Search result for

glimmer

(36 entries)
(2.2457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glimmer-, *glimmer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glimmer[N] แสงสลัว, See also: แสงมัวๆ, Syn. glitter, shimmer
glimmer[VI] ให้แสงสลัว, See also: มัวๆ, สลัว, Syn. gleam, glisten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker,glow
aglimmer(อะกริม' เมอะ) adj. ริบหรี่

English-Thai: Nontri Dictionary
glimmer(n) แสงระยิบ,แสงวับๆ,แสงริบหรี่,แสงสลัว
glimmer(vi) ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงวับๆ,ส่องแสงริบหรี่,ส่องแสงสลัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was a birdie, one stroke under par... for the hole, moving him to four behind Jones and Hagen... and his only glimmer of hope for the entire round.เขาได้เบอร์ดี้ 1อันเดอร์พาร์... ...ทำให้เขาตาม โจนส์กับเฮเก้น 4 สโตรค... ...เป็นความหวังอันริบหรี่ กับรอบนี้ของเขา The Legend of Bagger Vance (2000)
Glimmering like a spike of pearl and silver.ระยิบระยับดั่งไข่มุกและเงิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
All you can do it hope and trust [coughing] that when you've served its needs faithfully, there may still remain some glimmer of the life you once knew.คุณทำได้แค่เพียงมีหวังและยังเชื่อ [coughing] ว่าเมื่อคุณได้รับมันมาคุณต้องศรัทธาต่อมัน Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
With the light glimmering around you as you smileมันมีแสงสว่างรอบๆตัวนาย เวลานายยิ้ม Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Don't you try to glimmer me.ดังนั้นวันหนึ่ง Plaisir d'amour (2008)
It was just a glimmer. I couldn't put it into words.มันเพิ่งเห็นแสงริบหรี่ ฉันไม่รู้จะบอกอย่างไร House Divided (2009)
The Tanya I see glimmers of in class.ธัญญ่า ที่ผมเห็นอยู่ในแก้วแสงสลัว Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
He used to have that glimmer ofhope in his eyes... that I can see right now in all of yours.ตาเขาเคยมี ประกายความหวัง เหมือนในตาพวกเธอ แต่ Dream On (2010)
Someone once described it as a glimmer.บางคนอธิบายว่ามันคล้ายแสงวับๆ Jacksonville (2010)
Will begin to take on that glimmer.ทำให้เกิดแสงวับๆขึ้น Jacksonville (2010)
Was it me who described it as a glimmer?เป็นฉันหรือเปล่าที่บอกว่ามันเป็นแสงวับๆ Jacksonville (2010)
Was it me who described it as a glimmer?มันคือ การที่ฉันพูดถึงแสงที่เปล่งออกมา\ จากวัตถุใช่ไหมคะ? Peter (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glimmerThe light of the lamp glimmered in the fog.

CMU English Pronouncing Dictionary
GLIMMER    G L IH1 M ER0
GLIMMERS    G L IH1 M ER0 Z
GLIMMERING    G L IH1 M ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glimmer    (v) (g l i1 m @ r)
glimmers    (v) (g l i1 m @ z)
glimmered    (v) (g l i1 m @ d)
glimmering    (v) (g l i1 m @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glimmer {m} [min.]mica [Add to Longdo]
Glimmerfräsapparat {m}mica undercutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仄めく[ほのめく, honomeku] (v5k,vi) to be seen dimly; glimmer [Add to Longdo]
煌めき[きらめき;キラメキ, kirameki ; kirameki] (n) glitter; glimmer; sparkle; twinkle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微光[wēi guāng, ㄨㄟ ㄍㄨㄤ, ] glimmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glimmer \Glim"mer\, n.
   1. A faint, unsteady light; feeble, scattered rays of light;
    also, a gleam.
    [1913 Webster]
 
       Gloss of satin and glimmer of pearls. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Mica. See {Mica}. --Woodsward.
    [1913 Webster]
 
   {Glimmer gowk}, an owl. [Prov. Eng.] --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glimmer \Glim"mer\, v. i. [imp. & p. p. {Glimmered}; p. pr. &
   vb. n. {Glimmering}.] [Akin to G. glimmer a faint, trembling
   light, mica, glimmern to glimmer, glimmen to shine faintly,
   glow, Sw. glimma, Dan. glimre, D. glimmen, glimpen. See
   {Gleam} a ray, and cf. {Glimpse}.]
   To give feeble or scattered rays of light; to shine faintly;
   to show a faint, unsteady light; as, the glimmering dawn; a
   glimmering lamp.
   [1913 Webster]
 
      The west yet glimmers with some streaks of day. --Shak.
 
   Syn: To gleam; to glitter. See {Gleam}, {Flash}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mica \Mi"ca\, n. [L. mica crumb, grain, particle; cf. F. mica.]
   (Min.)
   The name of a group of minerals characterized by highly
   perfect cleavage, so that they readily separate into very
   thin leaves, more or less elastic. They differ widely in
   composition, and vary in color from pale brown or yellow to
   green or black. The transparent forms are used in lanterns,
   the doors of stoves, etc., being popularly called
   {isinglass}. Formerly called also {cat-silver}, and
   {glimmer}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The important species of the mica group are:
      {muscovite}, common or potash mica, pale brown or
      green, often silvery, including {damourite} (also
      called {hydromica} and {muscovy glass}); {biotite},
      iron-magnesia mica, dark brown, green, or black;
      {lepidomelane}, iron, mica, black; {phlogopite},
      magnesia mica, colorless, yellow, brown; {lepidolite},
      lithia mica, rose-red, lilac.
      [1913 Webster] Mica (usually muscovite, also biotite)
      is an essential constituent of granite, gneiss, and
      mica slate; {biotite} is common in many eruptive rocks;
      {phlogopite} in crystalline limestone and serpentine.
      [1913 Webster]
 
   {Mica diorite} (Min.), an eruptive rock allied to diorite but
    containing mica (biotite) instead of hornblende.
 
   {Mica powder}, a kind of dynamite containing fine scales of
    mica.
 
   {Mica schist}, {Mica slate} (Geol.), a schistose rock,
    consisting of mica and quartz with, usually, some
    feldspar.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glimmer
   n 1: a flash of light (especially reflected light) [syn:
      {gleam}, {gleaming}, {glimmer}]
   2: a slight suggestion or vague understanding; "he had no
     inkling what was about to happen" [syn: {inkling},
     {intimation}, {glimmering}, {glimmer}]
   v 1: shine brightly, like a star or a light [syn: {gleam},
      {glimmer}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 glimmer [xlimər]
   mica
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top