Search result for

gloomy

(58 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gloomy-, *gloomy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloomy[ADJ] มืดมัว, See also: ทึมๆ, Syn. dim, clouded
gloomy[ADJ] เศร้าหมอง, See also: หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง, Syn. sad, depressed, Ant. joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark

English-Thai: Nontri Dictionary
gloomy(adj) มืดมัว,เศร้าใจ,หมดหวัง,มืดมน,มืดครึ้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can't you do something about your gloomy face?คุณไม่คิดจะเปลี่ยนหน้าที่หม่นหมองนี่มั่งเหรอ Heartbreak Library (2008)
- Don't be so gloomy.- หดหู่ไปไหมพ่อ? Invictus (2009)
I love you, and I don't care how old you are. So stop beeing an gloomygoos, and stop beeing so hard on Manny.ฉันรักคุณ และฉันก็ไม่เคยสนใจว่าคุณจะอายุมากเท่าไหร่ งั้น เลิกทำตัวอับเฉาได้แล้วน้าาา Pilot (2009)
Hey, come on. There's more to me than just gloomy graveyard girl.เฮ้ ไม่เอาน่า ฉันมีอะไรมากกว่า Friday Night Bites (2009)
More dark and gloomy.มืดและมัวกว่า Incursion: Part 1 (2010)
Why so gloomy?ทำไมถึงได้เศร้าซึมนัก? Hanamizuki (2010)
Why are you all so gloomy?ทำไมพวกนายถึงได้ซึมนักล่ะ? Hanamizuki (2010)
Oh, don't be such gloomy Gusses.อย่าทำตัวซึมเศร้าไปเลย The Benefactor Factor (2011)
It's gloomy as hell in here.ในนี้มันแย่เหมือนกับนรก The Descent (2011)
Well, you've been shot. You're bound to have a gloomy outlook.ก็คุณถูกยิง, คุณมีแนวโน้มที่มองโลกแบบมืดมน Scarlet Ribbons (2011)
Nobody wants a gloomy psychic.ไม่จำเป็นต้องพึ่งคนทรงหรอก Pretty Red Balloon (2011)
Forget about my gloomy foreboding feelings, and I really wish you well.จงลืมความรู้สึก ที่มองโลกในแง่ร้ายของฉัน ฉันหวังอย่างจริงใจว่า คุณจะมีชีวิตที่ดี Midas (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gloomyHe looks gloomy.
gloomyI always feel gloomy.
gloomyI got gloomy and thought of giving up.
gloomyThe sky is gloomy and gray - a typical rainy-season sky.
gloomyYou look gloomy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยับ[ADJ] dark, See also: gloomy, dusky, dim, Syn. ครึ้ม, มืดมัว, Ant. จ้า, สว่าง
อ่ำ[ADJ] darken, See also: gloomy, dim, murk, overcast, Syn. มืด, มัว, Ant. สว่าง, Thai definition: มืดคลุ้ม
อับเฉา[ADJ] gloomy, See also: sad, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: พวกเขามีชีวิตที่อับเฉามาตลอด, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
หม่นไหม้[ADJ] unhappy, See also: gloomy, blue, Syn. โศกเศร้า, เศร้าหมอง, Ant. สดชื่น, แจ่มใส, Example: น้ำใจจากทุกคนช่วยให้จิตใจที่หม่นไหม้ของหล่อนคลายเศร้าลงได้บ้าง, Thai definition: มีทุกข์ร้อนจนเศร้าหมอง
หมองมัว[ADJ] gloomy, See also: obscure, shadowy, dusky, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: ฉันมองดูใบหน้าที่หมองมัว ร่างกายที่ซูบผอมจากภาระในครอบครัวของแม่ด้วยความเสียใจ, Thai definition: ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์
น่าหดหู่[ADJ] depressed, See also: gloomy, sad, Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า, Ant. น่ายินดี, Example: ฉันไม่ชอบบรรยากาศที่น่าหดหู่เช่นนี้เลย, Thai definition: ที่ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน
ชอื้อ[ADJ] gloomy, See also: dark, dusky

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
ขุ่นมัว[v.] (khunmūa) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy   FR: déprimer
มืดมน[v.] (meūtmon) EN: dark ; become gloomy   
หม่น[v.] (mon) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy   
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky   
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim   FR: nuageux ; couvert

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOOMY    G L UW1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gloomy    (j) (g l uu1 m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
düster {adj} | düsterer | am düsterstengloomy | more gloomy | most gloomy [Add to Longdo]
dunkel; trübselig {adj} | dunkler; trübseliger | am dunkelsten; am trübseligstengloomy | gloomier | gloomiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
しょぼい[, shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy [Add to Longdo]
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
グルーミー[, guru-mi-] (adj-na) gloomy [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
暗い気持になる[くらいきもちになる, kuraikimochininaru] (exp,v5r) to feel gloomy [Add to Longdo]
暗暗裡;暗々裡;暗暗裏;暗々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t,adv-to) dark; gloomy; somber; depressing [Add to Longdo]
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, / ] gloomy; depressed, #4,405 [Add to Longdo]
阴沉[yīn chén, ㄔㄣˊ, / ] gloomy, #20,446 [Add to Longdo]
阴冷[yīn lěng, ㄌㄥˇ, / ] gloomy and cold, #22,129 [Add to Longdo]
阴郁[yīn yù, ㄩˋ, / ] gloomy, #37,560 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloomy \Gloom"y\, a. [Compar. {Gloomier}; superl. {Gloomiest}.]
   1. Imperfectly illuminated; dismal through obscurity or
    darkness; dusky; dim; clouded; as, the cavern was gloomy.
    "Though hid in gloomiest shade." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Affected with, or expressing, gloom; melancholy; dejected;
    as, a gloomy temper or countenance.
 
   Syn: Dark; dim; dusky; dismal; cloudy; moody; sullen; morose;
     melancholy; sad; downcast; depressed; dejected;
     disheartened.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gloomy
   adj 1: depressingly dark; "the gloomy forest"; "the glooming
       interior of an old inn"; "`gloomful' is archaic" [syn:
       {glooming}, {gloomy}, {gloomful}, {sulky}]
   2: filled with melancholy and despondency ; "gloomy at the
     thought of what he had to face"; "gloomy predictions"; "a
     gloomy silence"; "took a grim view of the economy"; "the
     darkening mood"; "lonely and blue in a strange city";
     "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and
     resigned expression on her face"; "downcast after his
     defeat"; "feeling discouraged and downhearted" [syn:
     {gloomy}, {grim}, {blue}, {depressed}, {dispirited},
     {down(p)}, {downcast}, {downhearted}, {down in the mouth},
     {low}, {low-spirited}]
   3: causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war";
     "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter
     landscape"; "the first dismal dispiriting days of November";
     "a dark gloomy day"; "grim rainy weather" [syn: {blue},
     {dark}, {dingy}, {disconsolate}, {dismal}, {gloomy}, {grim},
     {sorry}, {drab}, {drear}, {dreary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top