Search result for

glorious

(55 entries)
(0.1237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glorious-, *glorious*, gloriou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glorious[ADJ] รุ่งเรือง, See also: รุ่งโรจน์, เปล่งปลั่ง, Syn. impressive, noble, Ant. humble, ordinary
glorious[ADJ] มีชื่อเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glorious(กลอ'เรียส) adj. รุ่งโรจน์,มีชื่อเสียง,สวยงามมาก., See also: gloriousness n., Syn. famous,splendid
inglorious(อินกลอ'เรียส) adj. น่าอับอาย,เสื่อมเสียชื่อเสียง,ไร้เกียรติ', See also: ingloriousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
glorious(adj) มีชื่อเสียง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,สว่างจ้า,รุ่งโรจน์,เปล่งรัศมี
inglorious(adj) ไม่มีเกียรติ,ไม่มีชื่อเสียง,น่าขายหน้า,น่าอับอาย
vainglorious(adj) หยิ่ง,โอ้อวด,ทะนงตัว,ถือตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ The Great Dictator (1940)
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี How I Won the War (1967)
Oh, yes is a word with a glorious ring, A true, universal, euphonious thing.โอ้ใช่คือคำที่มีแหวนรุ่งโรจน์, จริงสากลสิ่งที่ไพเราะ Yellow Submarine (1968)
-Your glorious leader back there.ก็ผู้นําทมิฬของคุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
to die in battle is glorious. to die in a tent is disgrace.ตายในสนามรบ คือความกล้าหาญ แต่ถ้าตายในเต็นท์ เป็นความอับอาย Spies Like Us (1985)
It's a prestigious line of work with a long and glorious tradition.มันเป็นงานที่มีเกียรติ... และประเพณีที่รุ่งโรจน์และสืบทอดมายาวนาน The Princess Bride (1987)
It was a glorious time.ช่างเป็นช่วงเวลาอันยอดเยี่ยม Goodfellas (1990)
You're very... -Wonderful, magnificent, glorious, punctual!สวย งดงาม มีชื่อเสียง เป็นจุดๆ Aladdin (1992)
Another glorious morning.เช้าอันสดชื่น Hocus Pocus (1993)
There go all of my hopes... my precious plans, my glorious dreams.นั่นคือความพยายามทุกอย่างของความหวังฉัน แผนที่มีค่าของฉัน ฝันที่แสนยิ่งใหญ่ The Nightmare Before Christmas (1993)
They are less glorious, but at least they're honest.นั้นน่ายกย่อง เพราะอย่างน้อยก็ซื่อสัตย์ Wild Reeds (1994)
"He wishes to end his life... gloriously".เขาอยากจบชีวิตอย่างสมเกียรติ Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gloriousA glorious sight burst on our view.
gloriousWe had a glorious time.
gloriousWe had a glorious time at the seaside.
gloriousWhat a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียรติประวัติ[N] glorious biography, See also: prestige, renowned deed, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติ, Example: ทุกคนจักต้องรักษาเกียรติประวัติของผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ และถือเอาเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศ, Thai definition: ประวัติที่ได้รับความสรรเสริญ, ประวัติที่เลื่องลือ
กระจ่างแจ้ง[ADV] bright, See also: gloriously, clear, Example: การใช้ความคิดเห็นและเหตุผลร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ เกิดความกระจ่างแจ้งในวิถีทางที่จะปฏิบัติบริหารงาน
กิตติมศักดิ์[ADJ] honorary, See also: glorious, honorable, Example: ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์แก่นายชวน หลีกภัย, Thai definition: ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวร[n.] (bøwøn = bøwøra) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme   FR: suprême ; supérieur ; sublime ; glorieux
บวรพุทธศาสนา[n. exp.] (bøwøn Phutthasatsana) EN: the glorious creed of Buddhism   
เกียรติประวัติ[n.] (kīettiprawat) EN: glorious biography   
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious   
ภัทร[adj.] (phatthra) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious   FR: bon ; beau ; charmant
ศรี-[pref.] (sī-) EN: [majestic, glorious]   FR: [majestueux, glorieux]
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited   FR: arrogant ; insolent
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited   FR: dédaigneux ; méprisant

CMU English Pronouncing Dictionary
GLORIOUS    G L AO1 R IY0 AH0 S
GLORIOUSLY    G L AO1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glorious    (j) (g l oo1 r i@ s)
gloriously    (a) (g l oo1 r i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glorreich; prächtig {adj} | glorreicher | am glorreichstenglorious | more glorious | most glorious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉績[いせき, iseki] (n) glorious achievements [Add to Longdo]
栄え有る;栄えある[はえある, haearu] (adj-f) splendid; glorious [Add to Longdo]
赫々;赫赫;嚇嚇;嚇々[かくかく;かっかく, kakukaku ; kakkaku] (adj-t,adv-to) brilliant; bright; glorious [Add to Longdo]
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P) [Add to Longdo]
光輝有る[こうきある, koukiaru] (exp) brilliant; shining; splendid; glorious [Add to Longdo]
鴻業;洪業[こうぎょう, kougyou] (n) glorious achievement [Add to Longdo]
散華[さんげ, sange] (n,vs) falling as flowers do; dying a glorious death [Add to Longdo]
死に花[しにばな, shinibana] (n) a blooming cut flower; glorious death [Add to Longdo]
昭代[しょうだい, shoudai] (n) glorious reign; enlightened era [Add to Longdo]
大御代[おおみよ, oomiyo] (n) glorious reign of the Emperor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, ] glorious; sob; weep [Add to Longdo]
荣美[róng měi, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄟˇ, / ] glorious [Add to Longdo]
[càn, ㄘㄢˋ, / ] glorious; bright; brilliant; lustrous; resplendent [Add to Longdo]
丰功伟绩[fēng gōng wěi jì, ㄈㄥ ㄍㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] glorious achievement (成语 saw) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glorious \Glo"ri*ous\, a. [OF. glorios, glorious, F. glorieux,
   fr. L. gloriosus. See {Glory}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Exhibiting attributes, qualities, or acts that are worthy
    of or receive glory; noble; praiseworthy; excellent;
    splendid; illustrious; inspiring admiration; as, glorious
    deeds.
    [1913 Webster]
 
       These are thy glorious works, Parent of good !
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Eager for glory or distinction; haughty; boastful;
    ostentatious; vainglorious. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Most miserable
       Is the desire that's glorious.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Ecstatic; hilarious; elated with drink. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       kings may be blest, but Tam was glorious,
       O'er all the ills of life victorious. --Burns.
    [1913 Webster]
 
       During his office treason was no crime,
       The sons of Belial had a glorious time. --Dryden.
 
   Syn: Eniment; noble; excellent; renowned; illustrious;
     celebrated; magnificent; grand; splendid. --
     {Glo"ri*ous*ly}, adv. -- {Glo"ri*ous*ness}, n. --Udall.
     [1913 Webster]
 
        Sing ye to the Lord, for he hath triumphed
        gloriously.             --Ex. xv. 21.
     [1913 Webster]
 
        I speak it not gloriously, nor out of affectation.
                          --B. Jonson.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glorious
   adj 1: having or deserving or conferring glory; "a long and
       glorious career"; "our glorious literature" [ant:
       {inglorious}]
   2: characterized by grandeur; "the brilliant court life at
     Versailles"; "a glorious work of art"; "magnificent
     cathedrals"; "the splendid coronation ceremony" [syn:
     {brilliant}, {glorious}, {magnificent}, {splendid}]
   3: having great beauty and splendor; "a glorious spring
     morning"; "a glorious sunset"; "splendid costumes"; "a kind
     of splendiferous native simplicity" [syn: {glorious},
     {resplendent}, {splendid}, {splendiferous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top