Search result for

gist

(83 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gist-, *gist*
English-Thai: Longdo Dictionary
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
biologist(n) นักชีววิทยา
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
entomologist(n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gist[N] ใจความสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, แก่น, Syn. essence, significance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gist(จิสทฺ) n. ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น, Syn. pith,substance
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
antiphlogistic(แอนทีโฟลจิส' ทิค) adj. ต้านการอักเสบ, ป้องกันการอักเสบ. -n. ยาต้านหรือป้องกันการอักเสบ (antiphlogistic)
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
bacteriologistn. นักแบคทีเรียวิทยา
biologist(ไบออล'ละจิสทฺ) n. นักชีววิทยา
cash registern. เครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและเจ้าของ
chronologist(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
gist(n) ใจความ,หัวใจ,หัวข้อ,เนื้อหาสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
archaeologist(n) นักโบราณคดี
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
biologist(n) นักชีววิทยา
druggist(n) ผู้จำหน่ายยา,เภสัชกร,เจ้าของร้ายขายยา,ผู้ปรุงยา
geologist(n) นักธรณีวิทยา
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร,ผู้พิพากษา,นักปกครอง
physiologist(n) นักสรีรศาสตร์,นักสรีรวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gist of actionมูลคดี, มูลฟ้อง [ดู ground of action] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That was the gist of it.ก็ประมาณนั้น The Monster at the End of This Book (2009)
You don't have to tell me the details, but just give me the general gist of what you did.คุณไม่ต้องบอกรายละเอียดฉันหรอก แต่แค่คุณให้ใจความสำคัญกับสิ่งที่คุณทำลงไปก็พอ Personal Taste (2010)
I couldn't get the full gist of their relationship.ฉันไม่สามารถได้ใจความเต็มๆ ของความสัมพันธ์เค้าได้ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
God probably got the gist.พระเจ้าคงรู้แล้วล่ะ Save the Last One (2011)
Well, see, it'd be better if you didn't... have to pretend, but, uh, that's the gist, um, plus, all the cool parties.จะดีกว่าถ้าไม่พูดว่า "แกล้ง" น่ะนะ แต่ว่า นั่นละที่สำคัญ และรวมถึง ปาร์ตี้เจ๋ง ๆ Trust (2011)
What's the gist, physicist?มีอะไร พ่อนักฟิสิกส์ The Infestation Hypothesis (2011)
Thanks, but I watch the Charlie Brown Christmas special every year, so I get the gist.แม่ ผมมีแผนสำหรับเราวันพรุ่งนี้ ผมจะพา The Rhinitis Revelation (2011)
I can't give you too many details, of course, but I can tell you enough to give you the gist.ฉันเล่ารายละเอียดมากไม่ได้ก็จริง แต่ก็คงมากพอให้พี่เข้าใจ The Wake-Up Bomb (2011)
Well, you're paraphrasing a tad, but... that was the general gist.นั้นก็ดี ที่นายเข้าใจ นั้นเป็นส่วนที่สำคัญ Django Unchained (2012)
That was the gist.นั่นล่ะใจความสำคัญ Seven Psychopaths (2012)
I get the gist.ฉันเข้าใจดี Liberty (2013)
Bit of a theme, you get the general gist. People are basically fond. John Watson.มาแนวเดียวกันหมด คุณคงเก็ทแหละ ทุกคนต่างชื่นชมยินดี จอห์น วัตสัน The Sign of Three (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gistI got the gist of what he was saying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจความสำคัญ[N] point, See also: gist, substance, essence, core, idea, Example: ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องก็ได้, Count unit: ใจความ, เรื่อง, หัวข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
เค้าความ[N] gist, See also: content, essence, point, substance, Syn. ใจความ, เนื้อหา, สาระสำคัญ, ประเด็น, Example: หลังจากที่ได้เจรจากับหัวหน้า ก็พอจะจับเค้าความได้ว่าจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งสิ้นเดือนนี้
อัตถ์[N] content, See also: gist, Syn. อรรถ, อัตถะ, เนื้อความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate   FR: enregistrer
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
ใบทะเบียนบ้าน[n. exp.] (bai thabīen bān) EN: house registration   
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บันทึกภาพ[v. exp.] (bantheuk phāp) FR: enregistrer une image
บันทึกเสียง[v. exp.] (bantheuk sīeng) EN: record voices   FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheukthēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card   FR: carte médicale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GIST    JH IH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gist    (n) (jh i1 s t)
gists    (n) (jh i1 s t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] Thai: บทคัดย่อ English: gist

German-Thai: Longdo Dictionary
Magister(n) วุฒิปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่น Magister der Rechtswissenschaft

Japanese-English: EDICT Dictionary
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[, adoresurejisuta] (n) {comp} address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[, indekkusurejisuta] (n) {comp} index register [Add to Longdo]
エコロジスト[, ekorojisuto] (n) ecologist [Add to Longdo]
キャッシュレジスター[, kyasshurejisuta-] (n) cash register [Add to Longdo]
サイコロジスト[, saikorojisuto] (n) psychologist [Add to Longdo]
サフラジスト[, safurajisuto] (n) suffragist [Add to Longdo]
シフトレジスタ[, shifutorejisuta] (n) {comp} shift register [Add to Longdo]
ジャパノロジスト[, japanorojisuto] (n) Japanologist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主旨[zhǔ zhǐ, ㄓㄨˇ ㄓˇ, ] gist; main idea; general tenor; one’s judgment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
シフトレジスタ[しふとれじすた, shifutorejisuta] shift register [Add to Longdo]
タイマ[たいま, taima] timer, clock register [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration [Add to Longdo]
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
ベースアドレスレジスタ[べーすあどれすれじすた, be-suadoresurejisuta] base address register [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gist \Gist\ (j[i^]st), n. [OF. giste abode, lodgings, F.
   g[^i]te, fr. g['e]sir to lie, L. jac[=e]re, prop., to be
   thrown, hence, to lie, fr. jac[e^]re to throw. In the second
   sense fr. OF. gist, F. g[^i]t, 3d pers. sing. ind. of
   g['e]sir to lie, used in a proverb, F., c'est l[`a] que
   g[^i]t le li[`e]vre, it is there that the hare lies, i. e.,
   that is the point, the difficulty. See {Jet} a shooting
   forth, and cf. {Agist}, {Joist}, n., {Gest} a stage in
   traveling.]
   1. A resting place. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       These quails have their set gists; to wit, ordinary
       resting and baiting places.      --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. The main point, as of a question; the point on which an
    action rests; the pith of a matter; as, the gist of a
    question.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gist
   n 1: the central meaning or theme of a speech or literary work
      [syn: {effect}, {essence}, {burden}, {core}, {gist}]
   2: the choicest or most essential or most vital part of some
     idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument";
     "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the
     story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center},
     {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul},
     {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty-
     gritty}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gist [xist]
   leaven; yeast
   yeast
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top