescue (1985)
The word inscribed on the inside. "Canon. "Die Gravur innen auf dem Ring, 'Canon'... Beg, Borrow or Steele (1986)
What's this with the fake engraving?Was soll diese falsche GravurMarried... Without Children (1987)
A old lady gave it to them to engrave.Eine alte Dame gab sie ihnen zur GravurA Fish Called Wanda (1988)
A old lady gave it to them to engrave.Eine alte Dame gab sie ihnen zur GravurA Fish Called Wanda (1988)
Three persons only... myself, the Commissioner for Seals and Engravings, and the printing supervisor, Peter Giles.Nur drei Personen. Ich selbst, der Bevollmächtigte für Siegel und Gravuren sowie der Drucker, Mr Giles. Without a Clue (1988)
Yeah.Ja. Mit einer GravurThe Mephisto Ring (1989)
You're starting to wear off the inscription.Die Gravur verschwindet bald. The King and I (1991)
I'm listening. The engravings resemble those of the ancient Pyrenees. Please continue.Sie sagten, die Gravuren auf der Metallplatte ähneln denen der antiken Völker aus den Pyrenäen. Gamera: Guardian of the Universe (1995)
This professor says the engravings may belong to the same family as rune characters, originating around Etruria.Ich wollte damit sagen, dass die Gravuren zur selben Familie gehören könnten, wie die Runenzeichen, die aus der Gegend um Etrurien stammen. Gamera: Guardian of the Universe (1995)
Did he do the engraving?Hat er die Gravur gemacht? Jade (1995)
I've arranged favors, silver charm bracelets for the women, and platinum key chains for the men, all engraved "W.P."Ich dachte, wir schenken den Damen Silberarmbändchen, den Herren Platin-Schlüsselanhänger, alle mit der Gravur "W.P.". Meet Joe Black (1998)
I know, but this is engraved, look.Ich hab 'ne Uhr. - Ich weiß, aber die ist mit GravurNoel Cowards (1998)
Nice inscription on the key chain.Nette Gravur auf dem Schlüsselanhänger. Payback (1999)
There aren't just secret books. There are also secret engravings hidden in them. There are also secret engravings hidden in them.Es waren nicht nur geheime Bücher, sondern sie enthielten auch geheime Gravuren. My Life So Far (1999)
- These etchings are very unusual.- Diese Gravur ist sehr ungewöhnlich. Feats of Clay (1999)
I recognise the inscription.Ich erkenne die Gravur wieder. Lord Edgware Dies (2000)
Because the inscription inside referred to a date seven months before.Denn die Gravur auf der Innenseite trägt ein Datum, das sieben Monate her ist. Lord Edgware Dies (2000)
Hang on. There's an inscription.Da ist eine GravurThe Murder of Roger Ackroyd (2000)
It's the new engraving and buffing machine.- Die neue Gravur- und Poliermaschine. Dark Meet (2000)
The dedication helped, but finding you took a while.Die Gravur war sehr hilfreich, auch wenn's nicht leicht war, dich zu finden. Sleepless (2001)
They needed time to engrave it. I totally forgot.Sie brauchten Zeit für die GravurBaby, Talk Is Cheap (2001)
The engravings on the entrance are a kind of code. It's like a giant combination lock.Die Gravuren sind eine Art Code, wie an einem Kombinationsschloss. The Tomb (2001)
But with the inscription and new boots on your feet, I made the assumption.Aber die Gravur und Ihre neuen Stiefel haben mich darauf gebracht. Hart's War (2002)
Engraving on this watch says you retired today.Die Gravur verrät uns, dass du im Ruhestand bist. For All Debts Public and Private (2002)
Look at the engraving beside the door.Guck dir die Gravur neben der Tür an. Hot and Bothered (2003)
The ring from the finger was engraved with the name Clark William Edwards.Der Ring an dem Finger trägt die Gravur Clark William Edwards. Taking Lives (2004)
We found an engraving on the stem of a 200-year-old pipe.Wegen einer Gravur auf einer 200 Jahre alten Pfeife. National Treasure (2004)
Note the engraving on the back in the shape of Monticello. - Mm-hmm.Er hat auf dem Rücken eine Gravur in der Form von Monticello. Mr. Monk and the Missing Granny (2004)
You see the engraving on it?Hast du die Gravur gesehen? The Hand of God (2005)
- Read the engraving.- Sieh mal die GravurLove Is in the Air (2005)
Oh, I don't know, 18-karat white gold, ten diamonds, engraved accents...Ach, ich weiß nicht, 18 Karat Weißgold, zehn Diamanten, Gravur. Ich hab nur kurz reingespitzt. Thank You So Much (2006)
- Same etchings.- Dieselbe GravurI See Dead People (2006)
Note the symbols engraved on the blade.Seht euch die Gravuren auf der Klinge an. Morpheus (2006)
Read the inscription.Lies die GravurReckless Gardening (2007)
Oh, right, the, um, the inscription.Oh richtig, die GravurMy Husband, the Pig (2007)
So how do we get to the engraving?Wie kommen wir dann an die GravurWon't Get Fueled Again (2008)
Could get to the engraving- let's try that.Und bis zur Gravur kommen-- versuchen wir es. Won't Get Fueled Again (2008)
As I looked at the cheesy urn, I noticed Dad's name engraved on it."Und während ich auf die kitschige Urne in meiner Hand starrte, "bemerkte ich die Gravur mit Vaters Namen. Phantom Pain (2009)
Well, he bought me a Remington. 270 with a night scope and "Emma" engraved on it.Tja, er kaufte mir ein Remington .270 mit Nachtzielfernrohr und der Gravur "Emma". Did You Hear About the Morgans? (2009)
There's a jewel with an engraving on the back.Auf der Rückseite ist ein Edelstein und eine GravurBloodshot (2009)
The watch I recalled was the exact same. It had the same engraving on the back as James Medina's.Die Uhr, an die ich mich erinnerte, war die gleiche, sie hatte die gleiche Gravur auf der Rückseite wie die von James Medina. Bloodshot (2009)
Amongst my inspirations was the art of engraving.Unter meinen Inspirationen war auch die Kunst der GravurOf Pigs and Men (2009)
And it's inscribed.Sie hat eine GravurDon't Walk on the Grass (2009)
There's the inscription to his Granny Irene!Da ist die Gravur. Für seine Großmutter Irene. Don't Walk on the Grass (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปแกะ[n.] (rūpkae) EN: carving ; carved figure   FR: gravure [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gravure    (n) (g r @1 v y u@1 r)
gravures    (n) (g r @1 v y u@1 z)
rotogravure    (n) (r ou2 t ou g r @ v y u@1 r)
photogravure    (n) (f ou2 t @ g r @ v y u@1 r)
rotogravures    (n) (r ou2 t ou g r @ v y u@1 z)
photogravures    (n) (f ou2 t @ g r @ v y u@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gravur {f}gravure [Add to Longdo]
Helio-Ätzdruck {m}heliogravure [Add to Longdo]
Kupferlichtdruck {m} | Kupferlichtdrücke {pl}photogravure | photogravures [Add to Longdo]
Laser-Gravurgerät {n}laser engraver [Add to Longdo]
Rotationstiefdruck {m}rotogravure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラビアインキ[, kurabiainki] (n) gravure ink [Add to Longdo]
グラビア[, gurabia] (n) gravure; photogravure; rotogravure; gravure picture; (P) [Add to Longdo]
グラビアページ[, gurabiape-ji] (n) gravure page [Add to Longdo]
グラビア印刷[グラビアいんさつ, gurabia insatsu] (n) photogravure [Add to Longdo]
フォトグラビア[, fotogurabia] (n) photogravure [Add to Longdo]
写真版[しゃしんばん, shashinban] (n) photostat; photographic plate; photogravure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凹板[āo bǎn, ㄠ ㄅㄢˇ, ] intaglio; gravure [Add to Longdo]
凹版[āo bǎn, ㄠ ㄅㄢˇ, ] an engraved printing plate; gravure; intaglio; material printed using gravure (e.g. postage stamps) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top