Search result for

gradual

(82 entries)
(1.0491 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gradual-, *gradual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gradual[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นช้าๆ, See also: ทีละน้อย, ค่อยๆ ทยอย, Syn. continuous, creeping
gradual[N] บทเพลงสวดในศาสนาคริสต์, See also: หนังสือเพลงสวด
gradually[ADV] อย่างทีละน้อย
gradualism[N] การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gradual(แกรด'จวล) adj. เอียงลาด,ค่อย ๆ ลาด,ทีละน้อย. n., See also: gradually adv. gradualness n., Syn. slow,progressive

English-Thai: Nontri Dictionary
gradual(adj) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
gradually(adv) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gradual Riseอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นช้าๆจนถึงสูงสุด [การแพทย์]
gradually varied flowgradually varied flow, การไหลแบบเปลี่ยนแปลงทีละน้อย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
With Moe, I tapered off the dosage gradually.กับเจ้าโม ฉันลดขนาดการให้ยาลง Junior (1994)
- It's been coming on so gradually, I hardly know.-มันค่อยๆ ผ่านเข้ามา ยากที่ฉันจะรู้ Episode #1.6 (1995)
But if you put it in cold water and heat it up gradually, it'll just sit there and slowly boil to death.แต่ถ้าคุณใส่ไว้ในน้ำเย็น และความร้อนขึ้นเรื่อย ๆ มันก็จะนั่งอยู่ตรงนั้น และค่อยๆต้มไปสู่​​ความตาย Dante's Peak (1997)
We're gradually getting more members so I'll be able to repay the loan soonเราได้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ... ...ดังนั้นฉันจะสามารถหาเงินมาคืนได้ในไม่ช้า Uninvited (2003)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ The Corporation (2003)
Did he gradually become ill, or was it sudden?ทันที Yankee White (2003)
What you do is you gradually feed it.- สิ่งที่ต้องคำก็คือค่อยๆ เพิ่มไฟ Primer (2004)
We'll let her understand it gradually. Maybe do some real estate shopping--ค่อยๆ อธิบายให้เธอเข้าใจ อาจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แถวนั้นไปด้วย Primer (2004)
And it seems gradual in the course of a human lifetime but in the course of time, as defined by this river, it's happening very, very quickly.มันดูเหมือนจะค่อยๆเปลี่ยนไป ในช่วงเวลาของชีวิตคนๆหนึ่ง แต่ถ้านับช่วงเวลาสำหรับแม่น้ำสายนี้ มันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก An Inconvenient Truth (2006)
Just a fancy way they have of saying that the changes are not all just gradual.วิธีพูดแบบเท่ๆของพวกเขา ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปเสียทั้งหมด An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gradualAfter that he began to enjoy life again and gradually recovered.
gradualAt first he hated her but gradually came to love her.
gradualAt the outset of the long voyage I was seasick, but I gradually began to get my sea legs.
gradualCarriages gradually disappeared with the advent of the motorcar.
gradualComputers caused a great, if gradual, change.
gradualGradually the interest rate will increase.
gradualGradually the true meaning of what he said began to dawn on me.
gradualGradually the true meaning of what he said began to down on me.
gradualGradually things began to look a little less black.
gradualHe gradually came to love his father.
gradualHe gradually recovered his temper.
gradualHe is gradually coming to the front.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีละเล็กละน้อย[ADV] gradually, See also: little by little, Syn. ทีละน้อย, Example: บิดามารดาควรฝึกความเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กทีละเล็กละน้อยโดยให้รู้จักตัดสินใจเอง เช่น ในการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ค่อย[AUX] gradually, See also: little, hardly, rarely, Syn. น้อย, บ้าง, Example: การหาผู้ชำนาญมาร่วมทีมงานในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ก็หาไม่ค่อยจะได้เสียแล้ว
ระเลียด[ADV] gradually, See also: bit by bit, Syn. ทีละน้อยๆ
ทีละน้อย[ADV] gradually, See also: little at a time, little by little, Syn. ทีละเล็กทีละน้อย
ทีละเล็กทีละน้อย[ADV] gradually, See also: little at a time, little by little, Syn. ทีละน้อย
เสื่อมสลาย[V] gradually disappear, See also: slowly disintegrate, Syn. หมดลง, สิ้นสุด, Example: สังคมจะอยู่รอดหรือเสื่อมสลายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนและคุณภาพของคนในสังคมเป็นสำคัญ
ทีละน้อยๆ[ADV] gradually, See also: bit by bit, Ant. ทีละมาก, Example: ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little   
ดีขึ้นโดยลำดับ[v. exp.] (dīkheun dōi lamdap) EN: improve gradually   
โดยลำดับ[adv.] (dōi lamdap) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually   FR: progressivement ; pas à pas
ค่อยเป็นค่อยไป[xp] (khǿi pen khǿi pai) EN: proceed gradually   
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿi pen khǿi pai) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly   FR: progressivement
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory   
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually   FR: progressivement ; graduellement
ทีละเล็กละน้อย[adv.] (thīla lek la nøi) EN: gradually ; little by little   FR: peu à peu
ทีละเล็กทีละน้อย[adv.] (thīla lek thīla nøi) EN: gradually ; little at a time ; little by little   FR: peu à peu
ทีละน้อย[adv.] (thīla nøi) EN: gradually ; little at a time ; little by little   FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement

CMU English Pronouncing Dictionary
GRADUAL    G R AE1 JH UW0 AH0 L
GRADUALLY    G R AE1 JH UW0 AH0 L IY0
GRADUALLY    G R AE1 JH UW0 L IY0
GRADUALISM    G R AE1 JH AH0 W AH0 L IH2 Z AH0 M
GRADUALIST    G R AE1 JH AH0 W AH0 L IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gradual    (j) (g r a1 jh u@ l)
gradually    (a) (g r a1 jh u@ l ii)
gradualness    (n) (g r a1 jh u@ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
じり高[じりだか, jiridaka] (n) gradual rise in prices [Add to Longdo]
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse [Add to Longdo]
じんわり[, jinwari] (adv) gradually [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ぼちぼち;ボチボチ[, bochibochi ; bochibochi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See ぼつぼつ) little-by-little; gradually; slowly; soon; (adj-na) (2) (ksb [Add to Longdo]
ぼつぼつ[, botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples [Add to Longdo]
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P) [Add to Longdo]
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, ] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair) [Add to Longdo]
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, ] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process [Add to Longdo]
日趋[rì qū, ㄖˋ ㄑㄩ, / ] gradually; day by day [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] gradual; gradually [Add to Longdo]
渐次[jiàn cì, ㄐㄧㄢˋ ㄘˋ, / ] gradually; one by one [Add to Longdo]
渐渐[jiàn jiàn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually [Add to Longdo]
渐行渐远[jiàn xíng jiàn yuǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄢˇ, / ] gradually proceed, gradually get further apart [Add to Longdo]
渐变[jiàn biàn, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] gradual change [Add to Longdo]
逐次[zhú cì, ㄓㄨˊ ㄘˋ, ] gradually; one after another; little by little [Add to Longdo]
逐渐[zhú jiàn, ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gradual \Grad"u*al\, n. [LL. graduale a gradual (in sense 1),
   fr. L. gradus step: cf. F. graduel. See {Grade}, and cf.
   {Grail} a gradual.]
   1. (R. C. Ch.)
    (a) An antiphon or responsory after the epistle, in the
      Mass, which was sung on the steps, or while the deacon
      ascended the steps.
    (b) A service book containing the musical portions of the
      Mass.
      [1913 Webster]
 
   2. A series of steps. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gradual \Grad"u*al"\; a. [Cf; F. graduel. See {Grade}, and cf.
   {Gradual}, n.]
   Proceeding by steps or degrees; advancing, step by step, as
   in ascent or descent or from one state to another; regularly
   progressive; slow; as, a gradual increase of knowledge; a
   gradual decline.
   [1913 Webster]
 
      Creatures animate with gradual life
      Of growth, sense, reason, all summed up in man.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gradual
   adj 1: proceeding in small stages; "a gradual increase in
       prices" [ant: {sudden}]
   2: (of a topographical gradient) not steep or abrupt; "a gradual
     slope" [ant: {steep}]
   n 1: (Roman Catholic Church) an antiphon (usually from the Book
      of Psalms) immediately after the epistle at Mass

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 gradual
   gradual
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top