Search result for

go around

(44 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go around-, *go around*, go aroun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go around[PHRV] ไปทางลัด, Syn. go round
go around[PHRV] โอบได้รอบ, See also: โอบล้อม, ไปได้รอบ, Syn. go round

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where they go around the room And cry about who's dead.ที่ซึ่งพวกเขาเดินไปรอบๆห้อง และครำ่ครวญว่าใครตาย Not Cancer (2008)
Maybe I should go around wearing a pointy hat.บางทีผมน่าจะหาหมวกที่ปลายแหลมๆเหมือนพ่อมดมาใส่นะ The Mark of Nimueh (2008)
You should focus on raising your kid, not go around singing!คนที่มีลูกแบบเธอ ควรจะสนใจแต่เรื่องเลี้ยงลูกอย่างเดียวสิ Scandal Makers (2008)
You can't go around beating people up?คุณไม่สามารถ ไปรอบๆ เพื่อตีคน? Heartbreak Library (2008)
Go around your side Pull her in, head first.ฉีนเคยเห็นมันมาก่อน The Eye (2008)
Well, here, you've got to go around.ได้ๆ ดียังงั้นนายเขยิบไป Superhero Movie (2008)
I thought it meant "bullshit." Well, that means that you should stay here while I go around and open it from the other side.ไม่มันแปลว่าเธอรออยู่ตรงนี้นะ ฉันจะอ้อมไปเปิดประตูจากด้านนู้น Jumper (2008)
I don't know how things are in that third-rate novel of yours but where I come from one does not go around ravaging libraries!ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องราวของพวกแก ในหนังสือนิยายห่าเหวนั่นมันเป็นยังไง แต่คนแถวบ้านฉันเขาไม่เที่ยวไปทำลาย ห้องสมุดคนอื่นกันหรอก Inkheart (2008)
Go around the other side!ไปรอบๆอีกทาง! Changeling (2008)
Wait, no... Driver go around the block. We are not even close...เดี๋ยวขับไปรอบๆก่อน เรายังตกลงกันไม่ได้ Made of Honor (2008)
Ma'am, go around the other way.ลูซี ? Gomorrah (2008)
Excuse me, you have a boyfriend or an ex-boyfriend with benefits but you still go around kissing total strangers?โทษนะ คุณมีแฟน หรือแฟนเก่าแบบได้ผลประโยชน์ แต่คุณยังเที่ยวไปจูบ คนแปลกหน้าได้เนี่ยนะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go aroundAre there enough chairs to go around?
go aroundCan you go around the world in a day?
go aroundGo around to a friend's place on the way home.
go aroundIf you go around the Internet, using half-width katakana in various places, eventually you're going to end up pissing off a lot of people.
go aroundIs there enough food to go around?
go aroundI think welfare isn't enough to go around.
go aroundModern travel enables us to go around the world in a few days.
go aroundPlease go around to the side of the house.
go aroundThe street to school was flooded and we had to go around.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลียบ[V] skirt, See also: go around, walk along the edge of, follow the edge of, Syn. เลาะ, Example: พอพลบค่ำแล้วคุณแม่ก็พาฉันเลียบไปตามป่าละเมาะริมทุ่ง, Thai definition: ไปตามริม, ไปตามขอบ, เดินเลาะ
ป้วนเปี้ยน[V] go around and round, Syn. วนเวียน, Example: ถึงแม้จะจบและทำงานแล้วผมก็ยังไปป้วนเปี้ยนที่แหล่งกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเสมอ, Thai definition: วนเวียนกลับไปกลับมา
เที่ยวงาน[V] go around the fair, See also: go out for enjoyment, stroll about for festival, roam about the fair, visit the fair
เที่ยวหา[V] look for, See also: go around looking for, search (for), seek for, Syn. ตามหา
รายรอบ[V] go around, See also: surround, encircle, hem in, Syn. ล้อมรอบ, Example: หากสนามกอล์ฟนั้นๆ มีแต่หลุมทรายรายรอบ ท่านอาจจะเลือกใช้ลูกกอล์ฟที่มีแรงโด่งมากเพื่อให้ลูกตกหยุด
รายรอบ[V] go around, See also: surround, encircle, hem in, Syn. ล้อมรอบ, Example: หากสนามกอล์ฟนั้นๆ มีแต่หลุมทรายรายรอบ ท่านอาจจะเลือกใช้ลูกกอล์ฟที่มีแรงโด่งมากเพื่อให้ลูกตกหยุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระฉ่อน[v.] (krachǿn) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely   FR: répercuter tous azimuts
ลือกระฉ่อน[v. exp.] (leū krachǿn) EN: be rumored ; spread ; circulate ; get about ; go around   FR: colporter
ลือเลื่อง[v.] (leūleūang) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round   
เลียบ[v.] (līep) EN: walk along the edge of ; follow the edge of ; hug ; skirt ; go around   FR: longer ; suivre le bord ; serrer ; contourner
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate   FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat   FR: patrouiller
วนไปเวียนมา[v. exp.] (won pai wīen mā) EN: go in circles ; go around ; mess around   
วนเวียน[n.] (wonwīen) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz   FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)
วัวพันหลัก[X] (wūa phan lak) EN: go around in circles   

Japanese-English: EDICT Dictionary
一回り(P);ひと回り[ひとまわり, hitomawari] (n-adv) (1) one turn; one round; (2) (a) size; (vs) (3) to go around; to make a circuit; to take a turn; (P) [Add to Longdo]
仮置き[かりおき, karioki] (n,vs) preliminary loading of the (cargo) ship (in preparation for moving cargo around inside the ship) [Add to Longdo]
廻る;回る[みる, miru] (v1) (arch) to go around [Add to Longdo]
巡る(P);回る;廻る[めぐる, meguru] (v5r,vi) (1) to go around; (2) to return; (3) to surround; (4) (See を巡って) to concern (usu. of disputes); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rào, ㄖㄠˋ, ] go around; to wind (around) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go around
   v 1: be sufficient; "There's not enough to go around"
   2: become widely known and passed on; "the rumor spread"; "the
     story went around in the office" [syn: {go around}, {spread},
     {circulate}]
   3: go around the flank of (an opposing army) [syn: {outflank},
     {go around}]
   4: turn on or around an axis or a center; "The Earth revolves
     around the Sun"; "The lamb roast rotates on a spit over the
     fire" [syn: {revolve}, {go around}, {rotate}]
   5: avoid something unpleasant or laborious; "You cannot bypass
     these rules!" [syn: {bypass}, {short-circuit}, {go around},
     {get around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top