หรือคุณหมายถึง graciousneß?
Search result for

graciousness

(8 entries)
(1.0426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graciousness-, *graciousness*, graciousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graciousness[N] ความงดงาม, See also: ความมีเสน่ห์, Syn. complaisance, refinement

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graciousnessI appreciate your graciousness and efforts on my behalf.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปรานี[n.] (khwām prānī) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness   FR: pitié [f] ; bienveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRACIOUSNESS    G R EY1 SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graciousness    (n) (g r ei1 sh @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仁恵[じんけい, jinkei] (n) graciousness; mercy; charity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graciousness \Gra"cious*ness\, n.
   Quality of being gracious.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graciousness
   n 1: excellence of manners or social conduct [ant:
      {ungraciousness}]
   2: the quality of being kind and gentle [syn: {benignity},
     {benignancy}, {graciousness}] [ant: {malignance},
     {malignancy}, {malignity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top