Search result for

gravity

(76 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravity-, *gravity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravity[N] แรงดึงดูดของโลก, See also: แรงโน้มถ่วง, Syn. gravitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง
gravity meterดูgravimeter
specific gravityn. ความถ่วงจำเพาะ,ความหนาแน่นเปรียบเทียบ., Syn. relative density.

English-Thai: Nontri Dictionary
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gravityน้ำหนัก, ความหนักเบา, ความร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravityความถ่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gravity anomalyค่าความถ่วงผิดปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gravity damperชุดแผ่นปรับลมแบบโน้นถ่วง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravity modelแบบจำลองความโน้มน้าว (การย้ายถิ่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gravity of the wrongful actความร้ายแรงแห่งละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravity weldingการเชื่อมใช้แรงโน้มถ่วง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gravityแรงโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gravityแรงโน้มถ่วง [TU Subject Heading]
Gravityความถ่วง, [การแพทย์]
gravity arch damgravity arch dam, เขื่อนแรงโน้มถ่วงโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gravity Flowแรงดึงดูดของผิวโลก [การแพทย์]
Gravity Model แบบจำลองความดึงดูด
กระแสการย้ายถิ่นระหว่างพื้นที่สองแห่ง เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนประชากร และเป็นสัดส่วน กลับกับระยะทางระหว่างพื้นที่ทั้งสองแห่งนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Gravity Modelsทฤษฎีแรงดึงดูด [การแพทย์]
Gravity Thickener ถังทำข้นแรงโน้มถ่วง [สิ่งแวดล้อม]
gravity weirgravity weir, ฝายแรงโน้มถ่วง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now go help secure those gravity tethers.ไปป้องกันเขตแรงดึงดูด Dead Space: Downfall (2008)
Gravity tethers full tension and stable, Captain.เขตแรงดึงดูดพร้อมแล้วและคงที่ครับผม Dead Space: Downfall (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
Gravity will do the rest.แรงโน้มถ่วงจะจัดการที่เหลือเอง Duel of the Droids (2008)
I don't think you recognize the gravity of your situation.คุณยังไม่สำนึกอีกนะว่า/ N ความผิดคุณมากมายแค่ไหน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
See, madness, as you know is like gravity.มันไม่ยากเลย\ เห็นมั้ย ความบ้าคลั้ง อย่างที่นายรู้จัก มันเหมือนแรงดึงดูด The Dark Knight (2008)
I'm sorry about all the gravity.เสียด้วยเรื่องที่ถ่วงทั้งหมดนะ The House Bunny (2008)
The gravity of the planet...แรงดึงดูดของโลก... Ponyo (2008)
Gravity.กระสุนคงจะเด้งไปโดน Pineapple Express (2008)
Trees defy gravity.ต้นไม้ต้านทานแรงดึงดูด Home (2009)
Space, time, gravity.อวกาศ, เวลา, แรงโ้มถ่วง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Not even gravity.ไม่แม้แรงโน้มถ่วง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gravityGravity acts on everything in the universe.
gravityGravity binds the planets to the sun.
gravityGravity causes objects to have weight.
gravityGravity is the natural force by which objects are attracted to each other.
gravityGravity pulls things toward the center of the earth.
gravityNewton established the law of gravity.
gravityThe gravity of the moon is one-sixth of that of the earth.
gravityThe municipal council all but ignored the gravity of the pollution.
gravityThey conducted a series of experiments under zero gravity.
gravityWe were taught that Newton discovered the law of gravity.
gravityWithout gravity we would be hurled off into space.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักเบา[N] weight, See also: gravity, heaviness, Syn. น้ำหนัก, Example: พ่วงนี้สามารถบรรทุกไม้ซุงได้ครั้งละ 5 - 7 ลูกบาศก์เมตรตามความหนักเบาของไม้ซุง
แรงดึงดูด[N] gravity, Example: ผีเสื้อจะขยับตัวออกมาจนพ้นคราบดักแด้ โดยการห้อยหัวลง เพื่อใช้แรงดึงดูดของโลกช่วย, Thai definition: แรงระหว่างเทหวัตถุ 2 ชิ้นที่ดึงหรือพยายามดึงให้เทหวัตถุ ทั้ง 2 เคลื่อนที่เข้าใกล้กัน ต้านหรือพยายามต้านการแยกเทหวัตถุทั้ง 2 ออกจากกัน, Notes: (ฟิสิกส์)
ความถ่วง[N] gravity, Thai definition: แรงดึงดูดของโลกต่อเทหวัตถุ, แรงดึงดูดระหว่างกันของเทหวัตถุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดศูนย์กลางของความถ่วง[n. exp.] (jutsūnklāng khøng khwam) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
จุดศูนย์ถ่วง [n.] (jut sūnthūang) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
เขื่อนคอนกรีตแบบถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (kheūoen khønkrīt baēp thūang nāmnak) EN: gravity dam ; concrete gravity dam   
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
ความถ่วง[n.] (khwām thūang) EN: gravity   FR: gravité [f]
ความถ่วงของโลก[n. exp.] (khwām thūang khøng lōk) EN: gravity   FR: gravité [f]
โน้มถ่วง [v.] (nōmthūang) EN: have force of gravity ; have gravitation   FR: exercer une force de gravité
แรงดึงดูด[n.] (raēngdeungdūt) EN: gravity   
แรงดึงดูด[n.] (raēng deungdūt) EN: gravity   FR: gravité [f] ; force gravitationnelle [f]
ศูนย์ถ่วง[n. exp.] (sūnthūang) EN: centre of gravity   FR: centre de gravité [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVITY    G R AE1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gravity    (n) (g r a1 v i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwerefeld {n}gravity field [Add to Longdo]
Schwerkraftguss {m}gravity casting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイクログラビティー[, maikurogurabitei-] (n) microgravity [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position) [Add to Longdo]
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position) [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]
重心[じゅうしん, juushin] (n) (1) centre of gravity (center); (2) centroid; barycenter; (3) (one's) balance; (P) [Add to Longdo]
重要性[じゅうようせい, juuyousei] (n) importance; gravity [Add to Longdo]
重力[じゅうりょく, juuryoku] (n) gravity; (P) [Add to Longdo]
重力ダム[じゅうりょくダム, juuryoku damu] (n) gravity dam [Add to Longdo]
重力加速度[じゅうりょくかそくど, juuryokukasokudo] (n) gravitational acceleration; acceleration of gravity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万有引力[wàn yǒu yǐn lì, ㄨㄢˋ ㄧㄡˇ ˇ ㄌㄧˋ, / ] gravity [Add to Longdo]
重力[zhòng lì, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, ] gravity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gravity \Grav"i*ty\, n.; pl. {Gravities}. [L. gravitas, fr.
   gravis heavy; cf. F. gravit['e]. See {Grave}, a., {Grief}.]
   1. The state of having weight; beaviness; as, the gravity of
    lead.
    [1913 Webster]
 
   2. Sobriety of character or demeanor. "Men of gravity and
    learning." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gravity
   n 1: (physics) the force of attraction between all masses in the
      universe; especially the attraction of the earth's mass for
      bodies near its surface; "the more remote the body the less
      the gravity"; "the gravitation between two bodies is
      proportional to the product of their masses and inversely
      proportional to the square of the distance between them";
      "gravitation cannot be held responsible for people falling
      in love"--Albert Einstein [syn: {gravity}, {gravitation},
      {gravitational attraction}, {gravitational force}]
   2: a manner that is serious and solemn [syn: {graveness},
     {gravity}, {sobriety}, {soberness}, {somberness},
     {sombreness}]
   3: a solemn and dignified feeling [syn: {gravity}, {solemnity}]
     [ant: {levity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top