Search result for

good-looking

(55 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -good-looking-, *good-looking*, good-look
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
good-looking[ADJ] มีหน้าตาดี, See also: สวย, หล่อ, ชวนมอง, น่าดึงดูดใจ, Syn. cute, pretty, handsome, Ant. unattractive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
good-lookingadj. มีหน้าตาดี,สวยงาม,หล่อ, Syn. handsome,attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
good-looking (adj ) ดูดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีรูปร่างที่ดี)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's see if your thing is good-looking, tooอยากรู้จริงๆว่า ของลับของท่านจะงดงามเพียงใด Portrait of a Beauty (2008)
You're a good-looking group!กลุ่มพวกนายดูดีจัง! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Looking pretty good-looking to me.ดูดีมาก ๆ เยี่ยม ดูฉันสิ New York, I Love You (2008)
Why are you keeping the rich, good-looking, famous guys all to yourself?ทำไมคุณจะเก็บหนุ่มๆ ไว้คนเดียวเลยรึยังไงกันจ๊ะ The House Bunny (2008)
And the other guy, he was very good-looking... but he was short as shit.ส่วนอีกคนหน้าตาดีมาก แต่ตัวเตี้ยม่อต้อ Pineapple Express (2008)
I was in the pharmacy a while ago, and there was a really good-looking pharmacist behind the counter.ฉันไปร้านขายยา และก็มีเภสัชกรที่ดูดีมากๆ The Happening (2008)
Really good-looking.ดูดีมากๆ The Happening (2008)
So now we know he's rich. But is he good-looking?งั้นตอนนี้เราก็รู้ว่าเขารวย แต่เขาดูดีรึเปล่าล่ะ? Nights in Rodanthe (2008)
That good-looking, huh?งั้ย ดูดีมั้ย หือ? Nights in Rodanthe (2008)
Yes, good-looking.น้าว่าพ่อหนูจะกลับมามั้ยค่ะ? Bedtime Stories (2008)
That's one intensely good-looking... son of a bitch, if you ask me.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะโทรเรียกนาย ที่นี่น่าขนลุกชะมัด My Bloody Valentine (2009)
How can you be so good-looking?ทำไมคุณดูดีจังนะ? Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
good-lookingA good-looking horse may sometimes break down.
good-lookingHe is good-looking and smart.
good-lookingHe wants to meet that good-looking girl.
good-lookingLook at that good-looking boy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อ[ADJ] good-looking, See also: handsome, Syn. งาม, ชวนมอง, หล่อเหลา, Ant. น่าเกลียด, อัปลักษณ์, ขี้เหร่, Example: คนเราจะชอบคนสวย คนหล่อ มากกว่าคนน่าเกลียด, Thai definition: มีหน้าตาดี
ศุภางค์[ADJ] good-looking, See also: good-figured, Thai definition: ที่มีรูปงาม, ที่มีรูปร่างดี, Notes: (สันสกฤต)
ทัศไนย[ADJ] beautiful, See also: good-looking, fine, pretty, Syn. น่าดู, งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โฉมงาม[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมฉาย, โฉมเฉลา, นงคราญ, Example: โฉมงามของเขาก็คือเธอคนเดียวแหละ, Count unit: นาง, Thai definition: หญิงรูปงาม
โฉมฉาย[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมเฉลา, นงคราญ, Thai definition: หญิงรูปงาม
โฉมเฉลา[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมฉาย, นงคราญ, Thai definition: หญิงรูปงาม
โฉมตรู[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมฉาย, นงคราญ, โฉมเฉลา, Example: โฉมตรูนางนี้มีนามว่าสีดา
ขำ[V] good-looking, See also: attractive, handsome, smart, elegant, pretty, pretty and charming, Syn. คมขำ, Example: ผิวหล่อนขำงามดีออก ดูสวยคมคายไม่จืดชืดเหมือนพวกผิวขาว, Thai definition: มีลักษณะคมคายคมสันชวนให้มอง, Notes: ใช้แก่ผิว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalāo) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมงาม[n.] (chōmngām) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมตรู[n.] (chōmtrū) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy   
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely   FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ลออ[adj.] (la-ø) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful   FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[adj.] (lø) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking   FR: beau ; élégant ; séduisant
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
good-looking    (j) - (g u1 d - l u1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
グッドルッキング[, guddorukkingu] (adj-f) good-looking [Add to Longdo]
格好いい;かっこ好い[かっこういい(格好いい);かっこいい, kakkouii ( kakkou ii ); kakkoii] (adj-i) (See 格好よい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
格好のいい;格好のよい;格好の良い[かっこうのいい(格好のいい;格好の良い);かっこうのよい(格好のよい;格好の良い), kakkounoii ( kakkou noii ; kakkou no yoi ); kakkounoyoi ( kakkou noyoi ; kakkou no ] (adj-na) attractive; good-looking; stylish; cool [Add to Longdo]
格好よい[かっこうよい;かっこよい, kakkouyoi ; kakkoyoi] (adj-i) (See 格好いい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
見目良い[みめよい, mimeyoi] (adj-i) good-looking [Add to Longdo]
見目麗しい[みめうるわしい, mimeuruwashii] (adj-i) good-looking; fair; beautiful [Add to Longdo]
渋皮がむける;渋皮が剥ける[しぶかわがむける, shibukawagamukeru] (v1,vi) (a woman) to lose her roughness and become urbane and good-looking; to become experienced in worldly affairs [Add to Longdo]
渋皮のむけた女;渋皮の剥けた女[しぶかわのむけたおんな, shibukawanomuketaonna] (n) (See 渋皮がむける) urbane and good-looking woman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受看[shòu kàn, ㄕㄡˋ ㄎㄢˋ, ] good-looking [Add to Longdo]
好看[hǎo kàn, ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ, ] good-looking [Add to Longdo]
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, ] good-looking; cute [Add to Longdo]
美貌[měi mào, ㄇㄟˇ ㄇㄠˋ, ] good-looking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good-looking \Good"-look`ing\, a.
   Handsome; fine-looking; as, a good-looking man.
 
   Syn: fine-looking, better-looking, handsome, well-favored,
     well-favoured.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 good-looking
   adj 1: pleasing in appearance especially by reason of conformity
       to ideals of form and proportion; "a fine-looking woman";
       "a good-looking man"; "better-looking than her sister";
       "very pretty but not so extraordinarily handsome"-
       Thackeray; "our southern women are well-favored"- Lillian
       Hellman [syn: {fine-looking}, {good-looking}, {better-
       looking}, {handsome}, {well-favored}, {well-favoured}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top