หรือคุณหมายถึง gladneß?
Search result for

gladness

(20 entries)
(0.9293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gladness-, *gladness*, gladnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gladness[N] ความสุข, See also: ความดีใจ, ความปิติยินดี, ความยินดี, Syn. cheer, delight

English-Thai: Nontri Dictionary
gladness(n) ความยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serve the Lord with gladness.รับใช้พระองค์ด้วยความเบิกบาน Faith Like Potatoes (2006)
Sadness ends in gladness, showers are not in vainความเศร้าจบลงด้วยความสุข หยาดฝนมิได้ไร้ความหมาย Sita Sings the Blues (2008)
¶ light up your face with gladness# แต่งเติมใบหน้า ด้วยความสุข # Mattress (2009)
And the bell shall ring in gladness.และระฆังจะดังด้วยความชื่นชมยินดี The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิติ[N] joy, See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation, Syn. ยินดี, ปลาบปลื้ม, ดีใจ, ปีติ, Ant. โศกเศร้า, โทมนัส, Example: พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้
สุปรีดิ์[N] gladness, See also: happiness, pleasure, delight, Syn. ความยินดี, ความปรีดา
ความปิติ[N] delightfulness, See also: gladness, pleasure, Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม, ความปิติยินดี, Example: พ่อแม่มีความปิติกับความสำเร็จของลูก
ความดีใจ[N] gladness, See also: pleasure, delight, joy, happiness, willingness, Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม, Ant. ความเสียใจ, Example: การสำเร็จการศึกษาของเขาสร้างความดีใจให้แก่พ่อแม่เป็นอย่างยิ่ง
ความยินดี[N] gladness, See also: joy, happiness, pleasure, Syn. ความดีใจ, ความปลื้มใจ, ความปลื้มปีติ, Ant. ความเสียใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness   FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความปิติ[n.] (khwām piti) EN: delightfulness ; gladness ; pleasure ; glee   
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness   FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success   FR: sympathie [f]
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gladness    (n) (g l a1 d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
欣悦[きんえつ, kin'etsu] (n) joy; gladness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gladness \Glad"ness\, n. [AS. gl[ae]dnes.]
   State or quality of being glad; pleasure; joyful
   satisfaction; cheerfulness.
   [1913 Webster]
 
      They . . . did eat their meat with gladness and
      singleness of heart.           --Acts ii. 46.
   [1913 Webster]
 
   Note: Gladness is rarely or never equivalent to mirth,
      merriment, gayety, and triumph, and it usually
      expresses less than delight. It sometimes expresses
      great joy.
      [1913 Webster]
 
         The Jews had joy and gladness, a feast and a good
         day.                --Esther viii.
                          17.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gladness
   n 1: experiencing joy and pleasure [syn: {gladness},
      {gladfulness}, {gladsomeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top