Search result for

grapevine

(31 entries)
(0.0985 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grapevine-, *grapevine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grapevine    [N] ต้นองุ่น, See also: เถาองุ่น, Syn. creeper
grapevine    [N] ข่าวลือ, See also: การปล่อยข่าวลือ, Syn. rumor, hearsay

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grapevine๑. สายสนกลใน (ในการปฏิบัติงาน)๒. การส่งข่าวโดยวิธีลับ, การซุบซิบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grapevine drainage pattern; espalier drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grapevinen. ต้นองุ่น,วิธีการส่งข่าวลับถึงตัวบุคคลโดยตรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I heard through the grapevine you've been meeting with a lot of people.ฉันได้ยินต่อ ๆ กันมา ว่าเธอไปพบมาหลายหลายคนแล้ว The Nanny Diaries (2007)
Just word of mouth and grapevines.เป็นแค่คำร้องจากปาก และจากเถาองุ่น It Might Get Loud (2008)
Instead of the grapevine.แทนที่จะเป็นคนอื่น Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Grapevine says walter kendrick has assembled a group of private investors, and they're about to invest a significant amount of capital.เกรบวินท์บอกว่าวอลเตอร์ เคนดริกได้รวบรวม กลุ่มของผู้ลงทุนรายย่อย และมันเกี่ยวกับการลงทุน ปริมาณทุนจดทะเบียน They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
So I heard through the grapevine that there might be an opening for another student?คือฉันได้ยินมาว่า ที่นี่ยังเปิดรับนักเรียนใหม่เพิ่ม ใช่มั้ยคะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Heard through the grapevine you were back in New York and dating Serena Van Der Woodsen, no less.ได้ยินข่าวลือมาว่า นายกลับมาอยู่นิวยอร์ก และคบอยู่กับเซเลน่า แวน เดอวูดสัน The Lost Boy (2009)
sent out on the grapevine.ถูกปล่อยออกไปแล้ว Abandon All Hope (2009)
And then i hear through the van der bilt grapevineแล้วฉันได้ยินมาจาก Van der bilt The Treasure of Serena Madre (2009)
Look, I heard through the grapevine that you and Carl started looking for a tract house together, and I just wanted to say that I'm genuinely happy for you.ผมได้ยินพรายกระซิบบอกมาว่า คุณกับคาร์ล กำลังหาบ้านที่จะอยู่ด้วยกัน และผมอยากบอกว่า Blame It on the Alcohol (2011)
The jazz square, the grapevine, step-touch, the kick ball change, and pivot.แจ๊งสแควร์ เกรปไวน์ ก้าวชิด เปลี่ยนเป็นเตะ แล้วหมุน I Am Unicorn (2011)
Grapevine to the right.เกรปไวน์ ไปทางขวา I Am Unicorn (2011)
Okay, so now I'm on some kind of Grimm grapevine.โอเค อย่างนั้นตอนนี้ฉันก็เป็นกริมในข่าวลืออะไรอย่างนั้นสินะ Tarantella (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grapevineI heard the news through the grapevine.

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAPEVINE    G R EY1 P V AY2 N
GRAPEVINES    G R EY1 P V AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grapevine    (n) (g r ei1 p v ai n)
grapevines    (n) (g r ei1 p v ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachrichtendienst {m}grapevine [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝦蔓[えびづる;エビヅル, ebiduru ; ebiduru] (n) (uk) Vitis ficifolia (species of grapevine) [Add to Longdo]
山葡萄[やまぶどう, yamabudou] (n) crimson glory vine (species of grapevine, Vitis Coignetiae) [Add to Longdo]
葡萄葛[えびかずら, ebikazura] (n) (1) (arch) grapevine; (2) switch (of hair) [Add to Longdo]
葡萄棚[ぶどうだな, budoudana] (n) grapevine trellis [Add to Longdo]
風の便りに[かぜのたよりに, kazenotayorini] (exp) through the grapevine (lit [Add to Longdo]
野葡萄;野ぶどう[のぶどう, nobudou] (n) wild grape; wild grapevine; ampelopsis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grapevine \Grape"vine`\, n. (Bot.)
   A vine or climbing shrub, of the genus {Vitis}, having small
   green flowers and lobed leaves, and bearing the fruit called
   {grapes}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The common grapevine of the Old World is {Vitis
      vinifera}, and is a native of Central Asia. Another
      variety is that yielding small seedless grapes commonly
      called {Zante currants}. The northern {Fox grape} of
      the United States is the {V. Labrusca}, from which, by
      cultivation, has come the Isabella variety. The
      southern {Fox grape}, or {Muscadine}, is the {V.
      vulpina}. The {Frost grape} is {V. cordifolia}, which
      has very fragrant flowers, and ripens after the early
      frosts.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grapevine
   n 1: gossip spread by spoken communication; "the news of their
      affair was spread by word of mouth" [syn: {grapevine},
      {pipeline}, {word of mouth}]
   2: any of numerous woody vines of genus Vitis bearing clusters
     of edible berries [syn: {grape}, {grapevine}, {grape vine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top