Search result for

give in

(57 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give in-, *give in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give in[PHRV] ส่งไปให้, Syn. give in to, hand in, pass in
give in[PHRV] ให้ชื่อ, See also: เสนอชื่อ
give in[PHRV] ยอม, Syn. give in to, give over to
give in[PHRV] ยื่น, See also: เสนอ, นำไปคืน, Syn. give in to, deliver over
give in to[PHRV] ส่งไปให้, Syn. give in, hand in, pass in
give in to[PHRV] ให้ชื่อกับ, See also: เสนอชื่อกับ, Syn. give in
give in to[PHRV] ยอมให้, See also: ยินยอม, Syn. give over to, give to
give in to[PHRV] คืน, See also: เสนอ, ส่ง, Syn. deliver over, give in

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And when to give in.และ เมื่ออะลุ้มอะล่วยได้ Pret-a-Poor-J (2008)
You can't give in.จะยอมจำนนไม่ได้นะ The Dark Knight (2008)
You can't give in!จะยอมจำนนไม่ได้ The Dark Knight (2008)
Should we give in to this terrorist's demands?เราควรทำตาม \ ความต้องการของผู้ร้ายมั้ย The Dark Knight (2008)
Harvey Dent didn't wanna give in to this maniac.ฮาร์วี่ เด้นท์ ไม่ได้ต้องการเข้ามายุ่งกับความบ้าคลั่งนี้ The Dark Knight (2008)
Dude, don't give into temptation. She's not worth it.พวกอย่าโดนล่อใจง่ายๆดิ ยัยนั่นไม่คู่ควรหรอก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I'd tried so not to give inฉันก็พยายามหักห้ามใจแล้ว.. Gamer (2009)
We will not give in to terrorists.เราจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ผู้่ก่อการร้าย Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I can't give in.ฉันยอมไม่ได้ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
The weight redistributes. Give in to it! I did.น้ำหนักรูปร่างก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว ฉันยังเป็นเลย Mama Spent Money When She Had None (2009)
Jean, you didn't just give in to it.จีนส์ รูปร่างคุณไม่ใช่เพิ่งขยายนะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Give in to her every whim and desire?ให้เธอทำทุกอย่างที่ต้องการงั้นสิ? Keep This Party Going (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give inDo not give in to those demands.
give inDon't give in.
give inDon't give in to despair just because you didn't get into the college that was at the top of your wish-list.
give inHe will never give in even when he is wrong.
give inI always have to give in to him.
give inI felt ready to give in because of my miserable failure.
give inI give in.
give inI have to give in to his order.
give inIn most cases we had to give in to their demands.
give inIt's no use pleading because they'll never give in.
give inIt was a long war because neither side would give in.
give inI was determined not to give in to temptation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้ข่าวสาร[V] give information, See also: spread the news, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: ปัจจุบันมีสื่อที่ให้ข่าวสารกับเรามากมาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
ยอม[V] give in, See also: surrender, yield, Example: เขาตัดสินใจยอมถอยจากพรรค เพื่อไปตั้งทีมทำงานการเมืองใหม่, Thai definition: ไม่สู้
ลง[V] yield, See also: give in, submit, Syn. ยอม
อะลุ้มอล่วย[V] compromise, See also: give in, Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, Example: ในการที่จะติดต่อสมาคมกับผู้อื่น เราจำต้องรู้จักอะลุ้มอล่วย ไม่เอาแต่ใจเราฝ่ายเดียว, Thai definition: ปรองดองกัน, ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน
ใจอ่อน[V] give in, See also: yield, comply, Syn. ขี้สงสาร, ยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาอยากทำโทษลูกแต่ลูกก็ช่างประจบจนเธอใจอ่อน
แถลงข่าว[V] (make a) statement, See also: give information, publish a statement, publish news, inform, Example: เวลาที่เจรจาความทางการเมืองกับต่างประเทศและแถลงข่าว เขานิยมใช้ภาษาจีนและใช้ล่ามแปล, Thai definition: ให้ข่าวเป็นทางการ
โอนอ่อนผ่อนตาม[V] give in, See also: yield, Syn. ยอมตาม, Example: แม้จะมีอะไรมาข่มขู่ กดดัน บีบคั้น ก็ไม่มีวันที่ผมจะยอมสยบ โอนอ่อนผ่อนตามให้กับความไม่ถูกต้อง, Thai definition: ยอมตามโดยไม่แข็งขืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
โอนอ่อนผ่อนตาม[v. exp.] (ōn-øn phøntām) EN: give in ; yield   FR: céder
แถลงข่าว[v. exp.] (thalaēngkhāo) EN: make a statement ; give information ; publish a statement ; publish news ; inform   FR: informer
ยกธงขาว[v. exp.] (yok thong khāo) EN: surrender ; capitulate ; quit ; give in ; yield ; submit ; give up   FR: se rendre ; capituler ; rendre les armes ; abandonner
ยอม[v.] (yøm) EN: give in ; surrender; yield ; succumb ; agree ; consent ; yield ; submit   FR: céder ; se plier à ; se résigner ; se soumettre ; concéder ; abandonner
ยอมแพ้[v.] (yømphaē) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up   FR: capituler ; se rendre ; abandonner
ยุบ[v.] (yup) EN: sink ; cave in ; give in ; be bashed ; collapse ; fall down ; subside   FR: s'effondrer

Japanese-English: EDICT Dictionary
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse [Add to Longdo]
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in [Add to Longdo]
縁付ける[えんづける, endukeru] (v1,vt) to marry off; to give in marriage [Add to Longdo]
我を折る[がをおる, gawooru] (exp,v5r) to concede a point; to yield; to give in [Add to Longdo]
屈す[くっす, kussu] (v5s) (1) (arch) (See 屈する) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) to feel down [Add to Longdo]
屈する[くっする, kussuru] (vs-s) (1) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) (arch) to feel down [Add to Longdo]
自棄になる[やけになる(uK), yakeninaru (uK)] (exp,v5r) (See 自棄) to become desperate; to give in to despair [Add to Longdo]
折れる[おれる, oreru] (v1,vi) (1) to break; to be broken; to snap; to fracture; (2) to be folded; (3) to give in; to back down; to yield; to submit; (4) (See 曲がる・2) to turn (a corner); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give in
   v 1: yield to another's wish or opinion; "The government bowed
      to the military pressure" [syn: {submit}, {bow}, {defer},
      {accede}, {give in}]
   2: consent reluctantly [syn: {yield}, {give in}, {succumb},
     {knuckle under}, {buckle under}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top