Search result for

give out

(44 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give out-, *give out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give out[PHRV] ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น), Syn. fling off, give forth, give off, throw off, throw out
give out[PHRV] แจก, See also: แจกจ่าย, Syn. dish out: hand out
give out[PHRV] แพร่ออกไป, See also: กระจายออกไป, Syn. dish out, hand out
give out[PHRV] ประกาศ, See also: อ้างตัวว่าเป็น, Syn. make out
give out[PHRV] สิ้นสุด, See also: ยุติ, จบสิ้น, Syn. be out of, run out
give out[PHRV] หยุดทำงาน, Syn. bread down, conk out
give out[PHRV] ประกาศว่าแพ้และออกนอกสนาม (กีฬาคริกเก็ตและกีฬาอื่นที่ใช้ลูกบอบ), Syn. be out
give out[PHRV] ส่งงานไปทำที่อื่น, See also: กระจายงานออกไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
please give out the command.ใครเลขที่ ๑ บอกชั้นสิ๊ Akai ito (2008)
I just give out medicine.ฉันกินยาแล้ว Heartbreak Library (2008)
Of course, I understand you don't usually give out that information, but, um...แน่นอน,ฉันเข้าใจคุณว่าปรกติแล้ว ไม่สามารถให้ข้อมูลนี้ได้,แต่.. อืม Nights in Rodanthe (2008)
I cannot give out any information without the password, which you obviously don't know.ผมคงให้ข้อมูลคุณไม่ได้ครับ ถ้าไม่มีรหัสผ่านซึ่งเห็นได้ชัดว่าคุณไม่รู้เลยจริง ๆ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I can't give out a client's personal information.มันเป็นนโยบายค่ะ Carrnal Knowledge (2009)
Doesn't ur foundation give out grants?มูลนิธิของคุณได้บริจาคทุนบ้างมั๊ย? The Bond in the Boot (2009)
I'm sorry, but we're not allowed to give out students' class schedules.ฉันต้องขอโทษด้วย แต่เราไม่อนุญาตให้ดูได้ ตารางเรียนของนักศึกษา The Lost Boy (2009)
DARPA doesn't give out any photos. You give me the reconstruction, though,พวกเค้าไม่ได้ให้รูปอะไรมาเลย แต่คุณเอาภาพใบหน้าจำลองให้ผม The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I'm not supposed to give out this kind of information, but, you know, their boy?ฉันไม่ควรบอกข้อมูล อะไรไปแบบนั้น แต่คุณรู้จักลูกชาย ของพวกเขาไหม? Bad Blood (2010)
I'm sorry, sir. I can't give out that information.ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ที่ไม่สามารให้ข้อมูลได้ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Pretty much everything else is about to give out.ตอนนี้ดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะหมดไป Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
I shouldn't have to say this, but if you run out of candy you can't give out cigarettes and pills.ผมไม่ควรต้องบอกป้าๆนะ แต่ถ้าลูกกวาดหมด.. - .. ป้าอย่าแจกบุหรี่หรือยานะ Halloween (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give outIt is our policy not to give out personal information.
give outOne of the government's proposals is to give out condoms in high schools.
give outThe chimney began to give out smoke.
give outTheir patience was about to give out.
give outThe supplies are beginning to give out.
give outThe supplies will give out soon.
give outWill you help me give out the programs to those people?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยแสง[V] give out light, See also: emit light, radiate, Syn. กระจายแสง, ฉายแสง, Example: แหล่งกำเนิดแสงอินฟาเรดปล่อยแสงด้วยความถี่ 10 ยกกำลัง 4HZ
โวย[V] outcry, See also: give out a hue and cry, clamour, Syn. โวยวาย, Example: นักอนุรักษ์ลุกขึ้นมาโวยกลางที่ประชุมเพราะไม่พอใจมาตรการดังกล่าว, Thai definition: ส่งเสียงเอะอะ, ส่งเสียงเอ็ดตะโร
ชูกลิ่น[V] emit, See also: give out an odor, Syn. ส่งกลิ่น, Example: ดอกกุหลาบชูกลิ่นหอมไปทั่ว
กระอวล[V] send forth, See also: give out, Syn. อวล, หอมตลบ, Example: ในห้องครัวหอมกระอวลด้วยกลิ่นอาหาร
แจก[V] distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ, Example: โรงเรียนแจกรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ, Thai definition: แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน
แจกจ่าย[V] distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. แจก, แบ่งสรร, จ่าย, แบ่งแยก, จัดแบ่ง, Example: กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี, Thai definition: แบ่งปันให้ไปทั่วๆ
โหวกเหวก[V] make a noise, See also: give out a hue and cry, Syn. เอะอะ, โวยวาย, โหวกเหวกโวยวาย, Example: เขามาตะโกนโหวกเหวกอยู่หน้าบ้านแต่เช้ามืด, Thai definition: ทำเสียงเรียกกันเอะอะโวยวาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion   FR: dispenser ; prodiguer
แจกจุลสาร[v. exp.] (jaēk junlasān) EN: give out pamphets   
ปล่อยแสง[v. exp.] (plǿi saēng) EN: give out light ; emit light ; radiate   
ปล่อยแสงและความร้อน[v. exp.] (plǿi saēng laē khwāmrøn) EN: give out light and heat   
ส่งกลิ่น[v.] (songklin) EN: emit an odour ; give out an odour   FR: dégager une odeur

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
匂わす[におわす, niowasu] (v5s,vt) to give out an odor, scent or perfume (odour); to suggest; to insinuate [Add to Longdo]
芳香を放つ[ほうこうをはなつ, houkouwohanatsu] (exp,v5t) to give out (off) fragrance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give out
   v 1: give off, send forth, or discharge; as of light, heat, or
      radiation, vapor, etc.; "The ozone layer blocks some
      harmful rays which the sun emits" [syn: {emit}, {give out},
      {give off}] [ant: {absorb}, {take in}]
   2: give to several people; "The teacher handed out the exams"
     [syn: {distribute}, {give out}, {hand out}, {pass out}]
   3: prove insufficient; "The water supply for the town failed
     after a long drought" [syn: {fail}, {run out}, {give out}]
   4: stop operating or functioning; "The engine finally went";
     "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke
     down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The
     engine failed on the way to town"; "her eyesight went after
     the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die},
     {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top