Search result for

gilded

(27 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gilded-, *gilded*, gild, gilde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gilded[ADJ] ซึ่งเคลือบทอง, Syn. gilt

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let me out of this gilded parade.หนีจากพวกจอมปลอมซะที. Suspiria (1977)
They called him The Gilded Man. His lust for gold was legendary.เขาถูกเรียกว่าหนุ่มหน้าทอง เพราะความกระสันทองจนเป็นตำนาน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Doesn't it piss you all off that we're stuck in our gilded cage, forbidden to go to interesting seminarsมันไม่ทำให้พวกคุณโมโหบ้างเหรอ ที่เราต้องมาติดอยู่ในกรงทอง ห้ามไม่ให้เรา เข้าร่วมการสัมมนาที่น่าสนใจ The Lies Ill-Concealed (2011)
You made me the target of tabloids and T.S.A. agents, not to mention, you helped lock the bars of my gilded cage.นายทำให้ฉันเป็นตกเป็นเป้าหมายในหนังสือพิมพ์ กับเจ้าหน้าที่ ยังไม่พูดถึง นายช่วยล๊อคบาร์ของกรงทอง The Princess Dowry (2012)
Gilded steel. You're not eating.เหล็กเหลือบทอง ทำไมไม่กิน The Lion and the Rose (2014)
A bird of prey in a gilded cage.นกล่าเหยื่อในกรงปิดทอง Sin City: A Dame to Kill For (2014)
No, the people who built this place didn't inflict their vanity on those who came after them the way Baelor did with that great gilded monstrosity up there.ไม่มี ผู้คนที่สร้างที่นี่ขึ้น มิได้ส่งต่อความเย่อหยิ่งของตน ให้ชนรุ่นหลัง แบบที่เบลอร์ทำกับ สัตว์ประหลาดชุบทองตัวยักษ์นั่น The Gift (2015)
"Kneel within the gilded museum of holy wisdom and listen for the sounds of trickling water."จงคุกเข่าในพิพิธภัณฑ์ปิดทอง แห่งวิสุทธิปัญญา และสดับฟังเสียง ของสายน้ำไหล Inferno (2016)
"The gilded museum," is that Saint Mark's?พิพิธภัณฑ์ปิดทองคือเซนต์มาร์ค ใช่มั้ย Inferno (2016)
"The gilded museum of holy wisdom.""พิพิธภัณฑ์ปิดทองแห่งวิสุทธิปัญญา" Inferno (2016)
"Kneel within the gilded museum of holy wisdom.คุกเข่าในพิพิธภัณฑ์ปิดทอง แห่งวิสุทธิปัญญา Inferno (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอคำ[N] gilded house, Example: เจ้าฟ้าไทยใหญ่ประทับอยู่ที่หอคำ, Count unit: หลัง, Thai definition: หอทองสำหรับเป็นเรือนเจ้าฟ้าผู้ครองแคว้นไทยใหญ่
หอคำ[N] gilded house, See also: gilded tower, Example: เจ้าฟ้าไทยใหญ่ประทับอยู่ที่หอคำ, Count unit: หลัง, Thai definition: หอทองสำหรับเป็นเรือนเจ้าฟ้าผู้ครองแคว้นไทยใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรงทอง[X] (krong thøng) EN: gilded cage   

CMU English Pronouncing Dictionary
GILDED    G IH1 L D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gilded    (v) (g i1 l d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goldsaphir {m} [ornith.]Gilded Hummingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花瓶;華瓶[けびょう, kebyou] (n) {Buddh} vase used to hold flower offerings (often made of gilded copper) [Add to Longdo]
金ぴか[きんぴか, kinpika] (adj-na,n) gilded splendor; gilded splendour [Add to Longdo]
金縁[きんぶち, kinbuchi] (n,adj-no) gilded edges or rims [Add to Longdo]
金扇[きんせん, kinsen] (n) gilded folding fan [Add to Longdo]
金杯;金盃[きんぱい, kinpai] (n) gold cup; gilded cup; goblet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金玉其外,败絮其中[jīn yù qí wài, ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, bai4 xu4 qi2 zhong1, / ] gilded exterior, shabby and ruined on the inside (成语 saw) [Add to Longdo]
镶金[xiāng jīn, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄣ, / ] gilded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gild \Gild\ (g[i^]ld), v. t. [imp. & p. p. {Gilded} or {Gilt}
   (?); p. pr. & vb. n. {Gilding}.] [AS. gyldan, from gold gold.
   [root]234. See {Gold}.]
   1. To overlay with a thin covering of gold; to cover with a
    golden color; to cause to look like gold. "Gilded
    chariots." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       No more the rising sun shall gild the morn. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To make attractive; to adorn; to brighten.
    [1913 Webster]
 
       Let oft good humor, mild and gay,
       Gild the calm evening of your day.  --Trumbull.
    [1913 Webster]
 
   3. To give a fair but deceptive outward appearance to; to
    embellish; as, to gild a lie. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To make red with drinking. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This grand liquior that hath gilded them. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gilded
   adj 1: having the deep slightly brownish color of gold; "long
       aureate (or golden) hair"; "a gold carpet" [syn:
       {aureate}, {gilded}, {gilt}, {gold}, {golden}]
   2: based on pretense; deceptively pleasing; "the gilded and
     perfumed but inwardly rotten nobility"; "meretricious
     praise"; "a meretricious argument" [syn: {gilded},
     {meretricious}, {specious}]
   3: rich and superior in quality; "a princely sum"; "gilded
     dining rooms" [syn: {deluxe}, {gilded}, {grand}, {luxurious},
     {opulent}, {princely}, {sumptuous}]
   4: made from or covered with gold; "gold coins"; "the gold dome
     of the Capitol"; "the golden calf"; "gilded icons" [syn:
     {gold}, {golden}, {gilded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top