หรือคุณหมายถึง graveneß?
Search result for

graveness

(5 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graveness-, *graveness*, gravenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา graveness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *graveness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
graveness(n) ความเอาการเอางาน,ความขึงขัง,ความสำคัญ,ความรุนแรง,ความร้ายแรง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernsthaftigkeit {f}graveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graveness \Grave"ness\, n.
   The quality of being grave.
   [1913 Webster]
 
      His sables and his weeds,
      Importing health and graveness.     --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graveness
   n 1: a manner that is serious and solemn [syn: {graveness},
      {gravity}, {sobriety}, {soberness}, {somberness},
      {sombreness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top