Search result for

glossy

(54 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glossy-, *glossy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glossy[ADJ] ซึ่งเป็นมันวาว, See also: ซึ่งเป็นเงามัน, Syn. shiny
glossy[N] กระดาษอัดรูปถ่ายที่มีผิวมันเงา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glossy(กลอส'ซี) adj. เป็นเงามันหรือวาว,แสงเหลือบ,หน้าเนื้อใจเสือ,ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่., See also: glossily adv. glossiness n., Syn. reflecting,shining

English-Thai: Nontri Dictionary
glossy(adj) เป็นมัน,ขึ้นเงา,เป็นเงาวาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glossy tongueลิ้นเลี่ยนมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next up, we have a very much sought-after affair seen in very, very glossy magazines.รายการต่อไป เสื้อขนสัตว์สวยบาดตา ได้ลงหนังสือมาหลายเล่มแล้ว RocknRolla (2008)
He or she or whomever will not only get an 8 X 10 glossy photo right beside Moses Finkelstein, EMPLOYEE OF THE MONTH YOUR NAME HERE the CEO and founder of Buy More,เขาหรือเธอ หรือจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่เพียงแต่จะได้มี รูปอัดมันขนาด 8x10 Chuck Versus the Sensei (2008)
You were trouble ever since you came to work for me with your glossy smile and those annoying little hats.นายมันตัวปัญหาตั้งแต่เริ่มมาทำงานให้ฉันแล้ว กับรอยยิ้มแวววาว และหมวกที่น่ารำค่ญพวกนั้น Dentist of Detroit (2011)
The glossy paper gives it a high-end touch, don't you think? Mm!กระดาษมันวาวจะให้ความรู้สึกหรูหราใช่ไหมละ? Never Letting Go (2011)
And with that comes an estrogen-fueled need to page through thick glossy magazines that make me hate my body.และมีที่มา มีเอสโตรเจนเป็นเชื้อเพลิง ทำให้จำเป็น ต้องอ่านนิตยสาร หน้าหนาๆเงาๆ ที่ทำให้ฉันเกลียดร่างกายของฉันเอง The Isolation Permutation (2011)
Okay, let's get those lips a little more glossy.มา.. เติมปากให้วิ้งๆ หน่อย Give Me the Blame (2012)
You know, broken women who want to feel better about their pitiful lives by reading hard luck stories of heartbreak and betrayal spewed across the glossy pages of 25 cent pulp sludge.นายก็รู้ ผู้หญิงอกหัก ที่อยากรู้สึกดีขึ้น จากชีวิตที่ย่ำแย่ก็ด้วยการอ่าน เรื่องราวที่เลวร้ายกว่า มีทั้งอกหักและนอกใจ Predestination (2014)
That guys gonna cover ****** on some big glossy book, no ones even wanna look at mine.ถ้าหมอนั่นออกหนังสือเกี่ยวกับแครินโฮมม์ เล่มใหญ่สี่สี อาบมัน ไม่มีใครอยากอ่านหนังสือพ่อหรอก Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มันเงา[ADJ] shiny, See also: glossy, lustrous, sleek, polished, bright, Syn. มันแผลบ, มันปลาบ, Ant. ด้าน, Example: ฉันค่อยๆ เข็นกระเป๋า เพราะกลัวพื้นที่มันเงาจะเป็นรอย
แผล็บ[ADJ] shiny, See also: glossy, well-polished, Syn. ขึ้นเงา, วาววับ, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai definition: ที่มันเป็นเงา
เหม่ง[ADJ] bald, See also: glossy, shiny, bright, Syn. เหน่ง, ใส, Example: นกชนิดนี้เป็นนกหัวเหม่งอย่างนกตะกรุม
แผล็บ[ADV] shiny, See also: glossy, polished, gleaming, glittering, varnished, well-polished, Syn. วาววับ, เป็นเงา, เงา, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai definition: อย่างมันเป็นเงา, อย่างขึ้นเงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำขลับ[X] (dam khlap) EN: raven ; shining black ; glossy black   FR: noir brillant ; de jais
ขจี[adj.] (khajī) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous   FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek   FR: brillant ; lumineux ; lustré
เหลือบ[adj.] (leūap) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish   
เลี่ยน[adj.] (līen) EN: glossy ; smooth   FR: lisse ; poli
มัน[adj.] (man) EN: glossy ; shiny ; polished   FR: brillant ; luisant ; reluisant
เงาวับ[adj.] (ngaowap) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished   
นกแอ่นท้องขาว[n. exp.] (nok aen thøng khāo) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet   FR: Salangane soyeuse [f] ; Martinet soyeux [m]
นกช้อนหอยดำเหลือบ[n. exp.] (nok chønhøi dam leūap) EN: Glossy Ibis   FR: Ibis falcinelle [m] ; Ibis luisant [m] ; Ibis vert [m] ; Falcinelle éclatant [m]
นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้[n. exp.] (nok īeng dam pak tāi) EN: Asian Glossy Starling ; Philippine Glossy Starling   FR: Stourne bronzé [m] ; Stourne métallique [m] ; Étourneau malais [m] ; Étourneau luisant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOSSY    G L AO1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glossy    (j) (g l o1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glanzlicht {n}glossy highlight; specular highlight [Add to Longdo]
Glanzpapier {n}glossy paper [Add to Longdo]
Hochglanzbild {n}; Hochglanzfotoglossy print [Add to Longdo]
Hochglanzbroschüre {f}glossy brochure [Add to Longdo]
Kunstdruckpapier {n}glossy paper [Add to Longdo]
glänzend; glatt {adj} | glänzender; glatter | am glänzendsten; am glattestenglossy | glossier | glossiest [Add to Longdo]
Sichler {m} [ornith.]Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) [Add to Longdo]
Braunsichler {m} [ornith.]Glossy Ibis [Add to Longdo]
Braunkopfkakadu {m} [ornith.]Glossy Cockatoo [Add to Longdo]
Trauerameisenwürger {m} [ornith.]Glossy Antshrike [Add to Longdo]
Stahlhakenschnabel {m} [ornith.]Glossy Flowerpiercer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトグラフィック;アダルト・グラフィック[, adarutogurafikku ; adaruto . gurafikku] (n) glossy sex magazine (wasei [Add to Longdo]
グロッシー[, gurosshi-] (n) glossy [Add to Longdo]
渥然[あくぜん, akuzen] (adj-t,adv-to) glossy [Add to Longdo]
烏の濡れ羽色;からすの濡れ羽色[からすのぬればいろ, karasunonurebairo] (n) glossy black (hair) (lit [Add to Longdo]
烏羽色[からすばいろ, karasubairo] (n) glossy black [Add to Longdo]
艶々(P);艶艶[つやつや, tsuyatsuya] (adv,n) glossy; bright; slick; (P) [Add to Longdo]
艶々しい;艶艶しい[つやつやしい, tsuyatsuyashii] (adj-i) glossy [Add to Longdo]
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant [Add to Longdo]
艶艶した;艶々した[つやつやした, tsuyatsuyashita] (adj-f) (uk) bright; glossy [Add to Longdo]
雁皮紙[がんぴし, ganpishi] (n) (See 雁皮・1) traditional Japanese paper made from the fibre of plant species Diplomorpha sikokiana (high quality, glossy) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光滑[guāng hua, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚ˙, ] glossy; sleek; smooth [Add to Longdo]
油黑[yóu hēi, ㄧㄡˊ ㄏㄟ, ] glossy black [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glossy \Gloss"y\ (gl[o^]s"[y^]), a. [Compar. {Glossier}
   (gl[o^]s"[i^]*[~e]r); superl. {Glossiest}.] [See {Gloss}
   luster.]
   1. Smooth and shining; reflecting luster from a smooth
    surface; highly polished; lustrous; as, glossy silk; a
    glossy surface.
    [1913 Webster]
 
   2. Smooth; specious; plausible; as, glossy deceit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glossy
   adj 1: (of paper and fabric and leather) having a surface made
       smooth and glossy especially by pressing between rollers;
       "calendered paper"; "glossy paper" [syn: {glossy},
       {calendered}]
   2: reflecting light; "glistening bodies of swimmers"; "the
     horse's glossy coat"; "lustrous auburn hair"; "saw the moon
     like a shiny dime on a deep blue velvet carpet"; "shining
     white enamel" [syn: {glistening}, {glossy}, {lustrous},
     {sheeny}, {shiny}, {shining}]
   3: superficially attractive and stylish; suggesting wealth or
     expense; "a glossy TV series" [syn: {glossy}, {showy}]
   n 1: a magazine printed on good quality paper [syn: {slick},
      {slick magazine}, {glossy}]
   2: a photograph that is printed on smooth shiny paper

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top