Search result for

gracious

(46 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gracious-, *gracious*, graciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gracious[ADJ] ซึ่งมีมารยาท, See also: งดงาม, สง่างาม, Syn. chivalrous, Ant. rude, unchivalrous
graciously[ADV] อย่างงดงาม
graciousness[N] ความงดงาม, See also: ความมีเสน่ห์, Syn. complaisance, refinement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
ungracious(อันเกร'เชิส) adj. ไม่สุภาพ,วางปึ่ง,หยาบคาย,ไม่กรุณา,ไม่มีมารยาท.

English-Thai: Nontri Dictionary
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
ungracious(adj) ไม่สุภาพ,ไม่กรุณา,วางปึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย Valiant (2008)
Lord Mountbatten has graciously agreed to represent the interest of the crown in this matter.ลอร์ดเมานท์บาทเทน มีความกรุณาที่จะเป็นตัวแทน ในเรื่องผลประโยชน์ของเกียรติในเรื่องนี้ The Bank Job (2008)
Goodness gracious!โอ้.. พระคุ้มครอง The Secret of Moonacre (2008)
But when someone gives you a gift, you should accept it graciously.คนอื่นให้ของมาเราก็ควรจะรับไว้ The Ramen Girl (2008)
Oh, my goodness gracious, thank you so much.น่าปลาบปลื้มมากๆ Duplicity (2009)
Oh, boy. You poke it, you stab it, you jab it, you give the... oh, my goodness gracious.โอ้ คุณทิ่ม แทง จิ้ม คุณให้... New York Sucks (2009)
You've always been very gracious about us.เธอมักจะเห็นอกเห็นใจ... พวกเรามาตลอดเลย The Twilight Saga: New Moon (2009)
While I was on the trip you so graciously gave me I found it again.ฮัลโหล? The Goodbye Gossip Girl (2009)
If you want people to see you as... as a real actress, you should be gracious and... and that the movie's more important than your scene.ถ้าคุณอยากจะเป็นคนอื่นมองคุณเป็น นักแสดงที่แท้จริง เธอก็ควรจะอยู่อย่างสง่างามและ และหนังทั้งเรื่อง มันก็สำคัญกว่าฉากของคุณคนเดียว Dan de Fleurette (2009)
Yes, she was always very gracious.ใช่ นางมีมารยาทงดงามเสมอๆ Beauty and the Beast (2009)
It was gracious of you to think of me.เป็นความกรุณาของท่านที่คิดถึงข้า The Witch's Quickening (2009)
Gracious. Is it that time already?โอ้ว นี่มันก็ ดึกมากแล้ว Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graciousI appreciate your graciousness and efforts on my behalf.
graciousIt was gracious of you to accept.
graciousI was taken in by his good looks and gracious manners.
graciousShe held back her anger, and smiled graciously.
graciousShe is a most gracious neighbor.
graciousShe is gracious to everyone.
graciousThe queen was gracious enough to invite us.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปรานี[n.] (khwām prānī) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness   FR: pitié [f] ; bienveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRACIOUS    G R EY1 SH AH0 S
GRACIOUSLY    G R EY1 SH AH0 S L IY0
GRACIOUSNESS    G R EY1 SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gracious    (j) (g r ei1 sh @ s)
graciously    (a) (g r ei1 sh @ s l ii)
graciousness    (n) (g r ei1 sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gnädig; gütig {adj} | gnädiger | am gnädigstengracious | more gracious | most gracious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いやはや[, iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
畏くも[かしこくも, kashikokumo] (adv) graciously [Add to Longdo]
畏れ多くも[おそれおおくも, osoreookumo] (exp) graciously [Add to Longdo]
恩命[おんめい, onmei] (n) gracious command or words [Add to Longdo]
恵み深い[めぐみぶかい, megumibukai] (adj-i) gracious; benign [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
至れり尽くせり;至れり尽せり;至れりつくせり[いたれりつくせり, itareritsukuseri] (adj-no,exp) very polite; most gracious [Add to Longdo]
仁恵[じんけい, jinkei] (n) graciousness; mercy; charity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gracious \Gra"cious\ (gr[=a]"sh[u^]s), a. [F. gracieux, L.
   gratiosus. See {Grace}.]
   1. Abounding in grace or mercy; manifesting love, or
    bestowing mercy; characterized by grace; beneficent;
    merciful; disposed to show kindness or favor;
    condescending; as, his most gracious majesty.
    [1913 Webster]
 
       A god ready to pardon, gracious and merciful. --Neh.
                          ix. 17.
    [1913 Webster]
 
       So hallowed and so gracious in the time. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Abounding in beauty, loveliness, or amiability; graceful;
    excellent.
    [1913 Webster]
 
       Since the birth of Cain, the first male child, . . .
       There was not such a gracious creature born. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Produced by divine grace; influenced or controlled by the
    divine influence; as, gracious affections.
 
   Syn: Favorable; kind; benevolent; friendly; beneficent;
     benignant; merciful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gracious
   adj 1: characterized by charm, good taste, and generosity of
       spirit; "gracious even to unexpected visitors"; "gracious
       living"; "he bears insult with gracious good humor" [ant:
       {ungracious}]
   2: characterized by kindness and warm courtesy especially of a
     king to his subjects; "our benignant king" [syn: {benignant},
     {gracious}]
   3: exhibiting courtesy and politeness; "a nice gesture" [syn:
     {courteous}, {gracious}, {nice}]
   4: disposed to bestow favors; "thanks to the gracious gods"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top