Search result for

go for

(57 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go for-, *go for*
English-Thai: Longdo Dictionary
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go for[PHRV] ออกไปเพื่อ (ทำกิจกรรม เช่น เดินเล่น ขับรถ ว่ายน้ำ), Syn. take for
go for[PHRV] ไปหาเพื่อนำมาให้, Syn. come for, send for
go for[PHRV] ขายในราคา, Syn. pay for
go for[PHRV] โจมตี, Syn. come after
go for[PHRV] พูดโจมตี
go for[PHRV] มุ่งมั่นเพื่อให้ได้, Syn. aim at
go for[PHRV] เลือก
go for[PHRV] ยอมรับ, See also: สนับสนุน, สนุกกับ, Syn. go in for, go on
go for[PHRV] ชอบ, See also: ชื่นชม, ดึงดูดใจ
go for[PHRV] เป็นจริงสำหรับ, See also: เกี่ยวช้องกับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
go for it.ได้สิ Slack Tide (2009)
Did hottie go for a pee or coffee?นี่สาวฮ้อท ไปฉี่หรือไปซื้อกาแฟ Adverse Events (2008)
Here's your chance. Go for it.โอกาสของคุณมาแล้ว ไปคว้ามาเลย Lancelot (2008)
Listen, what if I want to go for a pee up here?ฟังนะ คือถ้าฉันอยากออกไปฉี่ตอนนี้ล่ะ The Bank Job (2008)
Why would he let him go for treason?ทำไมถึงเขาปล่อยให้กิลดงไปกบฏได้นะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Then good luck. Go for it.โชคดีนะ ไปเถอะ Heartbreak Library (2008)
Go forward.ไปข้างหน้าสิ Vantage Point (2008)
Go forward.ไปข้างหน้าสิ Vantage Point (2008)
In case someone decides to go for a swim..ก็เผื่อมีคนอยากลงไปว่ายน้ำน่ะ Death Race (2008)
You think I desire to go for this purpose?เจ้าคิดว่าข้าอยากทำเช่นนี้เองหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
Hey, dude, if you're feeling lucky, you go for it.ไอ้หนู นี่กุญแจรถ ถ้าจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้น Day of the Dead (2008)
Let's you and me go for a little walk.เราไปเดินเล่นกันหน่อยดีกว่านะ Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go forAlso, those of you who don't have the chance to wear a 'kimono', go for it and wear one!
go forAt times we go for a drive.
go forCan I go for a walk?
go forDespite the problems of excessive commercialization, etc. the Olympics will go forward into the new century.
go forGo for a walk after dark.
go forGo for Broke!
go forHave you made up your mind where to go for the holidays?
go forHe didn't go for the idea.
go forHe suggested that we go for a swim.
go forI could go for a nice hot pizza right now.
go forI could really go for another cup of coffee.
go forI dared not go forward.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พักตากอากาศ[V] go for a change of air, See also: go to a summer resort, Syn. ตากอากาศ, พักผ่อนตากอากาศ, Example: ก่อนหน้าสงครามจะเกิด พ่อเคยพาไปตากอากาศหัวหินมาแล้วครั้งหนึ่ง, Thai definition: ไปพักผ่อนในที่ที่มีอากาศดี
กลอกกลิ้ง[V] roll to and fro, See also: go forwards and backwards, move back and forth, Example: ตั้งแต่วันนั้นมาเขามักมีเสียงหัวเราะเลื่อนลอย ดวงตากลอกกลิ้งและหวาดระแวง, Thai definition: เคลื่อนไหวกลับไปกลับมา
กินลมชมวิว[V] go for a walk, See also: stroll, walk leisurely, Example: ชาวบ้านจะไม่ออกมาเดินกินลมชมวิวกันในเวลาค่ำคืนเพราะถนนหนทางในหมู่บ้านมันเปลี่ยวและมืด, Thai definition: เดินชมทิวทัศน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดินเล่น[v.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander   FR: se balader ; se promener ; flâner
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway   FR: avancer ; progresser
เดินเที่ยว[v. exp.] (doēnthīo) EN: go for a walk ; go for a stroll ; promenade   
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēnkāonā) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress   FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēnrungreūang) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead   FR: avancer
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; improve ; press onward   FR: avancer ; progresser
กินลมชมวิว[v. exp.] (kinlom chom wiū) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely   FR: se promener ; se balader
มะม่วงอกร่องทอง [n. exp.] (mamūang okrǿngthøng) EN: Mango Forever   
มุ่งหน้า[v.] (mungnā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead   FR: se diriger vers

Japanese-English: EDICT Dictionary
えいやっ;えいや[, eiyatsu ; eiya] (int) go for it; heave; ugh [Add to Longdo]
がんば[, ganba] (int) (col) (See 頑張って) Go for it (kiddy talk); Keep at it [Add to Longdo]
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) [Add to Longdo]
頑張って[がんばって, ganbatte] (exp) hold on; go for it; keep at it; (P) [Add to Longdo]
進む[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P) [Add to Longdo]
足を伸ばす[あしをのばす, ashiwonobasu] (exp,v5s) (1) to (relax and) stretch one's legs out; (2) to go for a further walk [Add to Longdo]
賭け碁[かけご, kakego] (n) playing go for stakes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从事[cóng shì, ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ, / ] go for; engage in; undertake; to deal with; to handle; to do [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go for
   v 1: be pertinent or relevant or applicable; "The same laws
      apply to you!"; "This theory holds for all irrational
      numbers"; "The same rules go for everyone" [syn: {apply},
      {hold}, {go for}]
   2: give an affirmative reply to; respond favorably to; "I cannot
     accept your invitation"; "I go for this resolution" [syn:
     {accept}, {consent}, {go for}] [ant: {decline}, {refuse}]
   3: intend with some possibility of fulfilment; "I hope to have
     finished this work by tomorrow evening" [syn: {hope}, {go
     for}]
   4: have a fancy or particular liking or desire for; "She fancied
     a necklace that she had seen in the jeweler's window" [syn:
     {fancy}, {go for}, {take to}]
   5: make an attempt at achieving something; "She tried for the
     Olympics" [syn: {try for}, {go for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top