หรือคุณหมายถึง goddeß?
Search result for

goddess

(61 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goddess-, *goddess*, goddes
English-Thai: Longdo Dictionary
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goddess[N] เทพธิดา, Syn. female deity, demigoddess, Ant. witch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goddess(กอด'ดิส) n.เทพเจ้าหญิง,สตรีที่สวยงาม., See also: goddesshood n.

English-Thai: Nontri Dictionary
goddess(n) เทพธิดา,นางฟ้า,นางสวรรค์,นางอัปสร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goddessesเทพเจ้าสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Artemis is the goddess of the forests and the hills.อาร์ทิมิส คือ พระเจ้าแห่งพงไพรและขุนเขา New Haven Can Wait (2008)
Goddess of Love Mia dropped by!Goddess of Love Mia dropped by! Akai ito (2008)
That is the Buddhist Goddess of Mercy who absolves the suffering of all creatures and leads us to happiness.นั่นคือพระเทพแห่งความเมตตา สำหรับคนที่ สิ้นหวัง และนำพาเราไปพบความสุบสมหวัง Heartbreak Library (2008)
I'm not a geisha. I'm a goddess.ฉันไม่ใช่เกอิชา แค่คล้าย The Ramen Girl (2008)
Nobody is running this goddess out of town.ไม่มีใครเขาติดอยู่กับที่เหมือนเธอ The Ramen Girl (2008)
Goddess ramen.เมกามิราเม็งค่ะ The Ramen Girl (2008)
Goddess ramen.เมกามิราเม็งค่ะ ท่านประธาน The Ramen Girl (2008)
Peppers... Goddess Ramen...เมกามิราเม็ง The Ramen Girl (2008)
4 Tokyos, 1 Goddess and 1 Maezumi special.ขอโตเกียวแบบพิเศษด้วยค่ะ The Ramen Girl (2008)
You are a goddess.คุณคือเทพธิดา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I saw a goddess!ผมเห็นเทพธิดาสมุทร! Ponyo (2008)
It's a goddess.เทพธิดาสมุทร! Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goddessThe Romans worshiped their goddess, Juno.
goddessUntil Manet painted this picture his female nudes were limited to goddesses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่[N] goddess, Example: ถ้ากินข้าวไม่หมดจะเป็นบาปต่อแม่โพสพ, Thai definition: คำยกย่องเทวดาผู้หญิงบางพวก
พาณี[N] sarassah; goddess of speech, See also: goddess of rhetories, Syn. พระสรัสวดี, Thai definition: เจ้าแม่แห่งวาจา คือ พระสรัสวดี
โพสพ[N] goddess of rice, See also: goddess of grain, Syn. ไพสพ, Example: ก่อนกินอาหารทุกมื้อ เราจะรำลึกถึงคุณของพระแม่โพสพ เพื่อเตือนสติให้เรากินอย่างไม่ทิ้งขว้าง, Thai definition: เทพธิดาประจำข้าว, เจ้าแม่แห่งข้าว
ภารตี[N] goddess, See also: goddess Surasawadee, Thai definition: ชื่อหนึ่งของพระสุรัสวดี
เมขลา[N] goddess of lightning, See also: goddess of the ocean/sea, name of goddess, Syn. นางเมขลา, Example: เพียงครู่เดียว ภาพนั้นก็เปลี่ยนเป็นภาพนางเมขลาล่อแก้วแววไว พร้อมเสียงเพลงไทยไพเราะ, Count unit: นาง, Thai definition: ชื่อนางเทพธิดาประจำสมุทร มีดวงแก้ววิเศษ, Notes: (บาลี)
วาณี[N] Goddess of Speech, Syn. พระสรัสวดี, Count unit: องค์, Thai definition: เจ้าแม่แห่งวาจา, Notes: (สันสกฤต)
วารุณี[N] Goddess of Wine, See also: Goddess of Liquor, Count unit: องค์, Thai definition: เทวีแห่งเหล้า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เจ้าแม่[N] goddess, See also: female guardian spirit, angel, Example: ประเพณีของชาวบาบิโลเนียไม่ว่าไพร่หรือผู้ดีต้องผ่านพิธีบูชาเจ้าแม่มิลิตตา, Thai definition: เทพารักษ์ผู้หญิงที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์จะให้ความคุ้มเกรงรักษาได้
เทพธิดา[N] goddess, See also: angel, female deity, demigoddess, dryad, fury, muse, Syn. นางฟ้า, Example: นางมณีเมขลาเป็นเทพธิดาองค์หนึ่ง, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี)
เทวธิดา[N] goddess, See also: fairy, god's daughter, female deity, demigoddess, muse, angel, Syn. นางฟ้า, เทพธิดา, Count unit: องค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยกระทง[n. prop.] (Løi Krathong) EN: Loy Kratong Festival ; River Goddess worship ceremony   FR: fête des lumières [f] ; Loy Krathong [m]
แม่[n.] (maē) EN: Mother ; goddess   
แม่คงคา[n. exp.] (maē khongkhā) EN: mother of water ; goddess of water ; goddess of the sea   
แม่ธรณี[n. exp.] (maē thøranī ) EN: mother earth ; earth goddess   
เมขลา[n.] (mēkkhalā) EN: goddess of lightning ; goddess of the ocean/sea ; name of goddess   
นางฟ้า[n.] (nāngfā) EN: fairy ; angel ; goddess   FR: fée [f] ; ange [m]
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker   FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]
เทพธิดา[n.] (thēpthidā) EN: goddess ; angel ; female deity ; demigoddess ; dryad ; fury ; muse   FR: divinité [f] ; déesse [f] ; muse [f] ; fée ^f]
เทวดา[n.] (thēwadā) EN: deva ; god ; goddess ; angel ; miracle worker ; divinity   FR: divinité [f] ; dieu [m] ; déesse [f]
เทวี[n.] (thēwī) EN: goddess   FR: déesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GODDESS    G AA1 D AH0 S
GODDESSES    G AA1 D AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goddess    (n) (g o1 d i s)
goddesses    (n) (g o1 d i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Göttin {f} | Göttinnen {pl}goddess | goddesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテナ[, atena] (n) Athena (Greek goddess); Athene [Add to Longdo]
ウェスタ[, uesuta] (n) Vesta (Roman goddess of hearth, home and family) [Add to Longdo]
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
ギ神[ギかみ, gi kami] (n) Greek god or goddess [Add to Longdo]
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture) [Add to Longdo]
ジュノー[, juno-] (n) Juno (Roman goddess) [Add to Longdo]
デメテル[, demeteru] (n) Demeter (Greek goddess) [Add to Longdo]
ヘスティア[, hesuteia] (n) Hestia (Greek goddess) [Add to Longdo]
ヘラ[, hera] (n) Hera (Greek goddess) [Add to Longdo]
ローマ神[ローマかみ, ro-ma kami] (n) Roman god or goddess [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天孙娘娘[Tiān sūn Niáng niáng, ㄊㄧㄢ ㄙㄨㄣ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, / ] Goddess of Fertility [Add to Longdo]
女神[nǚ shén, ㄋㄩˇ ㄕㄣˊ, ] goddess; nymph [Add to Longdo]
子孙娘娘[Zǐ sūn Niáng niáng, ㄗˇ ㄙㄨㄣ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, / ] Goddess of Fertility [Add to Longdo]
神女[shén nǚ, ㄕㄣˊ ㄋㄩˇ, ] goddess [Add to Longdo]
圣母峰[Shèng mǔ fēng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄈㄥ, / ] Goddess peak (Nepalese: Sagarmatha, Sky Goddess); refers to Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Mt Everest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goddess \God"dess\, n.
   1. A female god; a divinity, or deity, of the female sex.
    [1913 Webster]
 
       When the daughter of Jupiter presented herself among
       a crowd of goddesses, she was distinguished by her
       graceful stature and superior beauty. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman of superior charms or excellence.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goddess
   n 1: a female deity

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top