Search result for

good for nothing

(26 entries)
(1.9798 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -good for nothing-, *good for nothing*, good for noth
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Somebody who's good for nothing...คนที่ไร้ค่า.. Blues Harp (1998)
You good for nothing!เธอนี่ไม่มีอะไรดีเลย Oldboy (2003)
And that good for nothing tells her own mother to shut up?เธอกล้าดียังไง ที่มาบอกให้แม่เธอหยุดพูดน่ะ Dasepo Naughty Girls (2006)
His head is good for nothing.หมอนี่ไม่รู้อะไรเลยจริง ๆ A Millionaire's First Love (2006)
My lord's young son has made me lose face in front of that good for nothing guyลูกชายนายท่านเสียหน้าต่อหน้าคนอื่น Iljimae (2008)
The man was a... cowardly good for nothing.ชายผู้ซึ่งขลาดเขลา ดีโดยไร้ประโยชน์ The Secret of Moonacre (2008)
They behave like humans! They're just a bunch of good for nothing thugs, packed animals!พวกนั้นทำตัวเหมือนมนุษย์เรานี่แหละ กิน, ดื่ม, มั่วกัน Agora (2009)
He's good for nothing!เขาดีกว่าที่คิดนะ I Saw the Devil (2010)
The batch will be good for nothing if we don't clear the contaminant.ยาพวกนี้มันออกมาไม่มีคุณภาพเลย ถ้าเราไม่จัดการสิ่งที่ปนเปื้อนก่อน Fly (2010)
You good for nothing bum!ไอ้เจ้าคนไม่มีอะไรดี! Hello Ghost (2010)
Shim Gun Wook, that good for nothing bastard!ชิม กอนวุค ไอ้สารเลวนั่น! Episode #1.14 (2010)
♪ Because I love him so ♪ ♪ I'd be good for nothing too, I know ♪ ♪ Without good for nothing Joe ♪ดร.คูแรน ใช่ไหมคะ Spooky Little Girl (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
good for nothingHe is always idling about and good for nothing.
good for nothingHe is good for nothing.
good for nothingHis idea is good for nothing.
good for nothingHis son is lazy and good for nothing.
good for nothingIt is good for nothing.
good for nothingThe chicken feed I get for a salary is good for nothing.
good for nothingThe computer was so outdated that it was good for nothing.
good for nothingThis tool is good for nothing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่าประโยชน์[ADJ] useless, See also: good for nothing, no point in vain, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้เลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปล่าประโยชน์[X] (plao prayōt) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain   FR: inutile ; vain

Japanese-English: EDICT Dictionary
何の役にも立たない[なんのやくにもたたない, nannoyakunimotatanai] (exp) of no use whatsoever; good for nothing; useless [Add to Longdo]
独活の大木;うどの大木[うどのたいぼく, udonotaiboku] (exp) good for nothing (of people); derived from a large 'udo' plant being of no use (only the young, tender, plant can be eaten) [Add to Longdo]
[なまくら, namakura] (adj-na) (1) (uk) blunt (e.g. sword); dull; (2) lazy; cowardly; good for nothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good \Good\, a. [Compar. {Better}; superl. {Best}. These words,
   though used as the comparative and superlative of good, are
   from a different root.] [AS. G[=o]d, akin to D. goed, OS.
   g[=o]d, OHG. guot, G. gut, Icel. g[=o][eth]r, Sw. & Dan. god,
   Goth. g[=o]ds; prob. orig., fitting, belonging together, and
   akin to E. gather. [root]29 Cf. {Gather}.]
   [1913 Webster]
   1. Possessing desirable qualities; adapted to answer the end
    designed; promoting success, welfare, or happiness;
    serviceable; useful; fit; excellent; admirable;
    commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive,
    or troublesome, etc.
    [1913 Webster]
 
       And God saw everything that he had made, and behold,
       it was very good.           --Gen. i. 31.
    [1913 Webster]
 
       Good company, good wine, good welcome. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing moral excellence or virtue; virtuous; pious;
    religious; -- said of persons or actions.
    [1913 Webster]
 
       In all things showing thyself a pattern of good
       works.                --Tit. ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   3. Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite;
    propitious; friendly; well-disposed; -- often followed by
    to or toward, also formerly by unto.
    [1913 Webster]
 
       The men were very good unto us.    --1 Sam. xxv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   4. Serviceable; suited; adapted; suitable; of use; to be
    relied upon; -- followed especially by for.
    [1913 Webster]
 
       All quality that is good for anything is founded
       originally in merit.         --Collier.
    [1913 Webster]
 
   5. Clever; skillful; dexterous; ready; handy; -- followed
    especially by at.
    [1913 Webster]
 
       He . . . is a good workman; a very good tailor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those are generally good at flattering who are good
       for nothing else.           --South.
    [1913 Webster]
 
   6. Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious;
    valid; in a commercial sense, to be depended on for the
    discharge of obligations incurred; having pecuniary
    ability; of unimpaired credit.
    [1913 Webster]
 
       My reasons are both good and weighty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       My meaning in saying he is a good man is . . . that
       he is sufficient . . . I think I may take his bond.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest;
    in good sooth.
    [1913 Webster]
 
       Love no man in good earnest.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Not small, insignificant, or of no account; considerable;
    esp., in the phrases a good deal, a good way, a good
    degree, a good share or part, etc.
    [1913 Webster]
 
   9. Not lacking or deficient; full; complete.
    [1913 Webster]
 
       Good measure, pressed down, and shaken together, and
       running over.             --Luke vi. 38.
    [1913 Webster]
 
   10. Not blemished or impeached; fair; honorable; unsullied;
     as in the phrases a good name, a good report, good
     repute, etc.
     [1913 Webster]
 
        A good name is better than precious ointment.
                          --Eccl. vii.
                          1.
     [1913 Webster]
 
   {As good as}. See under {As}.
 
   {For good}, or {For good and all}, completely and finally;
    fully; truly.
    [1913 Webster]
 
       The good woman never died after this, till she came
       to die for good and all.       --L'Estrange.
 
   {Good breeding}, polite or polished manners, formed by
    education; a polite education.
    [1913 Webster]
 
       Distinguished by good humor and good breeding.
                          --Macaulay.
 
   {Good cheap}, literally, good bargain; reasonably cheap.
 
   {Good consideration} (Law).
     (a) A consideration of blood or of natural love and
       affection. --Blackstone.
     (b) A valuable consideration, or one which will sustain a
       contract.
 
   {Good fellow}, a person of companionable qualities.
    [Familiar]
 
   {Good folk}, {or Good people}, fairies; brownies; pixies,
    etc. [Colloq. Eng. & Scot.]
 
   {Good for nothing}.
     (a) Of no value; useless; worthless.
     (b) Used substantively, an idle, worthless person.
       [1913 Webster]
 
          My father always said I was born to be a good
          for nothing.           --Ld. Lytton.
 
   {Good Friday}, the Friday of Holy Week, kept in some churches
    as a fast, in memoory of our Savior's passion or
    suffering; the anniversary of the crucifixion.
 
   {Good humor}, or {Good-humor}, a cheerful or pleasant temper
    or state of mind.
 
   {Good humor man}, a travelling vendor who sells Good Humor
    ice-cream (or some similar ice-cream) from a small
    refrigerated truck; he usually drives slowly through
    residential neighborhoods in summertime, loudly playing
    some distinctive recorded music to announce his presence.
    [U. S.]
 
   {Good nature}, or {Good-nature}, habitual kindness or
    mildness of temper or disposition; amiability; state of
    being in good humor.
    [1913 Webster]
 
       The good nature and generosity which belonged to his
       character.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The young count's good nature and easy
       persuadability were among his best characteristics.
                          --Hawthorne.
 
   {Good people}. See {Good folk} (above).
 
   {Good speed}, good luck; good success; godspeed; -- an old
    form of wishing success. See {Speed}.
 
   {Good turn}, an act of kidness; a favor.
 
   {Good will}.
     (a) Benevolence; well wishing; kindly feeling.
     (b) (Law) The custom of any trade or business; the
       tendency or inclination of persons, old customers and
       others, to resort to an established place of
       business; the advantage accruing from tendency or
       inclination.
       [1913 Webster]
 
          The good will of a trade is nothing more than
          the probability that the old customers will
          resort to the old place.     --Lord Eldon.
 
   {In good time}.
     (a) Promptly; punctually; opportunely; not too soon nor
       too late.
     (b) (Mus.) Correctly; in proper time.
 
   {To hold good}, to remain true or valid; to be operative; to
    remain in force or effect; as, his promise holds good; the
    condition still holds good.
 
   {To make good}, to fulfill; to establish; to maintain; to
    supply (a defect or deficiency); to indemmify; to prove or
    verify (an accusation); to prove to be blameless; to
    clear; to vindicate.
    [1913 Webster]
 
       Each word made good and true.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Of no power to make his wishes good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I . . . would by combat make her good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Convenient numbers to make good the city. --Shak.
 
   {To think good}, to approve; to be pleased or satisfied with;
    to consider expedient or proper.
    [1913 Webster]
 
       If ye think good, give me my price; and if not,
       forbear.               --Zech. xi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   Note: Good, in the sense of wishing well, is much used in
      greeting and leave-taking; as, good day, good night,
      good evening, good morning, etc.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top