Search result for

gobble

(52 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gobble-, *gobble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gobble[VT] กลืนกินอย่างรวดเร็ว, See also: สวาปาม, ยัด, Syn. devour, gorge, Ant. nibble
gobble up[PHRV] รีบกินอย่างมูมมาม, See also: กินอย่างตะกละตะกลาม, Syn. gobble down
gobble up[PHRV] รีบรับ, See also: รีบใช้
gobble up[PHRV] มีอำนาจเหนือ
gobble down[PHRV] รีบกินอย่างมูมมาม, See also: กินอย่างตะกละตะกลาม, Syn. gobble up
gobbledegook[N] ภาษาที่ไม่รู้เรื่อง, Syn. gobbledygook
gobbledygook[N] ภาษาที่ไม่รู้เรื่อง, Syn. gobbledegook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gobble(กอบ'เบิล) v. กลืนตะกละตะกลาม,คว้าหมับ, Syn. gulp
gobbledegookn. ภาษาวกเวียน
gobbledygookn. ภาษาวกเวียน
gobbler(กอบ'เบลอะ) n. ไก่งวงตัวผู้,คนที่กินอย่างตะกละตะกลาม

English-Thai: Nontri Dictionary
gobble(vi) ส่งเสียงเหมือนไก่งวง
gobble(vt) ขยอกกลืน,สวาปาม,ตะกรุมตะกราม
gobbler(n) ไก่งวงตัวผู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every night it sneaks in my yard and gobbles my poor azaleas.ทุกคืนมันจะย่องมาที่สนาม คอยจิกต้นอาซาเลียของฉัน Up (2009)
- gobble, gobble.ขนม , คบเคี้ยว Hungry Man (2009)
The sea gobbles sometimes the vessels, but the life recovers his rights, and what was a ruin it turns into refuge.บางครั้งทะเลก็กลืนเรือ แต่ทุกชีวิตปลับตัวได้เอง ซากปรักหักพัง กลายเป็นที่พักพิง Oceans (2009)
How many ounces a day of this gobbledegook am I supposed to drink?ฉันต้องดื่มไอ้น้ำนี่เยอะเท่าไร ต่อวันอ่ะ? Iron Man 2 (2010)
She said she couldn't wait to gobble up every bite.หล่อนบอกว่าหล่อนรอไม่ไหว ที่จะสวาปามเข้าไปเลยเชียว Chuck Versus the Fake Name (2010)
Most would say it's gobbledegook.สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว มันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มน่ะ White Tulip (2010)
Well, I happen to know someone who's fluent in gobbledegook.อืม ฉันอยากจะรู้ว่า ใครที่เก่งเรื่องภาษาเฉพาะกลุ่มนี่บ้าง White Tulip (2010)
Okay, team. "Gobble, gobble," on three.เอาล่ะพวกเรา นับสามร้อง "กอบเบิล กอบเบิล" Meet the Grandparents (2010)
Gobble, gobble!กอบเบิล กอบเบิล! Meet the Grandparents (2010)
I won't, in case you gobble them up.ผมรู้ว่าคุณคิดจะทำอะไร? Episode #1.5 (2010)
- –Gobble, gobble, baby.- ฮุบๆ ที่รัก Toy Story 3 (2010)
Let's gobble the high school!เรารีบไปที่โรงเรียนมัธยมกัน The Crazies (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gobbleThe tramp gobbled down the free Thanksgiving dinner served at the church.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮุบ[V] gobble up, See also: seize, annex, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาฯ ต้องการฮุบกรมที่มีโรงเรียน และมีความสำคัญไว้เพียงคนเดียว, Thai definition: รวบเอาเป็นของตน
ขบ[V] crush, See also: gobble, crack, bite, grind, grit, Syn. กัด, ขบกัด, Example: เสือขบหัวคนเลี้ยงของมัน, Thai definition: เอาฟันเน้นเพื่อให้แตก เช่น ขบเมล็ดแตงโม, เอาฟันเน้นกัน เช่น ขบฟัน
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน[V] gnash one's teeth with anger, See also: gobble with anger, Syn. โกรธ, Example: เขาโกรธเธอมากแต่ทำอะไรเธอไม่ได้จึงได้แต่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Thai definition: แสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up   FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit   FR: croquer ; mordre
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter

CMU English Pronouncing Dictionary
GOBBLE    G AA1 B AH0 L
GOBBLED    G AA1 B AH0 L D
GOBBLER    G AA1 B AH0 L ER0
GOBBLERS    G AA1 B AH0 L ER0 Z
GOBBLEDYGOOK    G AA2 B AH0 L D IY0 G UH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gobble    (v) (g o1 b l)
gobbled    (v) (g o1 b l d)
gobbler    (n) (g o1 b l @ r)
gobbles    (v) (g o1 b l z)
gobblers    (n) (g o1 b l @ z)
gobbledygook    (n) (g o1 b l d i g u k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
珍糞漢[ちんぷんかん, chinpunkan] (n) babble; gibberish; gobbledygook; gobbledegook [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大吃[dà chī, ㄉㄚˋ ㄔ, ] gobble; eat quickly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gobble \Gob"ble\, v. i.
   1. To eat greedily.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a noise like that of a turkey cock. --Prior.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gobble \Gob"ble\, n.
   A noise made in the throat.
   [1913 Webster]
 
      Ducks and geese . . . set up a discordant gobble.
                          --Mrs. Gore.
   [1913 Webster] gobbledegook

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gobble \Gob"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Gobbled}; p. pr. & vb. n.
   {Gobbling}.] [Freq. of 2d gob.]
   [1913 Webster]
   1. To swallow or eat greedily or hastily; to gulp.
    [1913 Webster]
 
       Supper gobbled up in haste.      --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter (a sound) like a turkey cock.
    [1913 Webster]
 
       He . . . gobbles out a note of self-approbation.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   {To gobble up}, to capture in a mass or in masses; to capture
    suddenly. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gobble
   n 1: the characteristic sound made by a turkey cock
   v 1: eat hastily without proper chewing; "Don't bolt your food!"
      [syn: {gobble}, {bolt}]
   2: make a gurgling sound, characteristic of turkeys

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 gobble
  vt.
 
   1. To consume, usu.: used with ?up?. ?The output spy gobbles characters out
   of a {tty} output buffer.?
 
   2. To obtain, usu.: used with ?down?. ?I guess I'll gobble down a copy of
   the documentation tomorrow.? See also {snarf}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top