Search result for

graceful

(78 entries)
(0.0451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graceful-, *graceful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graceful[ADJ] นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful
gracefully[ADV] อย่างนุ่มนวล, See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม, Syn. agilely, elegantly, beautifully, Ant. awkwardly
gracefulness[N] ความสง่างาม, See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี, Syn. elegance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graceful degradationการเสื่อมทีละน้อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How graceful!วิธีที่สง่างาม! Pinocchio (1940)
He was supposed to be so graceful and agile.เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ คล่องแคล่วและนุ่มนวล Field of Dreams (1989)
May I assume that... the upshot of all this is that you will not be easing gracefully into retirement?ขอฉันสมมุตินะว่า ผลสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้ ก็คือคุณจะไม่ยอมเกษียณอย่างสงบใช่ไหม Don Juan DeMarco (1994)
Figures dancing gracefullyภาพคนเต้น งามเกินรำพัน Anastasia (1997)
Figures dancing gracefullyภาพคนเต้น งามเกินรำพัน Anastasia (1997)
God did not bless him with a graceful tongue, but he more than compensates with the wit of his hands.พระเจ้าสร้างลิ้นเขาบกพร่อง แต่มอบพรสวรรค์ที่มือเขาทดแทน Snow White: A Tale of Terror (1997)
Visually, there exists a graceful equilibrium between its length and width.ดังที่เห็น ด้านยาวกับด้านกว้าง มีสัดส่วนที่สมดุลกัน Pi (1998)
You write gracefully. Calligraphy is so similar to fencing.คุณเขียนสวย การคัดลายมือ เหมือนการเล่นฟันดาบ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
"You looked so graceful and brave out there - a different person from the one who first walked into Miss Mitzi's studio."คุณดูยิ่งใหญ่ แล้วก็กล้าหาญมาก" "เป็นคนละคนกับคนที่ เดินเข้ามาในมิสมิสท์ซี่สตูดิโอเลย" Shall We Dance (2004)
You're a successful, intelligent, caring, graceful woman.คุณเป็นหญิงแกร่ง,ประสบความสำเร็จ,จิตใจดี Mean Girls (2004)
They are elegant and graceful, much better than accessories these days.ดูหรูหราแล้วก็ปราณีตกว่าของใช้สมัยนี้ตั้งเยอะ. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Feel the music and move gracefully.อินกับเพลงและเคลื่อนไหวอย่างสง่างาม A Millionaire's First Love (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gracefulAll her motions were graceful.
gracefulAn ugly duckling became a graceful swan.
gracefulEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
gracefulI am descended from a graceful family.
gracefulI found her graceful.
gracefulI want to age gracefully.
gracefulRarely have I met such a graceful dancer.
gracefulShe bore herself gracefully.
gracefulShe has a graceful carriage.
gracefulShe is a graceful beauty.
gracefulShe is beautiful, and what is more, very graceful.
gracefulShe is graceful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งามสง่า[ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
ตระการ[ADV] beautifully, See also: gracefully, Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม, Example: ช่างแกะสลักบานประตูได้ตระการงดงามมาก, Thai definition: อย่างงดงาม, อย่างชวนให้ยินดีหรือพอใจ
นุ่มนิ่ม[ADJ] bland, See also: graceful, Example: ผู้ใหญ่ชอบกิริยานุ่มนิ่มของพี่สะใภ้คนนี้มาก
กระชดกระช้อย[ADJ] graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย
คมขำ[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมคาย, Example: เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก, Thai definition: สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai definition: มีหน้าตาดี
ช้อยชด[ADJ] affectedly graceful, See also: graceful in manner

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously   
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner   FR: souple ; délié
ช้อยชด[adj.] (chøichot) EN: graceful   
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine   
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely   FR: gracieusement
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine   FR: gracieux
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully   FR: gracieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
GRACEFUL    G R EY1 S F AH0 L
GRACEFULLY    G R EY1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graceful    (j) (g r ei1 s f @ l)
gracefully    (a) (g r ei1 s f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenprinie {f} [ornith.]Graceful Warbler [Add to Longdo]
Feenhonigfresser {m} [ornith.]Graceful Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific) [Add to Longdo]
タイワンザメ[, taiwanzame] (n) graceful catshark (Proscyllium habereri, found in the Western Pacific) [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
温雅[おんが, onga] (adj-na,n) graceful; affable [Add to Longdo]
雅びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅びやか;雅やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na,n) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅味[がみ, gami] (n) high class; graceful [Add to Longdo]
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]
気品がある[きひんがある, kihingaaru] (exp,v5r-i) (See 気品のある) to be elegant; to be graceful; to be refined [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, / ] graceful; fine; elegant [Add to Longdo]
[pīng, ㄆㄧㄥ, ] graceful [Add to Longdo]
[ē, , ] graceful; willowy; unstable [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] graceful; tactful [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] graceful [Add to Longdo]
[ráo, ㄖㄠˊ, / ] graceful [Add to Longdo]
绰约[chuò yuē, ㄔㄨㄛˋ ㄩㄝ, / ] graceful; charming [Add to Longdo]
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ˊ, / ] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed [Add to Longdo]
风姿绰约[fēng zī chuò yāo, ㄈㄥ ㄗ ㄔㄨㄛˋ ㄧㄠ, 姿 / 姿] graceful; charming; feminine [Add to Longdo]
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, / ] graceful; elegant; to drift; to float [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graceful \Grace"ful\, a.
   Displaying grace or beauty in form or action; elegant; easy;
   agreeable in appearance; as, a graceful walk, deportment,
   speaker, air, act, speech.
   [1913 Webster]
 
      High o'er the rest in arms the graceful Turnus rode.
                          --Dryden.
   -- {Grace"ful*ly}, adv. {Grace"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graceful
   adj 1: characterized by beauty of movement, style, form, or
       execution [ant: {awkward}]
   2: suggesting taste, ease, and wealth [syn: {elegant},
     {graceful}, {refined}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top