Search result for

grating

(42 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grating-, *grating*, grat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grating[N] ลูกกรง
grating[ADJ] ขัดเคือง, See also: ไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grating(เกร'ทิง) n. ตะแกรงสำหรับครอบทางผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
grating(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gratingเสียงกระดูกชนกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're both mildly attractive and extremely grating.เราทั้งคู่มีเสน่ห์อ่อนๆ และน่ารำคาญอย่างสูง Ballad (2009)
He left it by the grating.เขาวางมันไว้ข้างๆตะแกรง Arrietty (2010)
And I find the sound of your voice grating.แล้วฉันก็ตามหาเสียงแหบๆของนาย 99 Problems (2010)
Why? You catch him, uh, grating cheese on his abs?ทำไมล่ะ คุณชอบเขาไม่ใช่เหรอ นึกว่าชอบซิกแพคนั่นซะอีก You Must Meet My Wife (2010)
You're grating when you're anxious.เสียงเธอแหบเวลาที่เธอเป็นกังวล Today I Do (2011)
Wow. Just when I thought your voice couldn't get any more grating.พอฉันคิดว่าเสียงเธอ And the Rich People Problems (2011)
(pecking, grating)ยังไงก็เถอะ... Instinct (2011)
(BOARD GRATING) Wait.เดี๋ยว ไม่ เดี๋ยว Prisoners (2013)
If the blade was propelled through the, erm grating in the air vent, maybe a ballista or a catapult, um...สมมติว่าอาวุธไหลออกมาจาก เอิ่ม... ช่องระบายอากาศ แบบ.. The Sign of Three (2014)
I will ask you to explain why, if, as you claim, there were no gas chambers in Auschwitz, the gratings taken in 1945 by the Polish authorities from Morgue 1 in Crematorium ll were covered in cyanide,ฉันจะขอให้คุณที่จะอธิบายว่า ทำไม ถ้าเป็นคุณอ้างว่าไม่มีเตาแก๊สใน Auschwitz, gratings ดำเนินการในปี 1945 โดยเจ้าหน้าที่โปแลนด์ Denial (2016)
I am willing to concede that they did indeed find in the ventilator gratings traces of cyanide.ฉันยินดีที่จะยอมรับว่าพวกเขาไม่ พบแน่นอน ในเครื่องช่วยหายใจ gratings ร่องรอยของไซยาไนด์ Denial (2016)
And the simplest explanation for your grating obsession with the white walkers is that you're telling the truth and that you saw what you say you saw.การอธิบายที่ง่ายดายที่สุด สำหรับความหมกมุ่นของเจ้าเกี่ยวกับไวท์วอคเกอร์ คือ แล้วเจ้าพูดความจริงหรือเปล่า Dragonstone (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratingSomething is grating on her nerves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราก[ADV] grating sound, See also: rasping sound, Syn. แกรกกราก, Example: เสียงลากกิ่งไม้ดังกรากๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATING    G R EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grating    (v) (g r ei1 t i ng)
gratings    (n) (g r ei1 t i ng z)
gratingly    (a) (g r ei1 t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reibekäse {m} [cook.]grating cheese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
越冬地[えっとうち, ettouchi] (n) wintering spot (i.e. of a migrating bird) [Add to Longdo]
回折格子[かいせつこうし, kaisetsukoushi] (n) (diffraction) grating [Add to Longdo]
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism [Add to Longdo]
雑音[ざつおん, zatsuon] (n) noise (jarring, grating); (P) [Add to Longdo]
鳥曇り;鳥曇[とりぐもり, torigumori] (n) cloudy sky that appears when the migrating birds that stayed for winter and autumn in Japan leave to go north [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P) [Add to Longdo]
面格子[めんごうし, mengoushi] (n) (See 格子) window grate; window grating [Add to Longdo]
遊走[ゆうそう, yuusou] (pref,adj-no) migrating; wandering; plano-; ambulato- [Add to Longdo]
旅鳥[たびどり;りょちょう, tabidori ; ryochou] (n) migrating bird (that is just passing through en route to its final destination) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sè, ㄙㄜˋ, / ] grating (of surfaces); tart; acerbic [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, ] grating (of surfaces) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grate \Grate\, v. t. [imp. & p. p. {Grated}; p. pr. & vb. n.
   {Grating}.]
   To furnish with grates; to protect with a grating or
   crossbars; as, to grate a window.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grating \Grat"ing\, n. [See 2d Grate.]
   1. A partition, covering, or frame of parallel or cross bars;
    a latticework resembling a window grate; as, the grating
    of a prison or convent.
    [1913 Webster]
 
   2. (Optics) A system of close equidistant parallel lines or
    bars, esp. lines ruled on a polished surface, used for
    producing spectra by diffraction; -- called also
    {diffraction grating}.
 
   Note: Gratings have been made with over 40,000 such lines to
      the inch, but those with a somewhat smaller number give
      the best definition. They are used, e. g., to produce
      monochromatic light for use in optical instruments such
      as spectrophotometers.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. pl. (Naut.) The strong wooden lattice used to cover a
    hatch, admitting light and air; also, a movable Lattice
    used for the flooring of boats.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grating \Grat"ing\, a. [See {Grate} to rub harshy.]
   That grates; making a harsh sound; harsh. -- {Grat"ing*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grating \Grat"ing\, n.
   A harsh sound caused by attrition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grating
   adj 1: unpleasantly harsh or grating in sound; "a gravelly
       voice" [syn: {grating}, {gravelly}, {rasping}, {raspy},
       {rough}, {scratchy}]
   n 1: a barrier that has parallel or crossed bars blocking a
      passage but admitting air [syn: {grate}, {grating}]
   2: a frame of iron bars to hold a fire [syn: {grate}, {grating}]
   3: optical device consisting of a surface with many parallel
     grooves in it; disperses a beam of light (or other
     electromagnetic radiation) into its wavelengths to produce
     its spectrum [syn: {diffraction grating}, {grating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top